Studiju programma nodrošina kvalificētu speciālistu sagatavošanu, radot iespēju profesionāli apgūt pirmsskolas izglītības skolotājam nepieciešamās kompetences darbam pirmsskolas izglītības iestādēs, bērnu interešu izglītības centros u.c.

Realizācijas vieta: Rīga (ziemas uzņemšana), Cēsu, Kuldīgas, Madonas, Tukuma filiāle

Programmā tiek plānota ziemas uzņemšana 2020. gada janvārī Rīgā.

Uzņemšana 2020. gada rudens semestrī notiks jaunajā pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmā „Pirmsskolas skolotājs”.

Studiju programmas direktors

Studiju programma veidota saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr. 141 (Rīgā 2001.gada 20.martā (prot. Nr. 12 5.§)) par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu.

Vispārizglītojošie mācību kursi – 20 kp (Attīstības psiholoģija, Audzināšanas teorija, Iekļaujošā izglītība daudzkultūru sabiedrībā, Pirmsskolas pedagoģija, Speciālās pedagoģijas pamati, Pedagoģiskā psiholoģija u.c.);nozares mācību kursi (obligātie, izvēles, konkrētie profesijas mācību kursi) – 36 kp (Rotaļa teorijā un praksē, Ievads logopēdijā, Bērna izglītības saturs pirmsskolā: vizuālās mākslas, dabaszinību, mūzikas, latviešu valodas u.c. metodikās, Bērna gatavība skolai);pedagoģiskā prakse – 16 kp (Aktīvā audzināšanas un mācību prakse pirmsskolas iestādē, Kvalifikācijas prakse pirmsskolas izglītības iestādē );
valsts un gala pārbaudījumi – 8 kp (Kvalifikācijas darbs).

Studiju programmas īstenošanā tiek izmantotas daudzveidīgas mācību metodes un formas – lekcijas un lekcijas tiešsaistē, semināri, patstāvīgie darbi, grupu darbs, individuālais darbs, projektu izstrāde, to prezentācijas, kas sekmē studentu izziņas un radošo aktivitāti, kā arī veido pedagoga darbam nepieciešamās kompetences:

  • spēj atlasīt, izmantot savā pedagoģiskajā darbā atbilstošu mācību saturu un metodiskos paņēmienus, atbilstoši pirmsskolas vadlīnijām un bērna attīstības likumsakarībām;
  • spēj plānot, vadīt pedagoģisko procesu, īstenojot integrētu pieeju mācību satura apguvē;
  • spēj nodrošināt drošu un atbalstošu mācību vidi;spēj izvēlēties atbilstošas pētīšanas metodes pedagoģijā;
  • spēj veidot emocionālu, izzinošu saskarsmi ar katru bērnu, bērnu apakšgrupu, visu grupu interešu centros, rotaļnodarbībā;
  • spēj objektīvi novērtēt, savu pedagoģisko darbu.Studiju programma tiek realizēta, ievērojot nepārtrauktas pilnveides principu: definējot paredzamo izglītības rezultātu, apmierinot dažādu izglītības formu un veidu vajadzības, nodrošinot atbilstošus mācību līdzekļus un citus izziņas avotus.


Nozīmīgu vietu studiju programmā ieņem pedagoģiskās prakses, kurās tiek akcentēta topošā pirmsskolas izglītības skolotāja analītisko prasmju, personības īpašību un pedagoģisko kompetenču attīstība.

Studiju programmas beidzēji ir ieguvuši nepieciešamo akadēmisko zināšanu bāzi par pirmsskolas vecuma bērnu attīstības likumsakarībām, kā arī guvuši praktisko pieredzi. Pirmsskolas izglītības skolotāji ir pieprasīti darba tirgū un lielākā daļa speciālistu jau studiju laikā strādā savā profesijā.

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Pirmsskolas izglītības skolotājs” kvalifikācijas ieguvēji ir sagatavoti studijām pedagoģijas bakalaura studiju programmās.

Nepilna laika klātiene: 2,5 gadi (5 semestri)

Studiju maksa gadā filiālēs - 1090 EUR, Rīgā - 1500 EUR

Nav budžeta vietu

Pirmsskolas izglītības skolotāja kvalifikācija

Vispārīgie nosacījumi

Vidējā izglītība

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE latviešu valodā
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā, vai CE krievu valodā

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos

Papildu informācija par studiju programmu:

Rīga

Cēsis

Kuldīga

Madona

Tukums