Sarmīte Tūbele


Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa
Profesors

Adrese: Imantas 7.līnija 1, Rīga
Telpa: 307. telpa

E-pasts: sarmite.tubele@lu.lv

Prof. Sarmītes Tūbeles 
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)

Dzimšanas gads:
1955.
 

Svešvalodas:latviešu C1, krievu C1, angļu C1, vācu B1, spāņu A1
Izglītība:
2013. gadā pielīdzināta 1984.g. Liepājas Valsts pedagoģiskā institūta piešķirtā kvalifikācija profesionālajam maģistra grādam un piektā līmeņa profesionālajai kvalifikācijai.
2006. gadā beigusi LU PPF Pedagoģijas doktorantūru, iegūstot doktora grādu nozaru (speciālajā) pedagoģijā
2001. gadā beigusi Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes maģistrantūru, iegūstot izglītības zinātņu maģistra grādu pedagoģijā.
1984. gadā beigusi V. Lāča Liepājas Pedagoģiskā institūta defektoloģijas fakultāti, iegūstot palīgskolas skolotāja kvalifikāciju.
1978. gadā ar izcilību beigusi Rīgas 2. medicīnas skolu, iegūstot feldšera kvalifikāciju.

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

Prof., Dr. paed.

Nodarbošanās: 

Prof. LU PPMF Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļā

Cits: 

Vadu seminārus un lekcijas tālākizglītības kursos skolotājiem un logopēdiem Rīgā un citās Latvijas pilsētās
 
Zinātniskā darbība un publikācijas

No 2018. gada novembra eksperte projektā Nr. 8.1.2.0/18/1/003 “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana izstrādājot, licencējot bakalaura studiju programmu “Speciālā izglītība” un akreditējot studiju virzienu “Izglītība, pedagoģija un sports””
No 2018.gada novembra pētniece projektā Erasmus + Learning Games for Dyslexic Young Adults (2018-1-LV01-KA204-046970)
 
1.    Ziņojumi starptautiskās zinātniskās konferencēs:
 • Vairāk kā  60 ziņojumu, tēžu, referātu.
2.  Publikācijas vispāratzītos recenzējamos izdevumos:
 • Vairāk kā 65 publikācijas, 
3.  Citas publikācijas:
 • Ap 20 dažādu publikāciju periodikā un citos izdevumos.”
4.  Mācību grāmatas un monogrāfijas: 
 • Aptuveni 15 mācību grāmatas un metodiskie materiāli.
 • Pēdējā monogrāfija: Valodas traucējumu novērtēšana (2019). Rīga: RaKa.
Pedagoģiskā darbība (Latvijas Universitātē)
Vadīti 77 maģistra darbi (laikā no 2004. līdz 2019. gadam)
Vadīti 44 bakalaura darbi (laikā no 2003. līdz 2015. gadam)
Vadīti 286 diplomdarbi (laikā no 2002. līdz 2019. gadam)
 

Docētie studiju kursi (tie ir arī izstrādātie studiju kursi)
 • Ievads speciālajā pedagoģijā (2 KP)
 • Logopēdija sākumskolā (6KP)
 • Logopēdiskais korekcijas darbs bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem (2KP)
 • Logopēdiskais korekcijas darbs bērniem ar PAA (2KP)
 • Runas un valodas traucējumu diferenciālā diagnostika (2KP)
 • Logopēdiskā darba projektēšana vispārējās izglītības iestādē (2KP)
 • Balss traucējumi (1KP)
 • Valodas sistēmas nepietiekama attīstība un korekcijas iespējas (2KP)
 • Ievads logopēdijā (3KP)
 • Logopēdiskā darba organizēšana (2KP)
 • Logopēdijas teorijas (2KP)
 • Disleksija, disgrāfija, korekcijas metodes (2KP)
 • Runas un valodas pārbaudes metodes (novērtēšana) (2KP)
 • Speciālās pedagoģijas ideju attīstība Latvijā, Eiropā un pasaulē (maģistriem) (2KP)
 • Logopēdijas aktuālās problēmas un attīstības tendences (maģistriem) (4KP)
 • Personu ar garīgās attīstības traucējumiem aprūpes un izglītības vēsture (maģistriem) (2KP)
 • Novērošanas prakse (4KP)
 • Prakse mācību metodikā I (speciālā pedagoģija) (2KP)
 • Prakse mācību metodikā II (speciālā pedagoģija) (2KP)
 • Vairāki studiju kursi starptautiskajā maģistra programmā: Dažādības pedagoģiskie risinājumi,
 • Starpdisciplinārie pētījumi nozaru un speciālajā pedagoģijā (doktorantiem) 2KP
Kvalifikācijas celšana notiek nepārtraukti Latvijas Logopēdu asociācijas rīkotajos kursos un semināros (gadā 4 – 5 sertifikāti), kuros līdzdarbojos arī kā lektore un konsultante. Piedalos arī starptautiskos semināros Rīgā un citur (Spānija, Vācija, Polija, Lietuva, Igaunija, Bulgārija, Čehija).
 
2020. gada 8.. janvārī