LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (PPMF) akadēmiskais personāls  jau daudzu gadu garumā agrajos pavasara mēnešos aktīvi iesaistās Latvijas Skolēnu zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) konferencē, dodot savu ieguldījumu gan psiholoģijas, gan mūzikas, vizuālās mākslas un arhitektūras, gan izglītības zinātņu (iepriekš – pedagoģijas) nozaru sekciju darbā.

Reģionālo zinātnisko konferenci Pierīgas reģionā (apvienotajā Rīgas reģiona un Rīgas skolu grupā) sadarbībā ar Valsts izglītības satura koncertu (VISC) organizē Latvijas Universitāte. Reģionālajā konferencē izglītības zinātņu sekcijā 2021. gada 5. martā 19 skolēni aizstāvēja 16 darbus (3 darbus skolēni bija izstrādājuši divatā). Skolēni bija izvēlējušies aktuālus pētījumu tematus: par akadēmiskā godīguma izpratni vidusskolā, izaicinājumiem un perspektīvām izglītībā un attālināto mācību apstākļos, skolēnu pašvadīto mācīšanās prasmju un  digitālās medijpratības attīstību, mācību interaktivitātes risinājumiem, talantīgu skolēnu mācīšanas un mācīšanās metodēm, profesijas izvēli un karjeras izglītību, lasītprasmes un svešvalodu mācīšanas metodiku, bērncentrētas pieejas metožu izmantošanu audzināšanā, aktualitātēm pamatizglītības mācību saturā, tradīciju aktualizēšanu mūsdienu mācību procesā.

Pirms konferences skolēnu darbus rūpīgi recenzēja LU PPMF docētāji: doc. Sanita Baranova, asoc.prof. Ieva Margeviča-Grinberga, doc. Ligita Stramkale, zinātn.asist. Alise Oļesika un lekt. Rihards Parandjuks. Visi kolēģi arī piedalījās ZPD aizstāvēšanā, kas, lai nodrošinātu iespēju prezentēt skolēniem savus pētījumus, pirmo reizi tika organizēta tiešsaistē speciāli izveidotā platformā. 2021. gadā no Pierīgas reģiona konferences uz Valsts konferences kārtu, saņemot II un III pakāpju diplomus, tika izvirzīti 6 skolēnu darbi no Āgenskalna Valsts ģimnāzijas (2 darbi), Rīgas Daugavgrīvas vidusskolas, Rīgas Juglas vidusskolas, RTU inženierzinātņu vidusskolas un Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas.

Savukārt 31. martā notika Latvijas Skolēnu 45. zinātniskās pētniecības darbu valsts konference, kurā 551 skolēns no visas Latvijas sešās zinātņu nozaru grupās 38 dažādās zinātņu apakšnozaru sesijās kopumā prezentēja 471 zinātniskās pētniecības darbu. Attālinātajā skolēnu ZPD valsts konferencē izglītības zinātnēs kopā 37 skolēni ar digitālo plakātu palīdzību 32 pētījumus. Šoreiz skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības veikumu izglītības zinātņu sekcijā divās komisijās vērtēja PPMF docētājas doc. Sanita Baranova, asoc.prof. Ieva Margeviča-Grinberga, asoc.prof. Antra Ozola, doc. Ilze Šūmane, doc. Līga Āboltiņa, doc. Ligita Stramkale un Salas vidusskolas direktore Dr.paed. Sanita Madalāne.

Ilze Šūmane ar skolēnu pētniecisko darbu konferenci ir saistīta jau vairāk nekā 20 gadus un atzīst, ka arvien tas ir ļoti nozīmīgs notikums. Viņa uzsver, ka „laika gaitā ir mainījusies šī pasākuma norise, bet būtība ir nemainīga – dod iespēju talantīgākajiem un zinātkārākajiem skolēniem iepazīstināt citus ar sava pētījuma rezultātiem. Nenoliedzami tas ir arī konkurss, sacensība, konkurence, kas mums kā vērtētājiem ir ļoti spraigs  un atbildīgs darba periods, taču tajā pašā laikā – svētki. Es ceru, ka mūsu rakstītās recenzijas, izteiktie komentāri, rosinājumi ir palīdz stiprināt skolēnu pētnieciskās prasmes, profesijas izvēli. Manuprāt, mūsu piedalīšanās konferences darbā dod iespēju skolēniem vairāk iepazīt arī izglītības zinātnes un studiju iespējas mūsu fakultātē. Vienmēr ir patīkami studentu auditorijās atpazīt Skolēnu zinātniskās konferences dalībniekus.” Antra Ozola uzsver, ka konferences komisijas darbā labprāt iesaistās, „lai sekotu līdzi skolēnu un viņu skolotāju zinātniskās darbības aktivitātēm un to kvalitātei”. Arī Ieva Margeviča-Grinberga, kura skolēnu ZPD komisijas darbā iesaistīta jau vairāk nekā desmit gadus, norāda, ka iesaistītajiem docētājiem „tā ir lieliska iespēja paskatīties uz aktuālām izglītības zinātņu problēmām no skolēna perspektīvas. Visaugstāk vērtēju to skolēnu darbus, kuros ir zinātniski pārbaudīti inovatīvi risinājumi pedagoģiskiem izaicinājumiem. Dalība komisijas darbā ļauj iepazīt daudzas Latvijas skolas, skolēnus un skolotājus; kā arī uzzināt jaunas lietas.”

Patīkami, ka, neskatoties uz to, ka skolēni ikdienā jau ilgu laiku mācās attālināti un gan reģiona, gan valsts konference šogad notiek tiešsaistē, skolēnu interese, izstrādāt ZPD nav mazinājusies, kā arī viņi ar pētījumu palīdzību centušies risināt aktuālas izglītības problēmas. Ilze Šūmane pēc konferences atzīst, ka „šogad iepriecināja, ka skolēni savos pētījumos pievērsušies aktuāliem notikumiem un procesiem izglītības sistēmā (piemēram, vairāki darbi veltīti programmas „Latvijas skolas soma” izvērtējumam, veselīga dzīvesveida un kustību izkopšanai pandēmijas apstākļos)”. Skolēnu ZPD tēmas bija veltītas arī skolēnu līderības un starpkultūru komunikācijas prasmju attīstībai, skolēnu aktīvai līdzdalībai izglītības iestādes organizētos pasākumos, atgriezeniskās saites nozīmei mācību procesā, digitālo risinājumu piedāvājuma izpētei un izstrādei, piemēram, ģeometrijā, fizikā attālināto mācību procesa laikā. Divi skolēni pievērsušies izlaušanās spēļu kā mācību metodes izmantošanas mācību satura apguvē izpētei.

Konferences valsts kārtā no izglītības zinātņu sekcijas VISC apbalvoja skolēnus no Daugavpils 12. vidusskolas, Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas, Āgenskalna Valsts ģimnāzijas, RTU inženierzinātņu vidusskolas, Jelgavas Valsts ģimnāzijas, Saldus novada pašvaldības Druvas vidusskolas, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas, Talsu Valsts ģimnāzijas, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas.

Ņemot vēra, ka konferences nosaukumā ir iekļauta „zinātniski pētnieciskā darbība”, noteikti turpmāk visas iesaistītās puses vēl vairāk var sekmēt darbu kvalitatīvu izstrādi, piemēram, precīzāk formulēt pētniecības kategorijas, mērķtiecīgāk veikt pētījuma problēmas teorētisko izpēti, sasaistot to ar empīrisko pētījumu, izvēlēties pētījuma metodes, izmantot un attīstīt tālāk pētījumu rezultātu atziņas. Skolēniem kopā ar skolotājiem ZDP izstrādes procesā ir iespēja saņemt konsultatīvo atbalstu no LU PPMF docētajiem. Katrā darbā komisijas dalībnieki vienmēr vispirms cenšamies saskatīt stiprās puses, bet noteikti arī izsakām konstruktīvu kritiku, ierosinājumus, kam turpmāk zinātniskās pētniecības darbā skolā pievērst vairāk uzmanību. Skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrāde nenoliedzami ir saistīta ar noturīgām zinātniskās pētniecības tradīcijām Latvijas skolās, bet ZPD izstrādei ir vēl arī liels potenciāls Universitātes un skolu sadarbības, savstarpējās mācīšanās iespēju sekmēšanā un nākamo studentu aizrautības pētnieciskajā darbībā rosināšanā.

 

Sirsnīgs paldies par ieguldīto darbu pētījumu izstrādē skolēniem un viņu skolotājiem, par organizatorisko atbalstu Valsts izglītības satura centra un LU Studiju departamenta kolēģiem, un LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes kolēģiem par ieinteresētu darbību skolēnu zinātniskās pētniecības darbības izvērtēšanā un attīstībā!

Dalīties