2020.gada nogalē Latvijas Universitātes (LU) Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (PPMF) Pirmsskolas un sākumizglītības nodaļas asociētā prof. Ilze Briška un docētāja Daiga Kalēja-Gasparoviča laidušas klajā trīs grāmatas, kurās apkopotas ilgi krātās zināšanas un pieredze esošajiem un topošajiem skolotājiem domātos metodiskos materiālos.

Grāmata “Bērna radošuma pašizpausme vizuālajā mākslā pirmsskolā” ir veidota krusa “Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas saturs un mācīšanās pieejas: vizuālās mākslas metodika” apguvei gan praktizējošiem pirmsskolas skolotājiem, gan bērnu vecākiem. Grāmata palīdzēs mērķtiecīgi organizēt pašizpausmes procesu vizuālajā mākslā, lai bērnam veidotos vispārīgās jeb caurviju prasmes, kas ietver bērna darbības kognitīvos, emocionālos un sociālos aspektus, kuri palīdz apgūt zināšanas, izpratni un pamatprasmes cilvēka darbībai nozīmīgās jomās.

Autore: LU PPMF docētāja Daiga Kalēja-Gasparoviča.

Grāmata “Jēgpilns mācību process vizuālajā mākslā” paredzēta gan apgūstot studiju kursu “Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas saturs un mācīšanās pieejas: Vizuālās mākslas metodika”, gan arī praktizējošiem skolotājiem. Grāmata palīdzēs mērķtiecīgi organizēt vizuālās mākslas nodarbības, lai skolēns, mācoties vizuālo mākslu bez pratības kultūras izpratnē un pašizpausmē mākslā, gūtu pašvadītas mācīšanās, kritiskas domāšanas un problēmu risināšanas, jaunrades, sadarbības un pilsoniskās līdzdalības pieredzi, pilnveidojot caurviju prasmes. Grāmatā vizuālā māksla uztverta nevis kā mērķis, bet gan kā līdzeklis daudzveidīgu personisku, sociālu un kulturālu mērķu sasniegšanai.

Autores: LU PPMF asociētā prof. Ilze Briška un docētāja Daiga Kalēja-Gasparoviča.

Grāmata “Skolēna radošuma sekmēšana un vērtēšana” būs noderīgs ikvienā metodikas kursā pamatizglītības skolotāju programmās, lai mērķtiecīgi organizētu skolēnu radošuma un līdz ar to caurviju prasmju – jaunrades un uzņēmējspējas, kritiskās domāšanas un problēmu risināšanas, kā arī pašvadītas mācīšanās – attīstību dažādās izglītības jomās.

Autores: LU PPMF asociētā prof. Ilze Briška un docētāja Daiga Kalēja-Gasparoviča.

Visas trīs e-grāmatas izstrādātas LU PPMF 2020. gada attīstības projekta “Inovatīvo mācību materiālu izstrāde jaunajām izglītības, pedagoģijas un sporta virziena studiju programmām” ietvaros.  

Dalīties