No 2020. gada 1. decembra pētnieki no Latvijas Universitātes, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes, Pedagoģijas zinātniskā institūta ir uzsākuši darbu pie Erasmus+ projekta Nr. 2020-1-FI01-KA203-066572 “Atbalsts iekļaujošās izglītības principu izstrādei augstākajā izglītībā” (Designing and supporting inclusive practices in Higher Education).

Projekta sasniedzamie mērķi ir:

1. Atbalstīt augstākās izglītības nodrošinātājus efektīvas, iekļaujošas politikas un prakses izstrādē, ieviešanā un uzraudzībā;
2. Paaugstināt mācību procesa plānotāju un akadēmiskā personāla kompetences iekļaujošu mācību programmu izstrādē;
3. Uzlabot augstas kvalitātes iekļaujošas augstākās izglītības iespēju piedāvājumu ikvienam.

Paredzamie projekta rezultāti ir:

  • Uzlabota universitāšu spēja modernizēt mācīšanu un mācīšanos, mācību programmas un praksi iekļaujošas izglītības nodrošināšanā;
  • Uzlabotas akadēmiskā personāla, mācību procesa plānotāju un atbalsta personāla kompetences, lai viņi spētu izstrādāt, īstenot un uzraudzīt iekļaujošas politikas universitātes programmās;
  • Paaugstināta sinerģija starp visām augstākās izglītības institūcijām un galvenajām ieinteresētajām pusēm iekļaujošās praksēs;
  • Uzlabota mācību un mācīšanās kvalitāte un atbilstība iekļaujošas izglītības principiem augstākajā izglītībā;
  • Labāka izpratne par iekļaujošu mācību programmu veidošanas un ieviešanas procesiem;
  • Iekļaujoša mācību, mācīšanās un pētniecības vide;
  • Uzlabota piekļuve izglītībai sociālās atstumtības riskam pakļauto grupu pārstāvjiem.

Projekta vadošais partneris ir ÅBO Akademi (Somija), un iesaistīti partneri no Beļģijas (European Universities Continuing Education Network), Kipras (Centre for Advancement of Research and Development in Educational Technology Ltd. Cardet un Innovade Li Ltd), Rumānijas (Universitatea din Pitesti) un Latvijas (Latvijas Universitāte).

Latvijas Universitātē projektu koordinē prof. Linda Daniela un piedalās eksperte Dina Zveja.

Projekta kopējais budžets ir 250 660,00 EUR.

Dalīties