Lai informētu sabiedrību par sasniegtajiem rezultātiem projektā “MyHUB – tiešsaistes repozitorijs iekļaujošām labajām praksēm, resursiem, metodikām izglītības jomas darbiniekiem formālajā un neformālajā izglītībā”, ir izveidoti video sižeti, izsūtītas informatīvas vēstules, novadīti informatīvi semināri un darbnīcas, kā arī sagatavota konference.

Latvijas Universitātes pētnieku grupa kopīgi ar sadarbības partneriem Bulgārijā, Kiprā un Beļģijā 2021. gada nogalē pabeidz darbu projektā “MyHUB – tiešsaistes repozitorijs iekļaujošām labajām praksēm, resursiem, metodikām izglītības jomas darbiniekiem formālajā un neformālajā izglītībā”  (604454-EPP-1-2018-1-LV-EPPKA3-IPI-SOC-IN).

Ar projekta rezultātiem 11 informatīvos semināros un 17 tematiskās darbnīcās iepazīstināti pirmsskolas, pamatizglītības un vidusskolas skolotāji, izglītības iestāžu direktori un direktoru vietnieki, metodiķi, tālākizglītības organizētāji un īstenotāji, sociālie darbinieki un jaunatnes lietu speciālisti; nevalstisko organizāciju pārstāvji, izglītības politikas veidotāji - izglītības pārvalžu vadītāji un to darbinieki, iekļaujošas izglītības politikas veidotāji gan no pašvaldībām, gan valsts līmeņa institūcijām, Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji u.c. Kopā informāciju par projekta rezultātiem ieguvuši vairāk nekā 2500 cilvēku.

LU profesores Ditas Nīmantes vadībā sagatavoti un publicēti trīs iekļaujošai izglītībai veltīti zinātniski raksti. Visi trīs raksti indeksēti datubāzē Web of Science.

LU PPMF Youtube platformā un MyHUB projekta Facebook lapā publicēti pieci video sižeti. Savu viedokli par MyHUB repozitoriju, rokasgrāmatu un mobilajām aplikācijām iekļaujošas izglītības veicināšanā videosižetos pauž Latvijas Univeristātes profesore un Latvijas Logopēdu asociācijas valdes locekle Sarmīte Tūbele, Latvijas Universitātes Starpnozaru inovāciju centra pētnieks un ķīmijas un dabaszinātņu skolotājs Kārlis Greitāns, Rīgas Stradiņa Universitātes Pedagoģiskās izaugsmes centra vadītāja un vadošā pētniece Nora Jansone-Ratinika u.c.

Informācija par projekta rezultātiem apkopota informatīvā vēstulē. Sagatavotais dokuments izsūtīts Latvijas un ārvalstu sadarbības partneriem un organizācijām, un iesniegts Latvijas Republikas Izglītības ministrei Anitai Muižniecei.

2022. gada 13. janvārī no plkst. 12.00 līdz 15.00 platformā ZOOM plānota noslēguma konference par MyHUB projekta rezultātiem un aktualitātēm iekļaujošās izglītības jomā. Konferences programmu skatīt šeit.  Konferencei reģistrēties šeit.

Projekta komanda LU ir Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas zinātniskā institūta pētnieki: Dr.paed. Linda Daniela (projekta vadītāja), Dr.paed. Zanda Rubene, Dr.paed. Dita Nīmante, Dr.paed. Gunta Siliņa-Jasjukeviča, Dr.paed. Svetlana Surikova, LU doktorantes Mg.paed. Arta Rūdolfa un Mg.paed. Santa Dreimane.


Projekts ilgs 36 mēnešus un noslēgsies 2022. gada 30. janvārī.
Projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas Erasmus+ K3 programmas atbalstu.

Dalīties