Kontaktu meklētājs

Malgožata Raščevska


Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Psiholoģijas nodaļa
Profesors

Adrese: Imantas 7.līnija 1, Rīga
Telpa: 233. telpa

E-pasts: malgozata.rascevska@lu.lv

Prombūtne: 01.06.2020 - 31.08.2020

Dr.psych., prof. Malgožata Raščevska
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)

Dzimšanas gads: 1956. gada 9. jūnijs

 

Izglītība:  1974.-1980. Studijas LU Ekonomikas fakultātē, ekonomista matemātiķa kvalifikācija.

     1992.-1993. LU PPF psiholoģijas maģistratūra.

     1987.-1993. Studijas psiholoģijas neklātienes aspirantūrā Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas katedrā sadarbībā ar PSRS  Pedagoģijas Zinātņu Akadēmijas Defektoloģijas zinātniski pētnieciskā institūta Bērnu ar psihiskās attīstības aizturi laboratoriju

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

                        1993.   Psiholoģijas zinātņu doktora grāds

                        1993.   Psiholoģijas maģistra grāds

                        1995.   Latvijas Universitātes docente

2001.   LU asociētā profesore

2005.   LU profesore

Nodarbošanās:

No 2005 līdz šim brīdim Profesore un Psiholoģijas doktorantūras programmas direktore no 2007. g. LU, PPF Psiholoģijas nodaļā

2001.-2005. Asociētā profesore LU, PPF Psiholoģijas nodaļā

2001.-2004. Psiholoģijas nodaļas vadītāja LU, PPF

1994.-2001. Docente LU, PPF Psiholoģijas katedra

1992.-1994. LU Republikas skolu psiholoģiskā dienesta vadītāja, LU PPF lektore Psiholoģijas katedra

1990.-1992. LU Republikas skolu psiholoģiskā dienesta vecākā zinātniskā līdzstrādniece, LU PPF lektore Psiholoģijas katedra.

1988.-1990. Psihologs, Kooperatīvs  „Psiholoģiskā konsultēšana”, Lomonosova ielā 1.

1981.-1990. Jaunākā zinātniskā līdzstrādniece, vēlāk vecākā zinātniskā līdzstrādniece. Pedagoģijas zinātniski pētnieciskā institūta Pedagoģiskās psiholoģijas laboratorija , Vaļņu ielā 2.

1978-1979. Skolotāja. Valkas rajona Bilskas astoņgadīgās skola

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (kopš 2005. gada):

1.      Kroplijs A., Raščevska M. (2010). Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. 2. izdevums Rīga: SIA „Izdevniecība RaKa”, (iespiešanā).

2.       Raščevska, M., Paegle, Dz., Mencis, J (jun.). (2010.). Latviešu valodas un matemātikas sasniegumu testu LMST-I vadīšanas rokasgrāmata. Pirmais izdevums Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, – 120 lpp. (iespiešanā).

3.      Raščevska, M. (red.) (2010). Psiholoģija vidusskolām. Rīga: Zvaigzne ABC (iespiešanā)

4.      Raščevska M. (2005). Psiholoģisko testu un aptauju konstruēšana un adaptācija. Rīga: SIA „Izdevniecība RaKa”, 270 lpp. (iespiešanā, iznāks 2005. gada jūnijā).

2.      Ivanova, L., & Rascevska, M. (2009). Conceptions about wise persons in Latvia. In Selected paper of 2nd International scientific conference: Gifted children: Challenges and possibilities. October 11-16, 2009, Riga, Latvia.(pp.16-19).. Kaunas: Technologija  (ISSN 20290-1108)

3.       Griskevica, I. & Rascevska, M. (2009). The Relationship among cognitive abilities and demographic factors in Latvia. Baltic Journal of Psychology, 10(1&2), 65-85.

4.      Turilova-Miščenko, T., & Raščevska, M. (2008). Psychometric properties of classmates’ Friendship Relationships Questionnaire. Baltic Journal of Psychology, 9(1,2), 129-140.

5.      Paegle Dz., Raščevska, M. (2008). „Skolēnu latviešu valodas pareizrakstības kļūdu analīze Latviešu valodas sasnieguma testa izstrādes kontekstā”, LVAVA zinātniski metodisks izdevums „Tagad” Nr.1., 26-34.

6.      Plaude A., Raščevska M. (2008.) M. Bonda Aizsardzības stilu aptaujas (DSQ) adaptācija Latvijā”. Latvijas Universitātes raksti, 729. sējums. Psiholoģijā. Rīga: LU Apgāds

7.      Gaitniece-Putāne, A, & Raščevska, M. (2006). Gender and age differences in emotional intelligence, stoicism and aggression. Baltic Journal of Psychology, 7(2), 26-42.

8.      Voitkāne, S., Miezīte, S., Raščevska, S., & Vanags, M. (2006). Student motivation for choice of study program, psychological well-being, perceived social support and needs at the start of university studies. Baltic Journal of Psychology, 7(1), 46-59.

 

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos  70

Konferenču tēzes                                                          47

Zinātniski pētnieciskā darbība:

2008.-2010. IIF projekts  Oriģināli izstrādātā Latviešu valodas un Matemātikas sasnieguma testa (vecumam no 6 – 18 gadiem) dažādu skolēnu grupu diferencēšanas spēja” Nr. IIF-1K/2008-156/S54Latvijas psihologu apvienība

2009.-2010. gads, LZP grants Nr. 09.1509, vadošā pētniece   „Globalizācijas procesa psiholoģiskie aspekti” no 2010. gada Nr. 09.1508  „Kultūras, sociāli ekonomisko, psihofizioloģisko un personības faktoru nozīme ceļu satiksmes drošībā” kā vadošā pētniece

2007. − 2008  LZP grants Nr. 07.2091 „Dažādu intelekta veidu un ikdienas kreativitātes spēja prognozēt augstskolās studējošo sekmes un profesionālos sasniegumus darba karjeras sākumā”. Latvijas Universitāte

2005. -2006. Vadītājs Nr.2005/0186/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3/0129/0063, LU reģistrācijas Nr. ESS2005/20  „Psiholoģijas profesionālā bakalaura studiju programmas studentu prakse skolās”

2005. -2006. Vadītāja Nr.:2005/0203/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3/0111/0063, LU reģistrācijas Nr. ESS2005/22 Skolu psihologu supervizoru tālākizglītības kursi un studentu prakses organizācija

Akadēmiskie kursi:

Bakalaura programma

·    Kognitīvā psiholoģija I                                  A  daļa  2 kr.p.

·    Kognitīvā psiholoģija II                                 B  daļa  2 kr.p.

Maģistra programma

·    Testu adaptācija un konstruēšana                     B2 daļa  2 kr.p.

Doktora programma

·    . Mūsdienu psiholoģijas teorijas II (Vispārīgās/kognitīvās psiholoģijas teorijas) A daļa 1 kr.p.

·    Psiholoģijas pētniecības metodoloģija un metodes I (Kvantitatīvās pētniecības metodes) 2 kr.p.

·    Psiholoģijas pētniecības metodoloģija un metodes III (Zinātniskā komunikācija I ) 1 kr.p.

·    Sem. Vispārīgā/kognitīvā psiholoģija  B daļa 3 kr.p.

·    Kvantitatīvās pētniecības metodes (Multivariatīvā statistika) B daļa 2 kr.p.

 

Papildus  ziņas  par  profesionālo  darbību:  

LU  Senāta locekle; PPMF  Domes  locekle; LU Konsultatīvās padomes „Izglītība”  priekšsēdētāja

LU Goda tiesas locekle; LZP eksperte

Baltic Journal of Psychology galvenā redaktore (kopā ar prof. S. Miezīti)

Valsts kontroles pieaicinātā eksperte 2007 gadā.

Starptautiskas Skolu psiholoģijas asociācijas (ISPA) biedre

Eiropas Psiholoģiskās izpētes asociācijas (EAPA) biedre

Starptautiskās Testu komisijas biedre (ITC)

Latvijas skolu psihologu asociācijas biedre

Latvijas Psihologu apvienības biedre

 

2010. gada 11. oktobris