Pirmsskolas izglītības pedagogs

Programmas mērķis ir sagatavot pirmsskolas izglītības pedagogus. Apgūstamās nozares ir pedagoģija, psiholoģija, fizioloģija, mācību metodika.
Starptautisko ERASMUS un CAMPUS EUROPAE programmu ietvaros studentiem ir iespēja studēt Dānijas, Vācijas, Austrijas, Somijas, Zviedrijas, Portugāles, Igaunijas, Nīderlandes, Čehijas, Ungārijas, Slovēnijas, Turcijas, Kipras, Luksemburgas un Lietuvas augstskolās.
Studiju programmas mērķis ir nodrošināt studentiem pirmsskolas izglītības pedagoga kvalifikācijas iegūšanu, izzinot pirmsskolas pedagoģiju, psiholoģiju un citu ar izglītību un cilvēka dzīves darbību saistīto zinātņu pamatus, saistot tos ar pasaules un Latvijas pirmsskolu praksi, un apgūstot pirmsskolas izglītības pedagogam nepieciešamās kompetences darbam valsts un privātajā sektorā, lai mērķtiecīgi veicinātu bērna garīgo, fizisko un sociālo attīstību, no kā izriet studiju programmas uzdevumi:

 • nodrošināt apstākļus akadēmisko zināšanu apguvei, praktiskās pieredzes iepazīšanai pirmsskolas izglītības iestādēs, personiskās pieredzes uzkrāšanai pedagoģiskajā darbībā, tādējādi atklājot studiju saturu atbilstoši mūsdienu pasaules progresīvajai praksei bērna attīstībā un audzināšanā;
 • iegūt intelektuālās, profesionālās un praktiskās kompetences pirmsskolas pedagoģijā, ko students demonstrē pētnieciskā vidē:
 • intelektuālās kompetences – prast aprakstīt, formulēt pedagoģisko problēmu, veikt analīzi, izmantojot       zinātniskas     metodes;
 • profesionālās kompetences – demonstrēt būtiskāko priekšmetā, teoriju un jēdzienu izpratni pirmsskolas pedagoģijā;savas pētnieciskās jomas robežās izvērtēt un izvēlēties atbilstošu metodiku; 
 • praktiskās kompetences – analizēt sarežģītus praktiskus jautājumus pirmsskolas pedagoģijas profesionālā kontekstā;pieņemt un pamatot praktiskus lēmumus, balstoties uz konkrēto studiju kursu; 
 • veicināt studentu gatavību iegūto zināšanu, prasmju un iemaņu lietojumu Latvijas, kā arī Eiropas pašreizējās un tuvākās nākotnes vajadzībām;
 • rosināt studentu motivētu akadēmisko un profesionālo zināšanu, prasmju un iemaņu apguvi, profesionālo spēju mērķtiecīgu attīstību; 
 • sekmēt studentu pašizglītības vajadzību veidošanos, veicināt viņu zinātniskās pētniecības darba prasmju apguvi pirmsskolas pedagoģijā, gatavību tālākām studijām un pašizglītībai;
 • studiju procesa daudzveidīgā darbībā radīt iespēju katram studentam savas personības iezīmju un īpašību attīstībai, pašizglītības vajadzību un profesionālo interešu realizēšanai, kas ļaus nodrošināt bērna brīvu, harmonisku prāta, jūtu un gribas attīstību augstā līmenī.

Dr.paed., docente Līga Āboltiņa

Programmas studiju rezultāti

Nodrošināt 21.gadsimta ekonomiskajām un sociālajām prasībām atbilstošu pirmsskolas izglītības pedagogu kvalifikāciju un tāda pirmsskolas pedagoga personības veidošanos, kas:

 • apzinās un pieņem bērnu- humānu pilsoni, kurš spēj orientēties daudzveidīgās izziņas un dzīves situācijās - attīstību veselumā; spēj nodrošināt bērna attīstībai veselumā;
 • nepieciešamo vidi un organizatoriskos un saturiskos apstākļus, tas ir,:
 • rada apstākļus mijiedarbībai un apkārtējās pasaules izpētei;
 • respektē attīstošu un audzinošu uzdevumu vienotību;
 • ievēro bērnu vecumposma un individuālās attīstības iezīmes un attīstības pakāpi;
 • nodrošina bērnu vadošās darbības- rotaļu darbību- un citu darbības veidu maiņu un kompensēšanu, tādējādi sekmējot bērnu gatavību dzīvesdarbībai;
 • realizē iekšējo un ārējo sadarbību.

Absolventi var strādāt valsts un privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs u. c. Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības diploms dod iespēju turpināt izglītību otrā līmeņa profesionālajās studiju programmās.

Nepilna laika klātiene: 2,5 gadi (5 semestri)

Studiju maksa gadā: 1500 EUR

Nav budžeta vietu

Primsskolas izglītības pedagoga kvalifikācija

Elektroniskā pieteikšanās studijām notiek no 25. jūnija līdz 9. jūlijam plkst. 16:00, izmantojot e-pakalpojumu www.latvija.lv .
Uzzini vairāk

Vispārīgie nosacījumi 

Vidējā izglītība

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE latviešu valodā
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos