Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Grāmata "History of Education and Pedagogical Thought in the Baltic Countries up to 1940: an Overview"
Pēdējās izmaiņas veiktas:
27.09.2016.

Grāmata publicēta izdevniecībā "RaKa" 2009.gadā
E-pasts: pirkums@raka.lv

ANOTĀCIJA

Grāmata angļu valodā Izglītības un pedagoģiskās domas vēsture Baltijas valstīs līdz 1940. gadam: pārskats (History of Education and Pedagogical Thought in the Baltic Countries up to 1940: an Overview) apkopo triju Baltijas valstu pētījumus pedagoģijas vēsturē. Šī darba iniciators bija Baltijas pedagoģijas vēsturnieku asociācija, kas dibināta 1999.gadā un 2009.g. atzīmēja savas pastāvēšanas desmitgadi. Šīs asociācijas biedri ir pedagoģijas vēsturnieki, dažādu augstskolu docētāji. Viņu sadarbība ir aizsākusies starptautiskos simpozijos un konferencēs. Tajās prezentētie referāti tiek regulāri izdoti rakstu krājumos angļu, vācu, krievu u.c. valodās. Taču šīs publikācijas nesniedz vispusīgu, pēctecīgu priekšstatu par katras Baltijas valsts pedagoģijas vēsturi. Šādi vispārējās pedagoģijas vēstures pētījumi ir publicēti tikai igauņu, latviešu un lietuviešu valodās, līdz ar to sveštautiešiem ir maz pieejami.

Baltijas pedagoģijas vēsturnieku sadarbībai turpinoties, vajadzība izprast kaimiņvalstu pedagoģisko pieredzi aizvien vairāk aktualizējās. Rosinoša ir bijusi arī Baltijas pedagoģijas vēsturnieku iekļaušanās starptautiskajā apritē – sadarbībā ar pedagoģijas vēsturniekiem Vācijā, Beļģijā, Čehijā, Ungārijā u.c., kas atklāja, cik nepilnīgs ārzemēs ir priekšstats par pedagoģiju Baltijā.

Tā 2004.gadā radās iecere par triju Baltijas valstu kopīgas pedagoģijas vēstures grāmatas veidošanu angļu valodā. Tā kā šāda veida sadarbība bija jauna pieredze BPVA, tad tika nolemts darbu uzsākt ar vispārēju pārskatu par tradicionālajiem pedagoģijas vēstures pētniecības virzieniem: historiogrāfiju, izglītības, skolotāju izglītības un pedagoģiskās domas attīstību, problēmpētījumus atstājot sadarbībai nākotnē.

Izvēlētais vēstures periods norāda uz vajadzību darbu turpināt – šīs grāmatas robežlīnija ir 1940.gads, kad visas trīs Baltijas valstis okupēja Padomju Savienība, taču pedagoģijas attīstība turpinājās un par to ir vērts stāstīt tālāk. Tātad – šīs grāmatas turpinājums sekos.

Grāmatas autori:
Igaunija
Autori: Maria Tilk, Veronika Nagel, Väino Sirk, Mare Torm
Recenzenti: Ilmar Kopso, Allan Liim
Konsultants: Inge Unt
Latvija
Autori: Aīda Krūze, Iveta Ķestere, Alīda Zigmunde, Leonards Žukovs
Recenzents: Jānis Stradiņš
Konsultants: Alfrēds Staris
Lietuva
Autori: Antanas Lukosevicius, Sada Petruziene, Vidimantas Raudys, Irena Stonkuviene, Ona Tijuneliene, Lilia Žukauskiene, Aušrine Zulumskyte
Recenzents: Vladas Pupsys

Grāmatas saturu veido trīs daļas:

Igaunijas izglītības un pedagoģiskās domas vēstures pārskats aptver periodu no vissenākajiem laikiem līdz Igaunijas kristianizācijai 13. gadsimta sākumā, un turpmāk – līdz pat 1940. gadam, kad Igaunijas Republika tika okupēta un inkorporēta Padomju Savienības sastāvā. Pārskata objekts ir tautas pedagoģija, pirmskolas audzināšana, vispārējā, profesionālā un augstākā izglītība (aplūkojot arī Tērbatas Universitāti, kur skolojies vērā ņemams skaits Centrāleiropas un Austrumeiropas tautu inteliģences pārstāvju), pedagogu izglītība, kā arī pedagoģiskās domas veidošanās. Uzmanība tiek pievērsta izglītības institucionālajai pusei, skolu tīklam, mācību un audzināšanas darba organizācijai, kā arī izglītības politikai, kas atspoguļo igauņu tautas sarežģīto vēsturi. Pārskatam ir pievienota plaša igauņu, vācu, zviedru un krievu valodā izdoto pētījumu historiogrāfija.

Latvijas izglītības un pedagoģiskās domas vēstures pārskats iepazīstina ar pirmajām izglītības institūcijām: 1211.g. dibināto Rīgas Domskolu, pilsētas skolām, ģimnāziju (1631) un liceju (1675). Pārskatā tiek aplūkotas visu pakāpju un veidu izglītības iestādes: sākot no bērnudārziem līdz pirmajām augstskolām Latvijas teritorijā – Rīgas Politehnikumam (1862), Latvijas Universitātei (1919) u.c. Tiek izsekots latviešu tautas izglītības iespējām, ko pozitīvi ietekmēja reformācija 16.gs., hernhūtiešu kustība 18.gs., jaunlatviešu kustība 19.gs. vidū, izglītības demokratizācija Latvijas valstī. Tiek aplūkota skolotāju izglītība: pirmo latviešu skolotāju sagatavošana 1683.g., skolotāju semināru darbība 18. un 19.gs., skolotāju sagatavošana institūtos un Latvijas Universitātē 20.gs. 20.- 30.gados. Pārskatā aplūkota pedagoģijas kā zinātnes veidošanās: pirmās pedagoģiskās idejas folklorā, vācu apgaismotāju devums, jaunlatviešu ieguldījums, reformpedagoģijas uzplaukumu Latvijas valstī. Historiogrāfija iepazīstina ar latviešu valodā publicētajiem pētījumiem.

Lietuvas izglītības un pedagoģiskās domas, kā arī audzināšanas prasmju pārskatā sniegti materiāli sākot no 9. – 12. gs., kad izveidojās lietuviešu tauta, un beidzot ar 1918.–1940. g., kad Lietuva tika inkorporēta Padomju Savienības sastāvā.
Lielākā daļa materiāla ir saistīta ar audzināšanas institūciju, kuru sākums meklējams līdz ar kristietības ieviešanu Lietuvā (1387), attīstības analīzi. Raksturota skolu sistēmas veidošanās, aprakstīti skolu tipi, skolu dibinātāji – dažādu ticību kopienas, aplūkota pirmās valsts institūcijas – Izglītības komisijas – loma, organizējot izglītību Lietuvā. Raksturots sarežģītais izglītības stāvoklis cariskajā Krievijā (1793 – 1915) un ķeizariskās varas gados, slepeno un privāto skolu darbība. Atzīmēts, ka no 1918. līdz 1940. g. neatkarīgajā Lietuvā tika izveidota izglītības sistēma un mācības tajā pielīdzināmas Eiropas līmenim.
Nodaļā par skolotāju izglītību Lietuvā sniegta informācija, kurā akcentēts, ka skolotāju sagatavošana ir atkarīga no sociāliem, politiskiem, ekonomiskiem apstākļiem un valsts neatkarības. Kvalificētus skolotājus lietuviešu skolām gatavoja periodā no1918. līdz 1940.g.
Secīgi parādīts, kā attīstās pedagoģiskā doma Lietuvā: atklātas tautas pedagoģijas idejas, iepazīstināts ar apgaismotāju idejām, kas tika izplatītas no 18.gs. līdz 20.gs. sākumam. Plašāk raksturota profesionālā pedagoģija no 1918 līdz 1940.gadam, tās pirmsākumi un atvērtība ārzemju pedagoģiskajām idejām.
Pārskatā aplūkots arī izglītības stāvoklis un pedagoģiskā doma Mazajā Lietuvā.

Writed by BPVA, 25.01.2010.