Iveta Ķestere


Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa
Profesors

Adrese: Imantas 7.līnija 1, Rīga
Telpa: 229. telpa

E-pasts: iveta.kestere@lu.lv

Konsultācijas: Katru nedēļu otrdienās no 11:00 līdz 12:00, Skype: iveta.kestere1

Dr.paed., vad.pētn. Iveta Ķestere
Dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
 
Dzimšanas gads:  1960
 
Izglītība:

1978 – 1983 Studijas LVU Vēstures un filozofijas fakultātes vēstures specialitātē
1985 – 1989 Aspirantūra LVU Pedagoģijas un psiholoģijas katedrā
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

1989 Pedagoģijas zinātņu kandidāte
1993  Nostrificēts pedagoģijas doktora grāds, Dr.paed.
1998 Latvijas Universitātes docente
2002 Latvijas Universitātes asociētā profesore
 
Nodarbošanās:

1982 – 1984  Rīgas 49.vidusskolas skolotāja
1984 – 1985 Pasniedzēja stažiere LVU Pedagoģijas un psiholoģijas katedrā
1989 – 1992  Pasniedzēja un vecākā pasniedzēja LVU Pedagoģijas un psiholoģijas katedrā 
1998 – 2003 Docente un asoc.prof. LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūtā 2003 – 2007 Asoc.prof. LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Pedagoģijas nodaļā
2007  Vad.pētniece LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Pedagoģijas zinātniskajā institūtā
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:

1.  I. Ķestere. Value Orientation in Soviet Youth Organizations. The Baltic Countries Under Occupation, Soviet and Nazi Rule 1939 – 1991. Acta Universitatis Stockholmiensis, Studia Baltica Stockholmiensia 23. Stockholm: Department of History, Stockholm University, 2003, p. 293.- 298.
2.  I. Kestere. Research into the history of education at the turn of the 21st century. Research in the History of Pedagogy in the Baltic States since 1991.RaKa, 2004, p.10.- 20.
3.  I. Ķestere. Pedagoģijas vēsture: skola, skolēns, skolotājs. Zvaigzne ABC, 2005, 181 lpp.
4.  I. Kestere. The Role of Gymnasium Education in the Formation of Latvina National Intelligentsia, Especially in the Promotion of Women’s Career (the middle of XIX century – World War I) ATEE Spring University: “Teacher of the 21th century: Quality Education for Quality Teaching”. Riga: Association for Teacher Education in Europe, Dpt. of Education of the Faculty of Education and Psychology, The University of Latvia, 2006, p. 927.- 935.
5.  I.Ķestere. Komerczinības vidusskolā. Lietišķā etiķete. Mācību līdzeklis. SIA „Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija”, 2007, 166 lpp.
6.  I.Ķestere. LU profesors Jānis Kauliņš (1863 – 1940) un viņa laikabiedri. Latvijas Universitātes raksti. Zinātņu vēsture un muzejniecība. 716.sēj. R.: Latvijas Universitāte, 2007, 53.- 62.lpp.
7.  I.Ķestere, A.Krūze. Zur Entwicklung der Sozialpädagogik in der zwanziger und dreißiger Jahren des 20.Jahrhunderts in Lettland. A.Kruze, D.Schulz, Ch. von Wolffersdorf (Hg.) Gefährdete Jugendliche. Aspekte sozialer Arbeit in Lettland und in Deutschland. Leipziger Universitätsverlag, 2008, S.59 – 71.
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 16
Konferenču tēzes   5
 
Zinātniski pētnieciskā darbība (kopš 1998.g.):

1998 – 2000 Tautas izglītība un pedagoģiskā doma Latvijā līdz 1900.g.
2000 – 2003 Rietumu trimdas latviešu pedagoģiskā doma
2004 – 2008 Pedagoģija Latvijā padomju periodā
2008 Pedagoģijas vēsturiskā attīstība Baltijas valstīs

Referāti starptautiskās zinātniskās konferencēs – 19
 
Akadēmiskie kursi:
  • Pedagoģijas vēsture  A daļa 2 kredītp.
  • Pedagoģiskās domas attīstība pasaulē un Latvijā  A daļa 2 kredītp.
  • Lietišķā etiķete C daļa 2 kredītp.
Sagatavotie E-kursi:
- Pedagoģiskās domas attīstība pasaulē un Latvijā (kopā ar prof. A.Krūzi)
- Lietišķā etiķete
 
Papildus ziņas par profesionālo darbību:

LU Pedagoģijas muzeja padomes locekle (kopš 2006.g.)
Līdzdalība profesionālajās organizācijās:
- Baltijas pedagoģijas vēsturnieku asociācija (kopš 2000.g.)
- International Standing Conference for History of Education (kopš 2002.g.)
- Internationala Gesellschaft für Historische und Systematische Schulbuchforschung (kopš 2007.g.)
 
2008. gada 5.martā