2024. gada 27. jūnijā plkst. 11.00 attālināti ZOOM platformā notiks Latvijas Universitātes Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā ANNA KELBERGA aizstāvēs promocijas darbu „Nemonogāmu indivīdu motivācija iesaistīties seksuālās attiecībās” zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) iegūšanai psiholoģijā, klīniskās psiholoģijas apakšnozarē.

Darba vadītāja:
profesore, Dr. psych. Baiba Martinsone (Latvijas Universitāte).

Recenzenti:                
profesors Ģirts Dimdiņš (Latvijas Universitāte),
asociētais profesors Aleksejs Ruža (Daugavpils Universitāte),
asociētā profesore Valeria Cavioni (Universitas Mercatorum, Itālija).

Lūdzam interesentus reģistrēties dalībai sēdē līdz 2024. gada 26. jūnijam, rakstot uz e-pastu: solvita.umbrasko@lu.lv.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā.

 

Pētījuma galvenā būtība

Seksuālā motivācija ir sarežģīts fenomens, ko ietekmē dažādas vajadzības saistību, sociālo un ekonomisko ieguvumu maksimālai palielināšanai, kas sniedzas tālāk par tādiem acīmredzamiem faktoriem kā baudas gūšana, uzbudinājums un pēcnācēju radīšana. Mestone un Buss (2007) ir veikuši plašu pētījumu, kurā atklāja seksuālo aktivitāšu motīvu spektru. Tie cita starpā ir stresa mazināšana, nebijušas pieredzes gūšana un fantāziju piepildīšana, resursu iegūšana no partneriem, sociālā statusa un pašapziņas uzlabošana un pat motivācija, kas saistīta ar atriebības meklējumiem greizsirdības vai aizvainojuma dēļ un vēlmi neļaut partneriem iesaistīties seksuālās darbībās ar citiem.

Lai gan iepriekšējos pētījumos ir pētīta motivācija iesaistīties seksuālās attiecībās dažādās demogrāfiskajās grupās, piemēram, vecāka gadagājuma pieaugušie (Wyverkens et al., 2018) un koledžas studenti (Meston & Buss, 2007), homoseksuālas, biseksuālas, transseksuālas un par savu seksualitāti nepārliecinātas sievietes (Wood et al., 2014), sievietes gadījuma un nopietnās attiecībās (Armstrong & Reissing, 2015), šis pētījums paplašina iepriekšējo pētījumu kopumu, pētot seksuālo motivāciju nemonogāmās populācijas vidū, ko pārstāv nekonsensuālās nemonogāmās attiecībās esoši indivīdi, konsensuālās nemonogāmās attiecībās esoši indivīdi un seksuālo pakalpojumu sniedzēji. Šis pētījums paplašina to iemeslu sarakstu, kas iepriekš netika identificēti, un liecina, ka seksuālā motivācija nav statiska iezīme, bet gan atkarīga no attiecību konteksta. Tas liecina, ka motivācija nodarboties ar seksu var atšķirties atkarībā no tādiem faktoriem kā attiecību veids un partneru statuss.

Pētījuma novitāte

Seksuālā motivācija, ko veido sarežģīta psiholoģiska un sociāla dinamika, būtiski ietekmē subjektīvo labklājību (Rubel un Bogaert, 2015). Šajā pētījumā, kas balstīts uz partneru maiņas hipotēzes un stratēģiskā plurālisma teorijas teorētisko ietvaru, tiek pētīta seksuālā motivācija nemonogāmu attiecību dinamikas kontekstā (Buss et al., 2016; Gangestad & Simpson, 2000; Mogilski et al., 2017). Lai gan abas teorijas pievēršas cilvēka seksuālajai motivācijai - stratēģiskā plurālisma teorija par prioritāti izvirza reproduktīvo panākumu maksimizēšanu, izvēloties partnerus ar visaugstāko pārošanās vērtību konkrētos kontekstos. Savukārt, partneru maiņas hipotēze koncentrējas uz reproduktīvo piemērotību, noteiktos apstākļos pārejot pie augstākas vērtības partnera, līdz ar to abas teorijas ir saistītas ar indivīdiem, kuri vēlas aizstāt vienu partneri ar citu. Šī pētījumu sērija par nemonogāmiju liecina, ka nemonogāmi indivīdi var ne vienmēr veidot seksuālas attiecības ar skaidru nodomu nomainīt partneri, pamatojoties uz pārošanās vērtību, bet tā vietā var censties apmierināt dažādas vajadzības, iesaistoties seksā ar dažādiem partneriem.

Iepriekšējos pētījumos tika pētīts, kā demogrāfiskie rādītāji, piemēram, dzimums, vecums un seksuālā orientācija, ietekmē seksuālo motivāciju. Šis pētījumu kopums izmanto unikālu pieeju, pētot seksuālo motivāciju nemonogāmu attiecību kontekstā. Tas ļauj saskatīt seksuālās motivācijas atšķirības viena indivīda ietvaros atkarībā no konteksta, piemēram, iesaistīšanās ar dažādiem seksuālajiem partneriem.

Turklāt pētījumā ne tikai pētīti jau zināmie iemesli, bet arī ieviesti jauni un līdz šim neidentificēti seksuālās iesaistīšanās motīvi un empīriski pierādīta to pamatotība nemonogāmo attiecību kontekstā. Šie rezultāti uzlabo pašreizējo izpratni par seksuālo motivāciju un sniedz ieskatu nemonogāmo indivīdu seksuālo attiecību specifikā.

Pētījuma rezultāti un nozīmīgums

Promocijas darbu veido trīs savstarpēji saistīti raksti. Tajos tika pētīta trīs dažādu grupu motivācija iesaistīties seksuālās attiecībās monogāmijas/nemonogāmijas spektrā: personas, kas iesaistītas monogāmās attiecībās, personas, kas iesaistītas nemonogāmās attiecībās (tostarp personas, kas iesaistītas nekonsensuālā nemonogāmijā, poliamorās attiecībās, svingeri un personas, kas iesaistītas atvērtās attiecībās), un personas, kas nodarbojas ar seksuālo pakalpojumu sniegšanu. Sākotnējā pētījumā tika salīdzināta seksuālā motivācija starp personām ar monogāmu un nemonogāmu attiecību dinamiku. Turpmākajā pētījumā tika analizēti motīvi, kas vada nemonogāmus indivīdus viņu mijiedarbībā ar dažādiem partneriem. Lai paplašinātu izpēti, turpmākajā pētījumā uzmanība tika pievērsta seksuālo pakalpojumu sniedzējiem - apakšgrupai, kas izceļas ar plašu iesaistīšanos nemonogāmās attiecībās, - ar mērķi labāk izprast viņu seksuālos motīvus. Līdz ar to promocijas darba empīriskā daļa sastāv no vairākiem atsevišķiem pētījumiem, kas izklāstīti trīs zinātnisku rakstu veidā.

Ar promocijas darbu saistītās zinātniskās publikācijas

Kelberga, A. & Martinsone, B. (2023). Motivation of sex workers who provide camming services to engage in sex with their real-life and virtual partners. Front. Psychol., 14, 1173902. doi: 10.3389/fpsyg.2023.1173902 www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2023.1173902/full

Kelberga, A. & Martinsone, B. (2022). Motivation of non-monogamous adults to engage in sex with their different partners. Front. Psychol., 13, 961949. doi: 10.3389/fpsyg.2022.961949 www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2022.961949/full

Kelberga, A. & Martinsone, B. (2021). Differences in Motivation to Engage in Sexual Activity Between People in Monogamous and Non-monogamous Committed Relationships. Front. Psychol., 12, 753460. doi: 10.3389/fpsyg.2021.753460 www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.753460/full

 

           

Dalīties