LU PPMF, SZF un MF pētnieki noslēdz darbu Valsts pētījumu programmas projektā Covid-19 seku mazināšanai ”Dzīve ar COVID-19: Novērtējums par koronavīrusa izraisītās krīzes pārvarēšanu Latvijā un priekšlikumi sabiedrības noturībai nākotnē’’ tautsaimniecības un sabiedrības labklājības jomā.

2020. gada decembrī noslēdzas Valsts pētījumu programmas projekts Covid-19 seku mazināšanai “Dzīve ar COVID: Novērtējums par koronavīrusa izraisītās krīzes pārvarēšanu Latvijā un priekšlikumi sabiedrības noturībai nākotnē” (VPP projekts Nr. VPP-COVID-2020/1-0013), kurā bija iesaistīti pētnieki no Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas, Sociālo zinātņu, kā arī Medicīnas fakultātes.

Projekta virsmērķis bija iegūt priekšstatu gan par to, kā Latvijas sabiedrība pārdzīvo ārkārtas situāciju, gan noskaidrot, ko nepieciešams darīt, lai pēc krīzes uzlabotu dzīves kvalitāti dažādām sociālajām grupām.

LU pētnieki un studenti projektā ir iesaistījušies četrās no sešām darba grupām, projekta vadītāja Latvijas Universitātē bija prof. Baiba Martinsone, projektu administrēja vadošā pētniece Solvita Umbraško.

Pētījuma rezultāti, kas sasniegti laika posmā no 2020. gada jūlija ir apjomīgi un daudzveidīgi, īpaši nozīmīgs rezultāts ir pētnieku izstrādātas rekomendācijas rīcībpolitikas veidotājiem, kas tapuši pētnieku sadarbībā ar par jomu atbildīgajām ministrijām u.c. institūcijām. Pētījuma rezultāti tiks izmantoti lokālā, reģionālā, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju mērogā, lai uzlabotu sabiedrības noturību pret krīzes situācijām nākotnē.

WP2 Pārmaiņas darba tirgū un nodarbinātības struktūrās, jaunā loģika sociālo pakalpojumu sniegšanā LU SZF pētnieki asoc. prof. Baiba Bela, asoc prof. Līga Rasnača un doc. Mareks Niklass strādāja pie sociālo pakalpojumu pieejamības un novērtējuma izpētes. Tika veikta plaša sociālo pakalpojumu sniedzēju tiešsaistes aptauja par darbu COVID-19 krīzes laikā, kas ļāva noskaidrot izmaiņas sniegto pakalpojumu klāstā, apjomā un veidā, būtiskākās problēmas, ar kurām vērsās sociālo pakalpojumu saņēmēji, grūtības sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā un ieteikumus darbības uzlabošanai. Uzmanība tika pievērsta arī sociālā darba specialistu izdegšanai, kas skar katru trešo darbinieku un pamatā ir saistīta ar darbu paaugstināta riska apstākļos. Kopā ar pētniekiem no RSU un ViA izstrādātas rekomendācijas politikas veidotājiem un sociālās darba profesionāļiem, lai stiprinātu un uzlabotu sociālo pakalpojumu pieejamību krīzes situācijās.

WP3 Labklājība attiecībās: COVID-19 krīzes psiholoģiskā ietekme uz indivīdiem un ģimenēm LU PPMF pētnieces prof. Baiba Martinsone un doc. Ieva Stokenberga kopā ar asoc. prof. Liliānu Civjāni no MF veica pētījumu par COVID-19 izplatības mazināšanai noteikto

ierobežojumu ietekmi uz ģimenēm. Tika noskaidrots, ar kādām grūtībām biežāk saskaras ģimenes pandēmijas pirmā viļņa laikā un kāda veida atbalsts tām nepieciešams tagad. Dati tika salīdzināti starptautiski, sniedzot vērtīgas atziņas par resursiem, kas ir mūsu rīcībā. Maģistra studiju programmas “Psiholoģija” studente Sindija Dziedātāja padziļināti pētīja grūtību pārvarēšanas stratēģijas ģimenēs, savukārt doktorante Evija Mirķe savā pētījumā identificēja faktorus, kas prognozē skolotāju sekmīgu darbu attālināto mācību laikā. Kopā ar kolēģiem no RSU sagatavoti priekšlikumi bērnu un ģimeņu atbalstam un vardarbības risku mazināšanai Latvijā.

WP5 Stratēģiskā komunikācija un pārvaldes sistēmas COVID-19 krīzes laikā un nākotnes krīžu pārvarēšanas iespēju modelēšana prof. Ivars Austers sadarbībā ar pētniekiem no RSU, ViA un LMA noskaidroja cilvēku viedokļus par Covd-19 izraisītajiem riskiem, kā arī to- kādi sociālie uzvedības aspekti prognozē cilvēku uzvedību un viedokļus saistībā ar Covid-19. Tāpat tika izstrādāts telpu dizaina prototips mācību iestādēm – tā mērķis ir padarīt mācību iestāžu audzēkņu un darbinieku ikdienas dzīvi mazāk riskantu, tādu, kurā vieglāk ievērot Covid laika ierobežojumus un labas uzvedības paraugus.

WP6 Izglītības sistēmas transformācija: COVID-19 krīzes sekas un iespējamie risinājumi darbojās prof. Linda Daniela, prof. Zanda Rubene, kā arī doktora programmas “Izglītības zinātnes” studentes Arta Rūdolfa un Edīte Sarva. Projekta gaitā tika izstrādāts dažādu digitālo mācību platformu funkcionalitātes izvērtēšanas rīks, kura lietderību skolotājiem kombinēto mācību īstenošanai atzinīgi novērtēja gan IZM, gan VISC, gan Skola2030 pārstāvji. Kopīgi ar sadarbības partneriem no RSU, RTA un EDI tika izstrādāti priekšlikumi rīcībpolitikas veidotājiem saistībā ar 1) digitālo mācību platformu izmantošanu un izveidi; 2) ar kombinēto un attālināto mācību īstenošanu; 3) skolotāju un docētāju digitālās kompetences pilnveidi mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai dažādos izglītības līmeņos. IZM pārstāvji ir apliecinājuši, ka uz minēto priekšlikumu pamata jau top rīcībpolitikas risinājumi.

Projekts tiek īstenots RSU vadībā. Projekta īstenošanas laiks: 2020. gada jūlijs – decembris. Ar MK rīkojuma projektu “Par valsts pētījumu programmu “Covid-19 seku mazināšanai” var iepazīties MK mājaslapā.

Dalīties