Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
LU, RTU un RSU arodorganizāciju kopīgs paziņojums pēc tikšanās ar LR IZM pārstāvjiem
Pēdējās izmaiņas veiktas:
14.10.2015.

Šā gada 6. oktobrī Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes arodorganizācijas tikās ar LR Izglītības un zinātnes ministrijas (LR IZM) pārstāvjiem, lai gūtu nepastarpinātu redzējumu par augstākās izglītības un zinātnes jomu attīstību valstī tuvākajai perspektīvai.

LR IZM pārstāvji vairāk nekā stundu ilgajā sarunā skaidroja trīs "pīlāru" finansēšanas modeli, kas paredz zinātnes un izglītības jomu ciešāku saistību un lielāku zinātnes lomu augstākās izglītības finansējuma saņemšanā.

Šī brīža situācija diemžēl norāda uz neproporcionālu finansējuma sadalījumu katram no pīlāriem. Lai arī 2. un 3. pīlārs, kuri vairāk koncentrējas uz zinātniskiem un industriāliem pētījumiem, ir saņēmuši papildus finansējumu; 1.pīlārs, kas balsta bāzes vajadzības augstākajā izglītībā, nav pietiekami finansēts un pārskatāmā nākotnē nav paredzēts tā finansējumu pārskatīt.

Tas nozīmē, ka izglītības bāzes vajadzības arvien tiks finansētas nepilnā apjomā no “pirmskrīzes” līmeņa, neskatoties uz to, ka pēdējo piecu gadu laikā ir būtiski pieaugušas arī izglītības programmu realizēšanas faktiskās izmaksas. Tādējādi pretēji gaidītajam LR IZM neplāno mērķtiecīgi attīstīt augstāko izglītību Latvijā 1. pīlāra ietvaros, tomēr norāda uz situācijas izpratni un gatavību kopīgiem spēkiem aizstāvēt finansējuma palielinājuma pozīciju LR valdībā.

Tādēļ LU, RTU un RSU arodorganizācijas apņemas kopīgiem spēkiem uzturēt nepārtrauktu dialogu un atbalstīt LR IZM tās centienos palielināt finansējumu, kā arī nepieciešamības gadījumā aizstāvēt savu pozīciju.

Sīkāk ar LR IZM informatīvo ziņojumu, kas ietver triju pīlāru modeli, var iepazīties šeit.

LR IZM prezentācija "Aktuālais augstākās izglītības un zinātnes politikas plānošanā", tiekoties ar LU, RTU un RSU Arodorganizāciju pārstāvjiem LU Mazajā aulā 6.10.2105.

Ar galvenajām diskusijas aktualitātēm, jaunumiem un jautājumiem, tiekoties LU, RTU un RSU Arodorganizācijām  ar LR IZM pārstāvjiem 6.10.2015., iepazīstina Sanita Baranova:

  • Jaunajā augstākās izglītības finansēšanas modelī viens no jaunumiem – pīlāriem ir  „snieguma finansējums par pētniecībā balstītu augstāko izglītību”, kas nozīmē, ka daļa finansējuma apjoma augstskolām būs atkarīga no tajās nozarēs veiktajiem pētījumiem, pētījumos iesaistītajiem maģistrantiem, doktorantiem un jaunajiem doktoriem. Tuvākajās dienās būs zināms, kādu daļu no šim gadam plānotajiem 5,5 milj. EUR saņems katra augstskola (LU rektors prognozējis, ka LU varētu iegūt 1,2 milj EUR no šīs naudas), par kuras izlietojumu augstskola lemj autonomi.
  • IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktore Agrita Kiopa un vecākā referente Laura Treimane aicināja augstskolās studiju un pētniecības nodrošināšanā veidot starpdisciplināras komandas, stiprināt sadarbību ar nozari, darba tirgu.
  • 2016.g. paredzēti pasākumi studiju programmu sadrumstalotības novēršanai (šobrīd valsts augstskolās ir 13% programmu ar mazu studējošo skaitu), nepieciešama programmu konsolidācija augstskolu specializācijas jomās. Valsts budžeta vietas tiks piešķirtas programmās, kurās visos kursos kopā būs min. 30 studenti bakalaura un 15 studenti maģistra programmās.
  • Uz LU AO priekšsēdētājas R.Mozeres jautājumu par nepieciešamību veikt izmaiņas MK Pedagogu darba samaksas noteikumos attiecībā uz augstākās izglītības iestādēs strādājošā akadēmiskā personālu darba samaksu, A.Kiopa atzina, ka izmaiņas nav plānotas, bet augstskolām kā autonomām institūcijām pašām ir iespēja piemērot arī augstāku mēneša darba algas likmi, nekā MK noteikumos Nr.836 ir noteiktā minimālā.
  • Līdz 2016.g. 1.jūnijam augstskolās jāiesniedz IZM aktualizēta sava akadēmiskā personāla atalgojuma kārtība, kuras apspriešanā A.Kiopa aicināja aktīvi iesaistīties arodbiedrību, akadēmisko personālu. Kā labās prakses piemērs augstskolas akadēmiskā personāla atalgojuma politikas izstrādē un īstenošanā tika nosaukta RSU.