2024. gada 27. jūnijā plkst. 11.00 attālināti ZOOM platformā notiks Latvijas Universitātes Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā ANNA KELBERGA aizstāvēs promocijas darbu „Nemonogāmu indivīdu motivācija iesaistīties seksuālās attiecībās” zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) iegūšanai psiholoģijā, klīniskās psiholoģijas apakšnozarē.

Darba vadītāja:
profesore, Dr. psych. Baiba Martinsone (Latvijas Universitāte).

Recenzenti:                
profesors Ģirts Dimdiņš (Latvijas Universitāte),
asociētais profesors Aleksejs Ruža (Daugavpils Universitāte),
asociētā profesore Valeria Cavioni (Universitas Mercatorum, Itālija).

Lūdzam interesentus reģistrēties dalībai sēdē līdz 2024. gada 26. jūnijam, rakstot uz e-pastu: solvita.umbrasko@lu.lv.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā.