Latvijas Universitātes (LU) Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte (PPMF) ir lielākais skolotāju sagatavošanas centrs Latvijā, kas nodrošina kvalificētu speciālistu sagatavošanu, kuri sekmē kompetencēs balstītas pieejas realizāciju mācību procesā dažādos izglītības līmeņos.

LU PPMF dekāne, profesore Linda Daniela norāda, ka “kvalitatīva izglītība nenozīmē tikai mācību satura apguvi, bet arī prieku, aizrautību un interesi par pašu mācību procesu, kas veicina zināšanu noturību un arī izpratni. Skolotājs ir tas, kurš var aizdegt dzirksti skolēnos un ieņem nozīmīgu lomu viņu sociālajā, kognitīvajā un personības attīstībā.”

Esi pārmaiņu nesējs! Kļūsti par skolotāju!

LU PPMF piedāvā iespēju iegūt skolotāja kvalifikāciju šādās studiju programmās:

Pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma "Pirmsskolas skolotājs" paredz kvalificētu, aktuālajām prasībām izglītībā un darba tirgum atbilstošu pirmsskolas skolotāju sagatavošanu. Absolventi var strādāt pirmsskolas izglītības iestādēs vai citās ar pirmsskolas izglītību saistītās valsts vai privātās struktūrās.


Profesionālā bakalaura studiju programma "Sākumizglītības skolotājs" piedāvā iespēju apgūt gan pirmsskolas, gan sākumskolas skolotājam nepieciešamās kompetences. Pēc studiju beigšanas paveras plašas darba iespējas - var strādāt gan pirmsskolas izglītības iestādēs, gan vispārizglītojošās skolās sākumskolas posma 1.-3. klasē, vai 1.-6. klasē, kā arī interešu izglītībā.


Profesionālā bakalaura studiju programma "Skolotājs"

Topošajiem skolotājiem ir unikāla iespēja izvēlēties un apgūt viena vai vairāku mācību priekšmetu saturu un mācību metodiku, saskaņā ar kompetenču pieeju mācību saturā. Pēc studiju beigšanas jaunajiem skolotājiem būs iespēja mācīt izvēlēto mācību priekšmetu saturu valsts un privātajās izglītības iestādēs: vispārizglītojošās skolās, profesionālās izglītības iestādēs, mācību centros, interešu izglītības iestādēs u. c.


2.līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma "Skolotājs"

Šī studiju programma nodrošina iespēju cilvēkiem ar bakalaura vai maģistra grādu kādā zinātņu nozarē, kas nav pedagoģija, attīstīt pedagoģiskajai darbībai nepieciešamo kompetenci un iegūt skolotāja kvalifikāciju vienā no mācību jomām (tehnoloģiju, dabaszinātņu, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, matemātikas, sociālajā un pilsoniskajā, valodu, kā arī veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma), lai veiktu profesionālu pedagoģisko darbību kādā no izglītības pakāpēm un veidiem.

 

Dalīties

Saistītais saturs

Esi pārmaiņu nesējs. Kļūsti par psihologu!
27.04.2022.

Esi pārmaiņu nesējs. Kļūsti par psihologu!

Esi pārmaiņu nesējs. Kļūsti par dizaineri!
26.04.2022.

Esi pārmaiņu nesējs. Kļūsti par dizaineri!

Esi pārmaiņu nesējs. Kļūsti par treneri!
24.04.2022.

Esi pārmaiņu nesējs. Kļūsti par treneri!