Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Apbalvojuma "PPMF gada balva" NOLIKUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas:
09.06.2017.

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes apbalvojuma "PPMF gada balva" NOLIKUMS

Latvijas Universitātes (turpmāk LU) Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (turpmāk PPMF) apbalvojuma, ”LU PPMF Gada balva” (turpmāk – Gada balva) nolikums nosaka kārtību, kādā izvirzāmi, apstiprināmi un apbalvojami ievērojamākais gada studējošais, mācībspēks un vispārējā personāla darbinieks.

1.    Vispārīgie noteikumi

1.1.  Apbalvojuma mērķis ir viena akadēmiskā gada ietvaros izvērtēt un godināt LU PPMF ievērojamāko studējošo, mācībspēku un vispārējā personāla darbinieku, kuru darbība ir guvusi atzinību LU PPMF, veicinājusi LU PPMF atpazīstamību un veidojusi profesijas pozitīvo tēlu.

1.2.  Gada balvu organizē  ar LU PPMF dekāna norādījumu uz 1 akadēmisko gadu izveidota Gada balvas rīcības grupa, kuras sastāvā ir 3 Studentu pašpārvaldes pārstāvji, 1 pārstāvis no katras studiju jomas – pedagoģija, skolotāju izglītība, psiholoģija, māksla un 2 vispārējā personāla darbinieki.

1.3.  Gada balvas pretendentu izvirzīšanas termiņu nosaka Gada balvas rīcības grupa attiecīgi katra akadēmiskā gada sākumā.

1.4.  Gada balva ietver LU PPMF dekāna atzinību un mākslinieku īpaši izveidotu balvu.

2.    Balvas piešķiršanas kritēriji

2.1.    Pretendentus Gada balvai izvirza trijās kategorijās „Gada students” studējošajiem, „Gada mācībspēks” – mācībspēkiem, „Gada darbinieks” - vispārējā personāla darbiniekiem.

2.2.    Pretendenta izvirzīšanas kritēriji:

2.2.1. "Gada students":
•    aktīva un pozitīva iesaistīšanās LU studijās,
•    piederības veicināšana fakultātei,
•    savas profesijas pozitīva tēla veidošana.

Izvirza vismaz 5 studenti vai 5 akadēmiskā personāla darbinieki, vai 3 vispārējā personāla darbinieki.

2.2.2. "Gada mācībspēks":
•    aktīva darbība fakultātē,
•    kompetences (zināšanas, prasmes, attieksmes) izpausme studiju procesā,
•    koleģialitāte,
•    lojalitāte profesijai,
•    atpazīstamības veicināšana.

Izvirza vismaz 5 studenti vai 5 akadēmiskā personāla darbinieki, vai 3 vispārējā personāla darbinieki.

2.1.3. „Gada darbinieks”:
•    studējošo, mācībspēku, vispārējā personāla darbinieku vai sadarbības partneru vēlmju īstenošana un rezultātu sasniegšana,
•    elastība un radoša pieeja darbam,
•    profesionālo zināšanu un iemaņu izmantošana,
•    laipna, atsaucīga un draudzīga attieksme,
•    iegūta atzinība LU PPMF studējošo, mācībspēku un personāla vidū.

Izvirza vismaz 5 studenti vai 5 akadēmiskā personāla darbinieki, vai 3 vispārējā personāla darbinieki.

2.3. Apbalvojuma pretendentus var pieteikt ne mazāk kā 5 LU PPMF studējošie vai 5 mācībspēki, vai 3 vispārējā personāla darbinieki.

2.4. Katrai LU PPMF struktūrvienībai jāizvirza vismaz 1 pretendents  katrai kategorijai no savas struktūrvienības un 1 no citas struktūrvienības.

2.5. Nevar pieteikt darbinieku, kurš pēdējo trīs gadu laikā jau ir ieguvis PPMF Gada balvu.

2.6. Pieteikumu ar argumentētu pamatojumu, pieteicējs iesniedz elektroniskā formā, izmantojot LU PPMF interneta mājas lapas sadaļu.

2.7. Pieteikuma apjoms ir 200 līdz 400 rakstzīmes, neskaitot atstarpes.

3. Izvērtēšana

3.1. Šī nolikuma 2.2. punktā nosauktajām balvām izvirzītos pretendentus izvērtē  Gada balvas komisija, kas sastāv no 5- 7 PPMF absolventiem, kuri pārstāv visas studiju jomas un 1 Studentu  pašpārvaldes pārstāvis, un 1 administrācijas pārstāvis, kurš nav nominēts nevienā kategorijā.

3.2. Izvērtēšanas komisiju izveido  LU PPMF Gada balvas rīcības grupa un apstiprina pirms „LU PPMF Gada balvas” izsludināšanas.

3.3. Izvērtēšanas komisijas pirmajā sēdē ievēlē priekšsēdētāju un sekretāru no sava vidus.

3.4. Pretendentu izvērtēšana  „Gada mācībspēks” notiek, ņemot vērā studējošo skaitu katrā studiju programmā (pēc LUIS datiem) proporcionāli pieteiktajiem pretendentiem katrā studiju programmā.

4. Nobeiguma noteikumi

4.1.  Gada balvas pasniegšana notiek svinīgā ceremonijā akadēmiskā gada beigās.

4.2.  Pēc Gada balvas pasniegšanas, visu pretendentu vārdus un uzvārdus  publicē LU PPMF interneta mājas lapā.

4.3.  Gada balvas ceremonijas norises vietu un datumu nosaka  Gada balvas rīcības grupa.

4.4. Šī nolikuma grozījumus var ierosināt Gada balvas rīcības grupas esošie vai bijušie locekļi, Studentu pašpārvalde vai dekāns.

4.5.  Nolikumu un tā grozījumus apstiprina LU PPMF Dome.

 

Nolikuma papildinājumi apstiprināti LU PMF domes sēdē 9.02.2017.

PRETENDENTA PIETEIKŠANA APBALVOJUMAM