Profesionālās maģistra studiju programmas Izglītības vadība mērķis ir padziļināt izpratni un papildināt studentu teorētiskās zināšanas par izglītības vadību, izglītības iestāžu vadītājam, sporta vadītājam un pedagogam–vadītājam nepieciešamajām praktiskā darba prasmēm, pilnveidot praktiskā darba iemaņas un attīstīt izglītības pētniecībai un izvērtēšanai nepieciešamās prasmes.

Studiju programmas direktors

Studiju programmā ir šādi obligātie studiju kursi: Izglītības vadība, Izglītības kvalitāte un vērtēšana, Izglītības attīstības tendences un mūsdienu paradigma, Izglītības pētniecība, Cilvēkresursu pārvaldība izglītībā.

Izvēles kursi: Izglītības iestādes vadītāja virzienam -  Stratēģiskā vadība izglītībā, Izglītības vadības ekonomiskie aspekti, Izglītības darba organizēšana, Eiropas vienotā telpa – politika un tendences; Sporta vadīja virzienam - Sporta organizāciju darbība un novitātes, Mūsdienu sporta attīstības problēmas, Sporta pārvaldība, Sporta politika un tendences.

Absolventi strādā par izglītības iestāžu vadītājiem, vadītāju vietniekiem, metodiķiem, skolotājiem, ekspertiem un speciālistiem valsts un pašvaldību iestādēs.

Vairāki absolventi sekmīgi turpina studijas Izglītības vadības doktorantūrā.

Pilna laika klātiene - 1,3 gadi (2,5 semestri); nepilna laika neklātiene - 1,5 gadi (3 semestri)

Studiju maksa gadā: pilna laika klātiene - 1900 EUR; nepilna laika neklātiene - 1500 EUR

Uzņemšanai 2019. gada rudens semestrī pilna laika klātienē - 14 budžeta vietas

Izglītības zinātņu maģistra grāds

Elektroniskā pieteikšanās studijām notiek no  1. jūlija līdz 11. jūlijamPieteikšanās fakultātē vai sūtot dokumentus uz e-pastu – no 1. jūlija līdz 12. jūlijam.  Uzzini vairāk 

Vispārīgie nosacījumi

Iepriekšējā izglītība: 
Profesionālais bakalaura grāds izglītībā, vai profesionālā augstākā pedagoģiskā izglītība vai līdzīga veida izglītība sociālajās zinātnēs, kura iegūta studējot programmā, kuras apjoms ir vismaz 160 kredītpunktu (4 gadi pilna laika studijās), un iegūstot piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju.

Lai iestātos programmā pilna laika studijās, jākārto iestājeksāmens, kurā jāuzraksta eseja par vienu no trim dotām tēmām. Lai iestātos programmā nepilna laika studijās, iestājeksāmens NAV jākārto.

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju pilna laika studijās: 2018./2019. akadēmiskā gada LU profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu „Skolotājs”, „Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs”, “Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā”, “Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta skolotājs”, "Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs", "Pirmsskolas izglītības skolotājs" vai „Sociālais pedagogs” absolventiem, vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Skolotājs” absolventiem, kuriem bakalaura darba vai diplomdarba vērtējums nav zemāks par 9 (teicami) un vidējā svērtā atzīme iepriekšējās studijās nav zemāka par 8