Ieva Kalniņa


Humanitāro zinātņu fakultāte
Studiju programmas direktors

Humanitāro zinātņu fakultāte
Latvistikas un baltistikas nodaļa
Fakultātes nodaļas vadītājs
Profesors

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Profesors

Adrese: Visvalža iela 4A
Telpa: 215. aud.
Tālrunis: 67034907

E-pasts: ieva.kalnina@lu.lv

Konsultācijas: Katru nedēļu pirmdienās no 11:00 līdz 12:00, 215.telpa

Dr.philol.,  asoc. prof. Ieva Kalniņa
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
 
Dzimšanas gads: 1956.
 
Izglītība:
 
1981.-1984. Aspirantūra LVU Filoloģijas fakultātes Latviešu literatūras katedrā
1975.-1980. Studijas LVU Filoloģijas fakultātē
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
 
1999. Latvijas Universitātes asociētā profesore
1992. Latvijas Universitātes docente
1992. Nostrificēts filoloģijas doktora grāds, Dr.philol..
1992. Latvijas Valsts universitātes docente
1987. Filoloģijas zinātņu kandidāte
 
Nodarbošanās:

2008    asociētā profesore LU Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultātes Latviešu literatūras vēstures un   literatūrteorijas katedrā
1999 – 2008 asociētā profesore LU Filoloģijas fakultātes Latviešu literatūras katedrā
1992 – 1999 docente LU  Filoloģijas fakultātes Latviešu literatūras katedrā
1990 – 1999 katedras vadītāja LU  Filoloģijas fakultātes Latviešu literatūras katedrā
1988 – 1992 lektore LU Filoloģijas fakultātes Latviešu literatūras katedrā
1984 – 1988 asistente LVU  Filoloģijas fakultātes Latviešu literatūras katedrā
1981 – 1984 aspiramte LVU  Filoloģijas fakultātes Latviešu literatūras katedrā
1980 – 1981 redaktore izdevniecībā “Zinātne”

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
 1. Zilā Krusta idejas Annas Brigaderes darbos.// Latvijas Universitātes Raksti 732. sējums. Literatūrzinātne, folkloristika, māksla. Latviešu literatūra un reliģija. Rīga, Latvijas Universitāte, 2008. 102.-106.lpp.
 2. Neredzīgais Indriķis un Juris Alunāns un sociālistiskā reālisma kanons// Latvijas Universitātes Raksti 731. sējums. Literatūrzinātne, folkloristika, māksla. Krājumam „Tā neredzīga Indriķa dziesmas (1806) – 200 gadi, Jura Alunāna krājuma „Dziesmiņas” (1856) – 150.gadi. Rīga, Latvijas Universitāte, 2008, 172.-180.lpp.
 3. Nāves tēma latviešu jaunajā drāmā.// Eiropas kultūra kā sistēma. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule, 2008, 331.- 338.lpp.
 4. Sociālistiskā reālisma kanona veidošanās latgaliešu literāri politiskajā žurnālā „Ceiņas Karūgs” // Meklējumi un atradumi 2008, 72.-83.lpp.
 5. Hellēņu pasaules atspīdumi Raiņa daiļradē.// Hellēņu mantojums. Rīga, Latvijas Universitāte, 2008, 127.- 137.lpp.
 6. Latviešu padomju folkloras konstrukcija. // Kultūra un vara. R.: LU Akad.apgāds, 2007, 30.-40.lpp.
 7. Henrik Ibsen’s Traditions in Latvian Drama// Ibsen Reception in Poland and the Baltic Countries. Acta Ibseniana IV 2006, / Ed. Kn. Brynhiidsvoll, L. Sokol, B.Kalnačs. Centre for Ibsens Studies, University of Oslo, 2006, 113. – 130.
 8. Anna Brigadere un folklora // Letonika, 2005, 13.nr., 186.-197.lpp.
 9. Kultūras reminiscences jaunākajā latviešu dramaturģijā // Postmodernisms drāmā un teātrī./Sast.un zin. red. S.Radzobe. R., Jumava, 2004, 69.- 78.lpp.
 10. Der Held in der lettischen Literatur wahrend der Nationalsozialistiche Bestazung // The Baltic Countries under Occupation. Soviet and Nazi Rule 1939 –1991. Editor Anu Mai Koll, Acta Universitatis Stockholmiensis. Studia Baltica Stockholmiensia. 23. Stockholm 2003, 141. – 150.
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos: 60.
Konferenču tēzes: 8.
Mācību grāmatas un mācību līdzekļi: 13.
Recenzijas un populārzinātniski raksti: 31.

Pētniecības projekti
 1. LU zinātniskais projekts „Latviešu literatūra un reliģija” (kopš 2007.gadā vadītāja);
 2. IZM Letonikas programmas projektā „Kultūra un vara. Kultūra un vara: mijiedarbes latviešu valodā, literatūrā un folklorā” (kopš 2005.gada dalībniece);
 3. Baltijas jūras valstu universitāšu starptautiskais projekts „Antīkās kultūras recepcija Baltijas jūras valstīs” (kopš 2003.gada dalībniece);
 4. Baltijas valstu, Polijas un Oslo universitātes H. Ibsena centra kopprojekta „H. Ibsena recepcija Baltijas valstīs un Polijā” ( 2004/2006 dalībniece);
 5. LU zinātniskais projekts „Krasnojarskas apgabala un Latgales latviešu valoda un kultūrvēsture: salīdzinošais aspekts (kopš 2007.gada dalībniece)
Zinātniski pētnieciskā darbība

2005 – 2008 Latviešu literatūras reliģijas diskurss
2004 – 2008 Literatūra un folklora totalitārisma apstākļos
2003 – 2008 Antīkās literatūras recepcija latviešu literatūrā
1981 – 2008 Atsevišķu latviešu rakstnieku daiļrades analīze (R. Blaumanis, Rainis, A. Brigadere)
1981 – 2008 Latviešu drāmas izpēte
 • Starptautiskās zinātniskās konferences „Latviešu literatūra un reliģija” vadītāja un koordinatore (2006., 2007., 2008).
 • Neredzīgā Indriķa un Jura Alunāna dziesmiņām veltītās starptautiskās konferences līdzorganizatore (2006).
Piedalīšanās ar referātiem nozīmīgākajās starptautiskās zinātniskajās konferencēs un semināros.
 1. Kārlis Straubergs between Ancient Culture and Baltic Mythology.// Colloquium Balticum VIII Vilnense. Reception and Spread of the Classical Culture in the Baltic Region. Vilnius University, November 12-15, 2008.
 2. ’’Lāčplēša” pieradināšana latviešu padomju kultūrā// LU ’’Lāčplēša” ceļš pasaulē. Rīga, 10.-11.11.
 3. Jaunas poētiskās valodas meklējumi latgaliešu literatūras krājumā „Uz porzvola”.// 1. storptautyskuo latgalistikys konference. Ontona SKyndys Latgalīšu gramatikai -100.// Sanktpīterburgys Vaļsts universitāte. 19.-20.septembris.
 4. Anna Brigadere und Manfered Kyber: Begegnung, Briefwechsel, Ubersetzungen.// Die Baltische Region zwischen Deutschland und Russland. 7.Konferenz fur Baltische Studien in Europe. Luneburg, Nordost-Institut, 2007, 8.-10.jūnijs.
 5. Drama von Bruno Saulītis „Marta īdas” und Kanon des sozialistischen Realismus //Colloquium Balticum VII: Classical Heritage and Modernity// University of Tartu, 2007, 18. – 20 November.
 6. H. Ibsena tradīcijas latviešu drāmas vēsturē. // Oslo universitātes H.Ibsena centra seminārs “H.Ibsena recepcija Baltijas valstīs un Polijā”, Oslo, Norvēģijā, 2005, 15.- 17.aprīlis.
 7. Die Revolution des Jahres 1905 als Gestalt und Erfahrung in der Werken von Anna Brigadere // Baltijas studiju konference Eiropā, Valmiera 2005.gada 1.-3.jūlijā, Valmieras augstskola.
Akadēmiskie kursi:
 1. Latviešu folklora, A daļa, BP, 4KP
 2. Literatūra totalitārisma laika mākslas kontekstā, MP A daļa, 4KP
 3. Latviešu literatūra un totalitārisms, doktarantūra, B daļa, 2KP
 4. Jaunas pieejas tradicionālo literāro tekstu interpretācijā, doktorantūra, B daļa, 2KP
 5. Latviešu dramaturģijas vēsture, B daļa, BP, 2KP
 6. Latviešu drāma (1945-2008), B daļa, MP, 2KP
 7. Raiņa daiļrade, B daļa, BP, 2KP
 8. Folkloras un etnoloģijas pētniecības metodes, B daļa, 4KP
 9. Mūsdienu latviešu folklora, B daļa, 2KP
 10. Novitātes latviešu folkloristikā un literatūrzinātnē, B daļa, PP, 2kp.
 11. Ievads latviešu folklorā, e-kurss, C daļa, 2KP
Papildus ziņas par profesionālo darbību:    
 • Latvijas Universitātes Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultātes Domes locekle.
 • Latvijas Universitātes Studiju padomes locekle.
 • Latvijas Universitātes Filoloģijas studiju programmu padomes locekle.
 • Latvijas Universitātes Baltu filoloģijas maģistra programmas direktore.
 • LU Izdevniecības padomes locekle.
 • Literatūras, folkloras un mākslas zinātņu doktorantūras programmas padomes locekle.

2008. gada 13. decembrī.