Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes 2019.gada pavasara semestrī studiju kursā “Mediju pedagoģija” studenti veidoja izglītojošus un audzinošus video materiālus dažādu būtisku jautājumu aktualizēšanai.

Studiju kursa docētāja profesore Zanda Rubene studiju kursu “Mediju pedagoģija” vada jau 11 gadus. Šajā laikā studiju kurss ir pielāgots mūsdienu jaunākajiem atklājumiem par cilvēku uztveri un attieksmi pret digitālajiem medijiem, kā arī to lietošanas paradumiem.

Šogad studiju kursa gaitā tika piesaistīta vieslektore Daiva Penkauskiene, kas iepazīstināja studentus ar mediju pedagoģijas realizēšanu un nozīmi izglītībā. Kursa gaitā studenti izstrādāja stundu / lekciju plānus, kuros iesaistīja medijizglītību kā dominējošo vai caurviju kompetenci. Studenti īstenoja savas plānotās mācību stundas daļu lekcijā, iesaistot pārējos studentus savas idejas modelēšanā.

Studiju kursa noslēgumā vienmēr tiek organizēta studentu iesaistīšanās mediju satura radīšanā, veidojot izglītojoša vai audzinoša satura videmateriālu. Studenti var izvēlēties sev interesējošu vai nozīmīgu tēmu, ar kuru vēlētos iepazīstināt pārējo sabiedrību, domājot par mediju saturu, kas ir nepieciešams vai ir iztrūkstošs viņu mediju telpā. Šī gada jūnijā studenti prezentēja savu veikumu. Kā atzina paši studenti, šāda videomateriāla izstrādei bija nepieciešamas vairākas prasmes, gan praktiskas plānošanas un ieceru realizēšanas prasmes, gan tehniskas prasmes – filmēt, apstrādāt un montēt iegūto materiālu.

Katrīnas Elizabetes Biezās un Dinas Zvejas kopīgi izstrādātajā materiālā tiek piedāvāti padomi uzņēmumu darbiniekiem un vadītājiem Ēnu dienas organizēšanai. Ēnu diena Latvijā kļūst ar vien populārāka, iesaistot dažādu skolu skolēnus savu interesējošo profesiju iepazīšanā. Studentes kā būtisku saskatīja uzņēmumu pārstāvju mērķtiecīgu iesaisti Ēnu dienas organizēšanā, tāpēc izstrādāja videomateriālu, kas 6 īsos soļos sniedz ieteikumus, kā veiksmīgāk vadīt Ēnu dienu:
https://www.youtube.com/watch?v=i87sb5ZlH5s&feature=youtu.be

Aleksanda Devin kopā ar Jeļenu Sobolevsku veidotajā video, kurā apskatīti būtiskākie nosacījumi veiksmīgu fotogrāfiju uzņemšanai ikdienā. Aleksandra Devin ir Foto un video specializācijas vadītāja Kultūras koledžā, kā arī privāti pasniedz vairākus fotogrāfijas kursus. Tas mudināja meitenes piedāvāt plašākai sabiedrībai ieskatu par to, kādi nosacījumi ir būtiskāki, lai ikdienā veidotās fotogrāfijas būtu izdevušās:
​​​​​​​https://failiem.lv/u/x9x6wag3​​​​​​​

Pāvels Kulakovs ir topošais angļu valodas skolotājs, kas kā nozīmīgu saskatīja angļu valodas skolotāju iepazīstināšanu ar vārdu apguves pamatiem mācību darbā. Viņa veidotajā videomateriālā tiek piedāvāta ideja gan, kā organizēt vārdu apguvi, gan uzdevumi, kas demonstrē dažādus vārdu apguves grūtības līmeņus:
https://youtu.be/CqFuDc-Gt6g​​​​​​​

Dalīties