Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Baltijas pedagoģijas vēsturnieku asociācijas izveidošanās un darbība (20.gs. 70.gadi – 2010)
Pēdējās izmaiņas veiktas:
27.09.2016.

Baltijas pedagoģijas vēsturnieku sadarbība aizsākās 20.gs. 70.gados, kad Baltijas pedagoģisko augstskolu pedagoģijas vēstures kursu docētāji sāka pulcēties konferencēs. 20.gs. otrajā pusē Baltijas pedagoģijas vēsturnieki tikās Tallinā (1973, 1977, 1982, 1992), Viļņā (1980), Daugavpilī (1975, 1978, 1981), Rīgā (1989, 1993), Jaunpilī (1991). Tikšanās reizēs tika prezentēti pētījumu rezultāti izglītības vēsturē, skolotāju sagatavošanā, pedagoģiskās domas attīstības izpētē Baltijā.

Baltijas pedagoģijas vēstures pētniecības kopdarbības rosinātāji un konferenču iniciatori bija profesori Lembits Andresens (Tallinas Pedagoģijas institūts), Aleksandrs Elango (1902 – 2004, Tartu Universitāte), Leonards Žukovs (Daugavpils Pedagoģijas institūts), Arvīds Salmiņš (1914 – 1984, Daugavpils Pedagoģijas institūts), Jonas Laužikas (1903 – 1980, Viļņas Pedagoģikais institūts), Miele Lukšiene (Viļņas Pedagoģikais institūts).

20. gadsimta 90. gadu sākumā pedagoģijas vēsturnieku sadarbībā aktīvi iesaistījās zinātnieki un augstskolu docētāji Uldis Grāvītis, Anna Kopeloviča, Aīda Krūze, Iveta Ķestere, Alfrēds Staris un Oskars Zīds no Latvijas; Vitālija Gražiene, Dalia Survutaite, Aušra Žemulgiene no Lietuvas; Ulle Linnuste un Vello Paatsi no Igaunijas.

1999. gadā no 14. līdz 15. maijam Rīgā zinātniskajā simpozijā sapulcējās Igaunijas, Latvijas un Lietuvas pedagoģijas vēsturnieki un nolēma izveidot Baltijas pedagoģijas vēsturnieku asociāciju (BPVA). Asociācijas statūtu izstrāde un citi organizatoriskie jautājumi prasīja daudz darba un arī laika. Beidzot 2000. gada 4. jūlijā BPVA kā sabiedriskā organizācija ar nodaļām Lietuvā un Igaunijā tika reģistrēta ar Nr. 000805256 adresē Rīgā, Brīvības gatvē 333 (Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija). 2005. gada 27. maijā BPVA tika pārreģistrēta biedrību reģistrā (reģistrācijas Nr. 40008952566).

2003. gadā Klaipēdas Universitātes docētāji Ona Tijūneliene, Vidimantas Raudys, Lilija Žukauskiene, Aušrine Zulumskyte, Sada Petružiene izveidoja BPVA Lietuvas nodaļu ar adresi S. Neries 5, Klaipēda (Klaipēdas universitāte), iesaistot pārstāvjus no Viļņas, Kauņas un Šauļu augstākajām mācību iestādēm.

BPVA pirmais zinātniskais simpozijs „Pedagoģiskā izglītība Baltijā” notika 1999. gada 14. un 15. maijā Rīgā. Tam sekoja starptautiskā konference „Pedagoģiskā izglītība Baltijas valstīs 20. gadsimtā” 2002.gadā no 31.maija līdz 1.jūnijam Viļņā. 2003. gadā no 14. līdz 15. maijam Tallinā notika profesora Lembita Andresena organizētais starptautiskais simpozijs ”Reformpedagoģija un Baltija”. 2004. gada 14. un 15. maijā Rīgā notika starptautiska zinātniskā konference „Pedagoģijas vēstures pētniecība Baltijas valstīs”. 2005. gada 10. un 11. novembrī starptautisko zinātnisko konferenci „Audzināšana teorijā un praksē 20. gadsimta otrajā pusē” bija noorganizējusi BPVA Lietuvas nodaļa profesoru Onas Tijūnelienes un Vidimantas Raudys vadībā.

2002., 2003., 2006., 2008. gadā BPVA pedagoģijas vēstures sekcija profesores A. Krūzes vadībā darbojās Association for Teacher Education in Europe (ATEE) konferences ietvaros Rīgā. Starptautiskā konference ”J. A. Komenskis un mūsdienu didaktika” docentes Maria Tilk vadībā notika 2007. gada 11. un 12. oktobrī Tallinā.

Starptautiskajos simpozijos un konferencēs nolasītie referāti vai to tēzes ir izdoti rakstu krājumos angļu, vācu, krievu u.c. valodās.

Baltijas pedagoģijas vēsturnieki ir iekļāvušies starptautiskajā apritē – sadarbība izveidota ar pedagoģijas vēsturniekiem Vācijā, Beļģijā, Čehijā, Ungārijā u.c. 2009.gada augustā Utrehtā, Nīderlandē BPVA tika uzņemta pasaules pedagoģijas vēsturnieku apvienībā International Standing Conference for History of Education. ISCHE 2013.paredzēts rīkot Rīgā.

2004.gadā BPVA konferences laikā radās iecere par triju Baltijas valstu kopīgas grāmatas angļu valodā par pedagoģijas vēsturi veidošanu. Darbs pie grāmatas ilga piecus gadus. Grāmata History of Education and Pedagogical Thought in the Baltic Countries up to 1940: An Overview tika prezentēta BPVA starptautiskas konferences ”Pedagoģija 20. gadsimta mainīgajos vēsturiskajos apstākļos Baltijā” ietvaros 2009. gada 14. un 15. maijā Rīgā. Šobrīd Baltijas valstu pedagoģijas vēsturnieki strādā pie grāmatas otrās daļas, kurā paredzēts analizēt izglītību Baltijas valstīs padomju periodā.

Writed by BPVA, 25.01.2010.