LU PPMF Profesore Linda Daniela ir sagatavojusi kolektīvo monogrāfiju “Epistemological Approaches to Digital Learning in Educational Contexts”, kas tiek izdota Routledge izdevniecībā.  

Grāmatā apkopotajās nodaļās autori ir izteikuši idejas par digitālo tehnoloģiju un tehnoloģisko risinājumu izmantošanu vispārējā izglītībā. Grāmatas galvenais vadmotīvs ir SMART pedagoģiskie aspekti tehnoloģiju bagātinātai mācību videi. Tiek meklētas atbildes kā labāk mācīt, kādas pedagoģiskās pieejas izmantot un kā sekmēt, ka digitālās tehnoloģijas tiek izmantotas mācīšanās nolūkiem. Grāmatā apkopoto nodaļu autori ir piedāvājuši idejas analītiski algoritmiskās domāšanas attīstībai, gan piedāvājot pedagoģiskās darbības modeli, gan analizējot kā mācīt programmēšanas pamatprasmes jau pamatskolā un kādi ir skolēnu sasniegumi, izmantojot digitālos mācību līdzekļus. Grāmatā ir iekļauta arī nodaļa par digitālajām spēlēm sākumskolas vecuma bērniem un nodaļa par digitālo spēļu izmantošanas iespējām darbā ar pirmsskolēniem. Ir nodaļa par digitālajiem mācību materiāliem, kur analizēts vai šāda veida mācīšanās skolēniem ir interesanta, vai nodrošina mācību sasniegumu paaugstināšanos. Ir autori, kas piedāvā kā būtu organizējams kuratoru darbs digitālā mācību vidē. 

Kopumā grāmata sniedz dažādas idejas tehnoloģiju bagātinātam mācību procesam, bet diskusijas vēl ir jāturpina, jo tehnoloģiju progress turpinās un gan skolotājiem, gan skolēniem ir nepieciešams apgūt prasmes dažādu digitālo mācību līdzekļu un digitālo tehnoloģiju izmantošanai. 

Zināmā mērā grāmata ir uzskatāma par turpinājumu profesores jau iepriekš sagatavotajām grāmatām par SMART pedagoģiskiem aspektiem tehnoloģiju bagātinātai mācību videi, tādās izdeniecībās, kā Springer, Emerald, IGI Global.

Dalīties