28. un 31. maijā studiju kursā “Mācīšana un mācīšanās” (kursa docētājas: profesore Ilze Miķelsone, pētniece Agnese Mālere un profesore Indra Odiņa) profesionālā bakalaura studiju programmas “Skolotājs” 1. kursa studenti stenda referātu un prezentāciju veidā demonstrēja savas zināšanas un izpratni par izglītības zinātņu terminiem, kuru teorētisko izpēti veica studiju kursā “Mācīšana un mācīšanās”, bet praktisko lietojumu pedagoģiskajā procesā pētīja studiju kursā “Skolotāja prakse I” vai savā darbā nepilna laika klātienes studenti. Rezultātā sasaistot teoriju ar praksi, studenti demonstrēja padziļinātu izpratni par izvēlētā termina būtību un realizāciju ikdienas mācību procesā.

Kopumā 1. kursa studenti izpētīja 34 terminus, kas būs būtiski turpmākajā topošo skolotāju profesionālajā darbībā. Studenti apskatīja izvēlētā termina definējums, gan izzinot termina izcelsmi, galvenos autorus, kas to pēta un par tiem raksta Latvijā un pasaulē, gan kā to saprot pedagoģiskais personāls, skolā strādājošie darbinieki, piemēram, ja tas ir piemērojams, kā terminu skaidro sētnieks;  kā terminu saprot skolēni, u.c.). Visvairāk diskusijas izraisīja termina izaicinājumi (lietojuma/ ieviešanas veiksmes un grūtības) un vislietderīgākais bija studentu nākotnes redzējums (kā Jūs terminu ieviestu/ “iedzīvinātu” savā izglītības iestādē).

 

Foto: Angļu valodas skolotāji Jēkabs Jānis Šomass un Rebeka Samuela Valutadatila prezentēja izpētīto par vērtēšanas kritērijiem.

 

Foto: Dabaszinātņu skolotāji Izolde Helma Gūtmane un Elmārs Rihards Vanka-Treifelds stāstīja par paradigmu maiņu.

 

Foto: Latviešu valodas un literatūras skolotājas Laura La Vende un Anete Markevica runāja par mācīšanos un tā izpratni gan skolotāju, gan skolēnu skatījumā.

 

Foto: Dabaszinātņu skolotājas Kristiāna Keiša un Edīte Homka iedziļinājās termina “pašvadīta mācīšanās” būtībā un ieviešanā izglītības procesā.

 

Foto: Dabaszinātņu skolotājas Megija Mihailova un Renāte Mālmane atklāja grupu darbu īstenošanu ikdienas mācību procesā

 

Foto: Angļu valodas skolotājas Enija Megija Kovaļevska un Renāte Labore analizēja pāru darba lietojumu ikdienas mācību procesā.

 

Foto: Datorikas skolotāji Rainers Pavārs un Daniils Zemīts izpētīja pārbaudes darba (arī kontroldarba) nianses un problemātiku.

 

Foto: Nepilna laika klātienes studenti  bija izvēlējušies veikt pētījumus par mācīšanos, mācību vidi, mācību formām, pašvadīto mācīšanos, summatīvo vērtēšanu, caurviju prasmēm, tikumiem un laipnību. Vislielākās savstarpējās diskusijas izraisīja Annijas Ramanes un Sofjas Zorinas prezentācija par summatīvo vērtēšanu.

Dalīties