Dažādības pedagoģiskie risinājumi

Programmu 2007. gadā izstrādāja starptautiski atzīti augstākās izglītības eksperti no Nacionālās Tālmācības Universitātes Madridē (Universidad Nacional de Educación a Distancia), Kārļa Universitātes Prāgā (Charles University), Latvijas Universitātes un Ludvigsburgas Pedagoģijas augstskolas (Pädagogische Hochschule Ludwigsburg).
Programmas mērķa grupa ir pretendenti no Latvijas un citām pasaules valstīm, kas ir ieguvuši bakalaura grādu sociālajās, humanitārajās un dabas zinātnēs.

Studiju process tiek īstenots latviešu un angļu valodā; kā arī tiek atbalstīta un veicināta citu valodu lietošana.
Studijas tiek īstenotas, izmantojot blended learning jeb jauktā tipa mācību pieeju (e-mācīšanās, koučings, klātienes /tiešsaistes tikšanās un semināri).
Ārpus Latvijas dzīvojošajiem studentiem, kas nevar ierasties un uzturēties Latvijā, tiek nodrošinātas studijas tiešsaistē.

Uz studentu vajadzībām orientētās studijas nodrošina iespēju:
studēt sev pieņemamā tempā, laikā un vietā, apvienojot studijas ar ģimenes dzīvi un darbu;
studēt starptautiskā e-vidē, attīstīt sadarbības prasmes, mācīties no citu valstu pieredzes interaktīvā veidā, pievēršoties dažādu valstu aktuāliem pedagoģiskiem jautājumiem;
izmantot pētniecībai nepieciešamos materiālus un informācijas avotus vairākās valodās;
lietot studiju materiālus un informāciju vismaz divās valodās;
jēgpilni izmantot IKT.

Programmas mērķis ir studējošo kompetence dažādības pedagoģisko risinājumu jomā, kuru raksturo:

specializētas faktu un teoriju zināšanas dažādības pedagoģisko risinājumu jomā un to kritiskā izpratne;
augsti attīstīts spēju kopums, kas izpaužas teorētiskās un praktiskās zināšanās, prasmē tās inovatīvi izmantot savā profesionālajā darbībā, lai izstrādātu radošus risinājumus kompleksām un neprognozējamām problēmām darbā un studijās;
autonomija un atbildība par savu darbu izvēlētajās profesionālajās jomās vai projektu vadībā neparedzētā darba vai mācīšanās dažādības pedagoģisko risinājumu kontekstā;
autonomija un atbildība par indivīdu, grupu, komandu un tīklojumu darbību.
Lai sasniegtu programmas mērķi, sadarbojoties akadēmiskajam personālam, studentiem un studiju konsultantiem, tiek īstenoti konkrēti uzdevumi:
sagatavot konkurētspējīgus speciālistus, kuri spēj efektīvi darboties dažādības pedagoģisko risinājumu jomā;
sekmēt dažādības pedagoģisko risinājumu teorijas un prakses izpēti, lai noteiktu efektīvākos veidus, kā darboties šajā jomā un rastu jaunas alternatīvas strauji mainīgām situācijām dažādības kontekstā;
sagatavot tālākām studijām doktorantūras programmās Latvijā un ārvalstīs, sekmējot padziļinātu pētniecisko prasmju attīstību.

Studiju programmas direktora p.i.

 • Jaunākās neirozinātnes atziņas par cilvēku atšķirībām, piemēram, bilingvisma ietekme uz smadzeņu darbību;
 • Cilvēku dažādības pedagoģisko risinājumu starptautiskais un salīdzinošais aspekts;
 • Sabiedrības atvērtība pret cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;
 • Iekļaujošā izglītība;
 • Dažādības pedagoģiskie risinājumi, piemēram, darbā ar vājredzīgiem un neredzīgiem, vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem cilvēkiem, cilvēkiem ar valodas attīstības traucējumiem, garīgās attīstības traucējumiem, apdāvinātiem, bilingviem u.c.
 • Iekļaujošu programmu izstrāde un vadība;
 • Dažādības pedagoģisie risinājumi no kultūras atšķirību viedokļa;
 • Tradicionālie līdzekļi un inovatīvās tehnoloģijas u.c.
 • Programma ir orientēta uz studentu profesionālās kompetences pilnveidi dažādības pedagoģisko risinājumu jomā.  
 • Tā sniedz iespēju iegūt starpdisciplināras zināšanas un prasmes, pedagoģisko, sociālpedagoģisko, psiholoģiski pedagoģisko un speciālpedagoģisko kompetenci, lai sekmētu pozitīvas pārmaiņas dažādās darba vietās un/vai radītu jaunas darbvietas dažādības pedagoģisko risinājumu jomā.
 • Programmā iegūtās kompetences ir vitāli nepieciešamas, strādājot dažādās jomās (uzņēmējs, arhitekts, brīvprātīgais sociālos projektos, valsts vai privātas izglītības iestādes vadītājs, izglītības iestādes pedagogs, militārajā dienestā, projekta vadītājs, speciālās izglītības metodiķis, neformālās izglītības treneris, nometnes vadītājs, konsultants dažādības pedagoģisko risinājumu jomā, dažādības pedagoģisko risinājumu metodiskā centra vadītājs un citos amatos.

2 gadi

Studiju maksa gadā: 1900 EUR

Uzņemšanai 2019. gada rudens semestrī pilna laika klātienē - 5 budžeta vietas

Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā

Elektroniskā pieteikšanās studijām notiek no  1. jūlija līdz 11. jūlijamPieteikšanās fakultātē vai sūtot dokumentus uz e-pastu – no 1. jūlija līdz 12. jūlijam.  Uzzini vairāk 

Vispārīgie nosacījumi

Iepriekšējā izglītība:

Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība.

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (intervija) (1 x 300 = 300) + iepriekšējā izglītība un pieredze īpašo vajadzību pedagoģiskās darbības jomā, pedagoģiskās darbības jomā un citās jomās (1 x 600 = 600) + Eiropas Savienības un citu valodu prasmes (1 x 100 = 100)

Papildu nosacījumi: 1) dzīves gājuma apraksts (CV); 2) angļu valodas prasme, kuru apliecina – TOEFL (Test of English as a Foreign Language) Internet-based vismaz 72 punkti vai IELTS (International English Language Testing System) vismaz 5,5 punkti, vai CPE (Cambridge Certificate of Proficiency in English) jebkurš līmenis, vai CAE (Cambridge Certificate in Advanced English) jebkurš līmenis, vai FCE (First Certificate in English) – B, vai PTE (Pearson Test of English) General – vismaz B2, vai apliecinājums par angļu valodas prasmi vismaz B2 līmenī saskaņā ar Eiropas kopīgajām valodu pamatnostādnēm, vai izvērtējums iestājpārbaudījumā, ja tā ir apgūta ikdienas mācīšanās rezultātā dzīvesdarbības gaitā vai dzīvojot un strādājot angļu valodā runājošā valstī, izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā.

 • Saskaņā ar Latvijas Augstākās izglītības programmu starptautisko ekspertu komisijas izvērtējumu 2012. gadā programma ir atzīta par inovatīvu un ilgtspējīgu Latvijas izglītības programmu. 
 • Eiropas Komisijas Izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras ģenerāldirektorāts 2013. gadā atzina maģistra studiju programmu "Dažādības pedagoģiskie risinājumi" par vienu no labākajām Eiropā. Īpaši atzīmējot tās piemērotību strādājošo studiju vajadzībām.
 • ERASMUS + studentu mobilitātes iespējas.