Izglītības un zinātnes ministrija ir izteikusi pateicību izglītības zinātņu pētnieku grupai no Latvijas Universitātes, Rēzeknes Tehnoloģiju augstskolas, Rīgas Stradiņa universitātes un Elektronikas un datorzinātņu institūta par kvalitatīvi izstrādātajiem ziņojumiem un rekomendācijām rīcībpolitikas veidotājiem Valsts pētījumu programmas projektā “Covid-19 seku mazināšanai” projekta “Dzīve ar COVID-19: novērtējums par koronavīrusa izraisītās krīzes pārvarēšanu Latvijā un priekšlikumi sabiedrības noturībai nākotnē”.

Projekta sestās darba grupas “Izglītības transformācija: COVID -19 sekas un iespējamie risinājumi” ietvaros tika veikts starpdisciplinārus pētījums izglītības zinātņu un informācijas tehnoloģiju jomā, kura mērķis bija izstrādāt zinātniskas prognozes par turpmākās rīcības scenārijiem izglītības transformācijai Latvijā, kā arī izstrādāt novērtēšanas instrumentus un piedāvāt zinātniski pamatotus ieteikumus kvalitatīva izglītības piedāvājuma nodrošināšanai.

LU PPMF prof. Linda Daniela, prof. Zanda Rubene, kā arī LU doktora programmas “Izglītības zinātnes” studentes Arta Rūdolfa un Edīte Sarva projekta gaitā izstrādāja dažādu digitālo mācību platformu funkcionalitātes izvērtēšanas rīku, kura lietderību skolotājiem kombinēto mācību īstenošanai atzinīgi ir novērtējuši gan IZM, gan VISC, gan Skola2030 pārstāvji. Tāpat LU pētnieces vadīja rīcībpolitikas priekšlikumu koceptualizāciju gan veicot dažādu izglītības līmeņu ekspertu anketēšanu, gan organizējot un vadot fokusgrupu diskusijas, gan diskutējot ar citu projektā iesaistīto partnerinstitūciju pētniekiem, gan vairākkārt apspriežot tos ar izglītības politikas veidotājiem. Pētījuma rezultātā ir izstrādāti priekšlikumi par 1) digitālo mācību platformu izmantošanu un izveidi; 2) ar kombinēto un attālināto mācību īstenošanu; 3) skolotāju un docētāju digitālās kompetences pilnveidi mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai dažādos izglītības līmeņos. Izglītības zinātnieku grupa ir saņēmusi pateicību arī par IZM papildus izvirzīto specifisko uzdevumu sasniegšanu.

Projekta gaitā uzsāktā sadarbība turpinās - IZM ir uzaicinājusi LU PPMF prof. Lindu Danielu un prof. Zandu Rubeni iesaistīties Ministru kabineta noteikumu “Attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas kārtība” izstrādē.

Paldies visiem partneriem par sasniegtajiem rezultātiem projekta ietvaros!

 

Projekts tika īstenots RSU vadībā. Projekta īstenošanas laiks: 2020. gada jūlijs – decembris

Dalīties