Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Profesionālās pilnveides programmas (kursi)
Pēdējās izmaiņas veiktas:
25.01.2018

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrs 2017./2018.akadēmiskajam gadam piedāvā šādus pedagogu

profesionālās kompetences pilnveides maksas kursus:

N.p.k.Programmas nosaukums, stundu skaits, tips

Mērķauditorija
1. "Mūsdienīga mācību procesa organizēšana izglītojamiem, kuriem ir vidēji smagi un smagi garīgās attīstības traucējumi vai vairāki smagi attīstības traucējumi", 72 stundas, B programmaProgrammas mērķauditorija - izglītības iestāžu skolotāji bez atbilstošas izglītības, kuri strādā ar izglītojamiem, kuriem ir vidēji smagi un smagi garīgās attīstības traucējumi, vai vairāki smagi attīstības traucējumi.
Programmas apguves rezultātā tiks iegūts Sertifikāts par tiesībām strādāt atbilstošās programmās.
2. "Pedagoģiskā procesa raksturīgākās iezīmes darbā ar bērniem, kuriem ir garīgās attīstības traucējumi, psihiskās attīstības aizture un mācīšanās traucējumi", 72 stundas, B programma Programmas mērķauditorija - izglītības iestāžu mācību priekšmetu skolotājiem bez speciālās izglītības, kuri realizē atbilstošu speciālās izglītības programmu.
Programmas apguves rezultātā tiks iegūts Sertifikāts par tiesībām strādāt atbilstošās programmās.
3."Pedagoģiskās darbības pamati", 72 stundas, B programma

Programmas mērķauditorija - pedagogi, kuriem nepieciešama pedagoģiskā izglītība.
Programmas apguves rezultātā tiks iegūts Sertifikāts par tiesībām strādāt atbilstošajā jomā.

4."Skolotāju - mentoru profesionālā pilnveide", 72 stundas, B programma Programmas mērķauditorija - izglītības iestāžu skolotāji.
5.„Pirmsskolas saturs un didaktika”, 80 stundas, B programma

Programmas mērķis ir nodrošināt skolotāju  vienotu izpratni par pirmsskolas izglītības programmas īstenošanu valstī, īstenot vienotu pieeju pirmsskolas vecuma bērnu  sagatavošanā skolai, sekmēt izpratni par pirmsskolas vecuma bērnu attīstības likumsakarībām, pedagoģiskā procesa organizāciju pirmsskolā atbilstoši mūsdienu prasībām un tendencēm, par individuālās pieejas nozīmību pirmsskolēna ES koncepcijas īstenošanā un radošuma veicināšanā.
Skolotāji iegūs izpratni par pēctecības nozīmību pirmsskolas un sākumskolas  pedagoģiskajā pieejā, par atšķirīgajām pieejām  bērnu  prasmju veidošanas  procesam un praksē nostiprinās pilnveidotās prasmes pedagoģiskā procesa plānošanā un tā īstenošanas dažādu iespēju izmantošanā, nodrošinot bērna personības attīstību.
Programmas apguves rezultātā tiks iegūts Sertifikāts par tiesībām strādāt pirmsskolas izglītības programmās.

Programmas mērķauditorija - pedagogi, kuriem ir 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība un sākumizglītības vai 1.-4.klašu skolotāja profesionālā kvalifikācija, vai 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā.

6.„Pamatizglītības pirmā posma saturs un didaktika”, 80 stundas, B programma Programmas mērķauditorija ir pedagogi, kuriem ir augstākā pedagoģiskā izglītība un pamatizglītības skolotāja kvalifikācija.
7.Vispārējās pamatizglītības angļu, franču, krievu un vācu valodas skolotājs,
160 stundas, B programma

Programmas saturs nodrošina zināšanu, prasmju un kompetences apguvi svešvalodu mācīšanā pamatizglītības pakāpē, kas nepieciešama skolotāja profesionālās darbības veikšanai un atbilst Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 6. līmenim. Pēc programmas apguves skolotāji spēs īstenot atbilstoši valsts pamatizglītības standartā norādītos konkrēto mācību priekšmetu mērķus, uzdevumus un mācību satura apguves pamatprasības un tiks iegūts Sertifikāts par tiesībām mācīt atbilstošo svešvalodu pamatizglītības pakāpē.

Programmas mērķauditorija ir personas, kurām ir 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kā arī vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības skolotāja profesionālā kvalifikācija tās pašas izglītības jomas citā mācību priekšmetā: kvalificēti valodu jomas mācību priekšmeta (svešvalodas – angļu vai franču, vai krievu, vai vācu valodas, kā arī latviešu valodas) skolotāji, kuri vēlas strādāt par cita šīs jomas vispārējās pamatizglītības mācību priekšmeta skolotāju.

8.“Mācību priekšmeta “Sociālās zinības” mācību saturs un didaktika īstenošana”,
160 stundas, B programma
Programmas mērķauditorija -  atbilstošās izglītības jomas, cita mācību priekšmeta skolotāji, kuri vēlas iegūt sociālo zinību skolotāja kvalifikāciju.
9.“Mācību priekšmeta “Sociālās zinības” mācību saturs un didaktika īstenošana”,
240 stundas, B programma
Programmas mērķauditorija -  citas izglītības jomas, cita mācību priekšmeta skolotāji, kuri vēlas iegūt sociālo zinību skolotāja kvalifikāciju.
10. "Pedagoģiskā procesa raksturīgākās iezīmes darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem, kuriem ir speciālās vajadzības", 72 stundas, B programma

Programmas mērķis ir ir pilnveidot pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu  profesionālo kompetenci, veicinot izglītojamo ar speciālām vajadzībām kvalitatīvu un sekmīgu iekļaušanos izglītības procesā.

Programmas mērķauditorija - skolotāji, kuriem ir augstākā izglītība pedagoģijā un pirmsskolas skolotāja vai sākumskolas skolotāja kvalifikācija.

 
11.„Satura un valodas integrētas mācības - CLIL”, 36 stundas, A programmaProgrammas mērķauditorija - profesionālās un vispārējās vidējās un pamata izglītības skolotāji, kuriem ir augstākā pedagoģiskā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un pedagoga profesionālā kvalifikācija, atbilstoši izglītības pakāpei vai mācību priekšmetam.
12. „Radošo darbnīcu saturs un organizācija” 18 stundas (vai vairāk stundas - pēc kursu klausītāja izvēles), A programma

Programmas mērķis ir pilnveidot zināšanas brīvā laika pedagoģijā un apgūt prasmes par bērnu radošās darbības veicināšanu ārpusmācību procesā. Programma tiek realizēta pēc moduļu principa (katrs modulis 6 stundas): „Tekstila apdruka”, „Metāla rotas”, „Divdimensiju un trīsdimensiju papīra veidojumi”, „Dabas materiālu kompozīcijas”, „Filcēšana”, „Tamborētas rotas”, „Kustību rotaļas un spēles”, „Dzīves prasmes- veselīgs ēdiens”, „Dzīves prasmes- apģērba kultūra”

Programmas mērķauditorija - izglītības iestāžu skolotāji, klašu audzinātāji, dienas centru pedagogi, interešu izglītības centru pedagogi, bērnu un jauniešu nometņu pedagogi.

13.„Mūsdienu skolēns – pedagogs – tehnoloģijas: trialoģiskās mācīšanās izaicinājumi un ieguvumi”, 36 stundas, A programmaProgrammas mērķis ir piedāvāt iespēju pedagogiem pilnveidot profesionālo kompetenci mūsdienu mācību procesa veicināšanai, atklājot trialoģiskās mācīšanās skolēns – pedagogs – tehnoloģijas izaicinājumus un jaunas iespējas skolēnu mācību motivācijas veicināšanai.
Programmas mērķauditorija - Vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu pedagogi.
14.“Sociāli emocionālā audzināšana skolā”,
32 stundas, A programma
Programmas mērķauditorija - Vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu pedagogi.
15.“Atbalsts pozitīvai uzvedībai”,
36 stundas, A programma

Programmas mērķauditorija - Vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu pedagogi.
Atsauksmes par programmu skatīt šeit.

16. Kompetenču pieejas teorētiskie un praktiskie aspekti mācību procesā, 36 stundas, A programma

Programmas apguves procesā būs iespēja padziļināt izpratni par kompetenču pieejas izglītībā teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem, kā arī rast metodisko atbalstu kompetenču pieejas īstenošanai mācību procesā. Dalībnieki varēs aktīvi piedalīties programmas nodarbību laikā modelētajās situācijās un piemērot tās darbam klasē. Nodarbībās tiks piedāvāti konkrēti uzdevumi un stratēģijas, kā īstenot kompetencēs balstīto mācību saturu, ko veido vērtības, caurviju kompetences un pamatkompetences.

Programmas mērķauditorija - vispārizglītojošo/profesionālo/speciālo skolu skolotāji

17.Vienaudžu mācīšanās lasītprasmes attīstībai, 16 stundas, A programmaProgrammas mērķauditorija - Vispārizglītojošo/profesionālo/speciālo skolu skolotāji.
Programma Vienaudžu mācīšanās lasītprasmes attīstībai (VIMALA) mērķis ir pilnveidot  pamatizglītības izglītības programmu skolotāju profesionālo kompetenci  skolēnu lasītprasmes attīstībai, izmantojot vienaudžu mācīšanos.
Skolotāji apgūs VIMALA metodisko paņēmienu sistēmu skolēnu lasīšanas kompetences attīstībai. Programmas saturs paredzēts 16 stundām, dodot pedagogiem iespēju padziļināt izpratni par vienaudžu mācīšanās nozīmi un pilnveidot prasmi izmantot kooperatīvās mācīšanas principus, t.sk. novērtēšana, VIMALA kontekstā.

 

Pieteikumus iesniegt elektroniski, sūtot pieteikuma anketu uz e-pasta adresi: rita.abele@lu.lv

Pieteikuma anketa

Pieteikumi tiek pieņemti nepārtraukti, tādejādi nodrošinot jaunu grupu komplektēšanu, kas uzsāks darbu, tiklīdz būs pieteicies nepieciešamais kursu klausītāju skaits.

Kursu īstenošanas laiks un vieta ir atkarīga no grupu nokomplektēšanas, tā norit nepārtraukti visu studiju gadu.

Kontaktpersona: Rita Ābele, Mg.paed.

LU PPMF PPIC direktores vietniece,
Tālr.:67034033, fakss: 67034034
E–pasta adrese: rita.abele@lu.lv