Andris Kangro


Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Izglītības pētniecības institūts
Projekta vadītājs
Vadošais pētnieks

Adrese: Imantas 7.līnija 1, Rīga
Telpa: 322. telpa

E-pasts: andris.kangro@lu.lv

Dr. phys., prof. Andra Kangro
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)

Dzimšanas gads: 1947

Izglītība:         

1966.– 1971. Studijas LU Fizikas un matemātikas fakultātē
1978.– 1981. Aspirantūra LU Cietvielu fizikas zinātniski pētnieciskā institūtā (CFI)

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

1981. Fizikas un matemātikas zinātņu kandidāts
1989. Latvijas Valsts universitātes (LVU) docents
1992. Nostrificēts fizikas doktora grāds, Dr. phys.
1993. Latvijas Universitātes docents
1999. Latvijas Universitātes asociētais profesors (izglītības vadībā)
2003. Latvijas Universitātes profesors (izglītības vadībā)

Nodarbošanās:

1969. – 1972. LVU Fizikas un matemātikas fakultātes (FMF) laborants 0,5 sl. un vec. laborants
1972. – 1978. LVU FMF vecākais inženieris (arī stundu pasniedzējs)
1978. – 1983. LVU CFI un FMF jaunākais 0,5 sl. un vec. zin. līdzstrādnieks (arī stundu pasniedzējs)
1983. – 1985. LVU Finansu un tirdzniecības fakultātes vecākais pasniedzējs
1985. – 1995. LVU Informātikas pamatu un tehnisko mācīblīdzekļu katedras vadītājs, docents (kopš 1994.g. katedras nosaukums ir Izglītības informātikas katedra un tā darbojas Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes (PPF) sastāvā)
1993. – 1999. IEA Latvijas Nacionālā pētījumu centra vadītājs
1995. – 1998. LU PPF  prodekāns
1998. – 2004. LU PPF  dekāns
1999. – 2007. LU PPF Izglītības pētniecības institūta direktors (0,5 sl.)
2004. – 2010. LU jaunizveidotās apvienotās PPF dekāns, profesors
Kopš 2010. LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes dekāns, profesors

Pēdējo gadu nozīmīgākās zinātniskās publikācijas:

Education. Ed.: Mati Heidmets. Authors: Mati Heidmets, Andris Kangro, Viive Ruus, Arvydas Virgilijus Matulionis, Krista Loogma, Viktorija Zilinskaite; comments by Tero Autio. In: Estonian Human Development Report  2010/2011. Baltic Way(s) of Human Development: Twenty Years On. Estonian Cooperation Assembly, 2011, pp. 96 – 115.

Andrejs Geske, Andris Grīnfelds, Andris Kangro, Rita Kiseļova. (2010). Ko skolēni zina un prot - kompetence lasīšanā, matemātikā un dabaszinātnēs. Latvija OECD valstu Starptautiskajā skolēnu novērtēšanas programmā 2009. Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 163 lpp.

Ireta Čekse, Andrejs Geske, Andris Grīnfelds, Andris Kangro. (2010). Latvijas skolēnu pilsoniskās izglītība un identitāte Eiropā. Starptautiskā pilsoniskās izglītības IEA ICCS 2009 pētījuma Eiropas moduļa pirmie rezultāti. Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 50 lpp.

Ireta Čekse, Andrejs Geske, Andris Grīnfelds, Andris Kangro. (2010). Skolēnu pilsoniskās izglītība Latvijā un pasaulē. Starptautiskā pētījuma IEA ICCS 2009 pirmie rezultāti. Rīga, Drukātava SIA, 88 lpp.

Geske Andrejs, Grīnfelds Andris, Kangro Andris (2009). Latvia on Its Way to a Knowledge-Based Society –Opportunities, Challenges and Problems. Humanities and Social Sciences. Latvia. Latvia Towards a Knowledge-Based Society: Culture, Education and Security Aspects – Volume 17, Issue 3 (Autumn 2009), 380.- 412. lpp.

Kangro Andris, James David. Rapid Reform and Unifinished Business: the development of education in independent Latvia 1991-2007. European Journal of  Education Research, Development and Policy. The Search for Quality in the European Higher Education Area, Dec2008, Vol. 43 Issue 4, p547-561, 8p; (ISSN 0141 8211).

Andris Kangro.  EU Lisbon Strategy Indicators on Education and Their Assessment in Latvia . – Atsauces: 41.-43.lpp. – Kopsav.: 28.lpp. // Humanities and Social Sciences. Latvia. Education management in Latvia. – Nr.3 (2007), [28.-44.]lpp.

Geske Andrejs, Grīnfelds Andris, Kangro Andris, Kiseļova Rita. (2007). Kompetence dabaszinātnēs, matemātikā un lasīšanā – ieguldījums nākotnei. Latvija OECD valstu Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmā 2006; zin. red. A. Kangro, 2006. Rīga, Drukātava SIA, 138. lpp.

Kangro Andris, Kangro Ilze. Integration of ICT in Teacher Education and Different School Subjects in Latvia. Education Media International, Mar2004, Vol. 41 Issue 1, p31-37, 7p, 17 charts; (AN 12531668).

Kangro Andris. The Bologna Declaration and Professional teacher training in Latvia. Vocational Training: European Journal, Sept-Dec2004, Vol.33 Issue 1, p49-57, 9p; (AN 17853184).

Kangro A. Latvia’s results in IEA Civic education study /. – Bibliogr.: 56.lpp. // IEA International Research Conference : Proceedings of the IRC-2004 CivicEd & SITES. – Cyprus : Cyprus University Press, 2004. – Vol.4, p.40-56.

Andrejs Geske, Andris Kangro. Differences in achievement of urban and rural students in Latvia in the context of international comparative studies / – Bibliogr.: 37.lpp. // Humanities and Social Sciences. Latvia. Education management in Latvia. – Vol.2 (2004), 22.-37.lpp.

Andrejs Geske, Andris Grinfelds, Andris Kangro.  International comparative educational research in Latvia : current results and trends / – Bibliogr.: 12 nos. – Kopsav. lietuviešu val. // Acta paedagogica  Vilnensia. – Vilnius – T.10 (2003), p.67-84.

Geske Andrejs, Kangro  Andris. Evaluation of Latvia’s science education in the IEA TIMSS and OECD PISA framework. Journal of Baltic Science Education, 2002 Issue 2, p 1, 8p; (AN 10239653).

Publikācijas (skaits kopā ) 151

Zinātniskās publikācijas 109
Monogrāfijas un grāmatas 9
Raksti zinātniskajos žurnālos un rakstu krājumos 75
Autorapliecības 1
Konferenču tēzes 30
Publicētā mācību literatūra 10
Citas publikācijas 26

Zinātniski pētnieciskā darbība:

LZP projekta (2009.- 2012.) Izglītības sistēmas kvalitātes, mūžizglītības, iekļaujošās un mediju pedagoģijas pētījums Latvijas un starptautiskā kontekstā vadītājs.

ESF projekta (2011. – 2015.) ‘’1.2.2.3.2. Atbalsts izglītības pētījumiem’’ vadītājs LU (projekta Nr.: 1DP/1.2.2.3.2/10/IPIA/VIAA/001).

OECD Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas (OECD PISA) Projekta nacionālais vadītājs (kopš 1998.g.), IEA Pilsoniskās izglītības pētījuma ciklu (CIVED, ICCS, kopš 1998.g.) nacionālais vadītājs.

Kopumā A. Kangro ir vadījis aptuveni 60 zinātniskās tēmas un projektus, vada 3 doktorantus, promocijas darbus aizstāvējuši 2 doktoranti, vēl viens promocijas darbs ir pieņemts aizstāvēšanai.

Kā eksperts no Latvijas ir ievēlēts Starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas – IEA (International Association for Evaluation of Educational Achievement-IEA) Ģenerālajā Asamblejā (kopš 1993.g.) un Pastāvīgās Vadības komitejā (1999. – 2002), (http://www.iea.nl/latvia.html), ir Starptautiskās lasīšanas asociācijas (IRA) biedrs. Regulāri piedalās ar referātiem un vada sekciju darbu starptautiskās zinātniskās konferencēs, piemēram, Eiropas Izglītības pētniecības asociācijas gadskārtējās konferencēs ECER 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, IEA asociācijas zinātniskajās konferencēs IRC 2004, IRC 2010 u.c.

Akadēmiskie kursi:

Nr.

p. k.

Studiju programma

Studiju kursa nosaukums

Apjoms, kredīt-

punktos

Programmas daļa

1.

Izglītības vadības prof. maģistra (2049W)

VadZ6656 Izglītības vadība

4

 

A

2.

Izglītības vadības prof. maģistra (2049W)

 

VadZ6022 Izglītības kvalitāte un vērtēšana

2

A

3.

Izglītības vadības doktora  (51 345)

VadZ7011 Izglītības sistēmu salīdzinoša novērtēšana un starptautiskās izglītības indikatoru sistēmas

2

A

4.

Izglītības vadības doktora (51 345)

VadZ7008 Izglītības vadība un organizācija

4

A

5.

Izglītības vadības doktora (51 345)

VadZ7015 Promocijas eksāmens

10

A


Papildus  ziņas  par  profesionālo  darbību:  

Veicis pētniecisko darbu kā DAAD stipendiāts izglītības salīdzinošajā pētniecībā Kaseles universitātē Vācijā (1993) un Humbolta universitātē Berlīnē (1998), kā TEMPUS stipendiāts - Tventes universitātē Nīderlandē (1995), kā Socrates programmas viesprofesors darbojies Helsinku universitātē (2004).

Viens no starptautiskās salīdzinošās skolēnu sasniegumu kvalitātes izpētes virziena Latvijā un atbilstošo organizatorisko struktūru - LU Izglītības pētniecības institūta (1996), IEA Latvijas Nacionālā pētījumu centra (1993) un LU Izglītības informātikas katedras (1985) izveidotājiem un vadītājiem.

LU Senāta loceklis kopš 1991.g., Satversmes sapulces loceklis un priekšsēdētāja vietnieks (1998-2001), LU Senāta Budžeta un finansu komisijas vadītājs (kopš 2004.g.), LU PPMF Domes loceklis, LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes priekšsēdētāja vietnieks, LZP eksperts Vadībzinātnē, LU Izglītības vadības doktora studiju programmas direktors un padomes vadītājs, LU Zinātnes padomes un Dekānu padomes loceklis, Vadībzinātnes un Izglītības zinātņu studiju programmu padomju loceklis, Latvijas profesoru asociācijas biedrs, ir bijis IZM Vispārējās izglītības, Informācijas tehnoloģijas un Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas aģentūras konsultatīvo padomju loceklis, eksperts Latvijas Nacionālā attīstības plāna darba grupā „Izglītots un radošs cilvēks” u.c.

Andris Kangro ir zinātniskais redaktors monogrāfiju sērijai Izglītības pētniecība Latvijā, LU Rakstu sērijai Izglītības vadība, kā arī atbildīgais par izdevumu žurnāla Humanities and Social Sciences. Latvia. tematiskajam numuriem Education Management un starptautiskā žurnāla European Journal of Vocational Training padomes loceklis.

2011.gada 20. oktobrī