2020.gada nogalē Latvijas Universitātē notika zinātniskās darbības izvērtējums par laika periodu no 2013. - 2018.gadam. Tika vērtētas arī struktūrvienības, kas pārstāv sociālās zinātnes, tai skaitā Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības zinātņu un Psiholoģijas virzieni. 

Sociālo zinātņu klāsteris zinātniskās darbības izvērtējumā saņēma kopvērtējumu - 3, kas nozīmē, ka iestādei ar šādu vērtējumu ir spēcīga ietekme valsts līmenī savā darbības jomā, tās ir saņēmušas starptautisku atzinību zinātniskajās aprindās, un tiek uzskatīta par cienījamu un atzītu kompetences centru. Savukārt, sociālās un ekonomiskās ietekmes dimensijas 4. līmenis norāda uz sabiedrībai un ekonomikai ļoti būtisku pētījumu veikšanu, sadarbojoties ar privāto un publisko sektoru.

Neskatoties uz labo zinātniskās darbības izvērtējuma rezultātu, vienmer ir kur augt un attīstītes, tādēļ turpmākajā darbībā ir jāņem vērā dažas rekomendācijas, lai mēs kļūtu vēl spējīgāki:

  • Jaunos zinātniekus jāiekļauj pētījumu grupās, kuras vada zinātnieki ar starptautisku publikāciju profilu.
  • Zinātniekus jāmudina publicēties starptautiski atzītos žurnālos.
  • Zinātniekiem vairāk jāiesaistās lielos, starptautiskos projektos.
  • Pētniecības projektiem jābūt starpdisciplināriem.
  • Jāpiesaista ārvalstu zinātniekus un sadarbības partnerus, lai palielinātu starptautisko atpazīstamību.
  • Uzsvaru jāliek uz pētījumu un publikāciju kvalitāti, nevis kvantitāti.

 

Dalīties