Visi interesenti laipni aicināti uz Izglītības vadības sekcijas sēdi LU 78. zinātniskās konferences ietvaros 2020. gada 31. janvārī, Imantas 7. līnijā 1.

Sekcijas telpa: 309
Laiks: 10.00 – 16.00
Sekcijas vadītāja: Antra Ozola

Programma: 
10.05 - 10.25Andris Kangro, Rita Kiseļova
Latvijas skolēnu kompetence risināt problēmas sadarbībā
Collaborative problem-solving competence of Latvian students
10.25 - 10.55Andris Grīnfelds
IKT lietošanas indeksi un skolēnu sasniegumi OECD PISA 2000-2015
Indices of ICT usage and student achievements in OECD PISA 2000 – 2015
10.55 - 11.15Andrejs Geske
Biežie pārnodarījumi Latvijas skolās: OECD PISA rezultāti
Bulling in Latvia's schools: results from OECD PISA
11.15 - 11.35Indra Dedze
Lasītprasmes sasniegumi un drošības sajūta sākumskolā. (IEA PIRLS 2016 pētījuma dati)
Reading literacy and feelings of safety at primary school level. (IEA PIRLS 2016 data)
11.35 - 11.55Antra Ozola
Skolēnu attieksme pret lasīšanu, motivācija un saistība ar sasniegumiem
Students’ Attitude towards Reading, Motivation and Its Relation to Achievement
11.55 - 12.15Andris Grīnfelds
IKT lietošana un skolēnu lasītprasme IEA PIRLS un OECD PISA pētījumos
ICT use and reading literacy in IEA PIRLS and OECD PISA
12.15 - 12.45Pārtraukums
12.45 - 13.05Malgožata Raščevska, Solvita Umbraško, Andra Vabale
Piecu dažādu lasītprasmes komponentu veicināšanas eksperimentu efektivitāte
Effectiveness of five different reading skills promotion experiments
13.05 - 13.25Kristīne Serova, Sarmīte Tūbele
Lasītprasmi veicinošās metodes un materiāli 6 - 7 gadus veciem bērniem
Methods and materials for reading improvement for children aged 6 – 7
13.25 - 13.55Karīna Silova
Skolēnu ar īpašām vajadzībām iekļaušanas iespējas Latvijas vispārizglītojošās skolās
Opportunities for Inclusion of Special Needs Students in Latvian General Education Schools
13.55 - 14.15Indars Kraģis
Radošums kā mūsdienu izglītības vērtība teorijā un praksē
Creativity's Educational Value in Theory and Praxis
14.15 - 14.40Pārtraukums
14.40 - 15.00Andris Broks
Ontodidaktika mūsdienu izglītības sistēmu attīstībā
Ontodidactics within the development of modern educational systems
15.00 - 15.20Juris Dzelme
Mākslīgā intelekta izmantošanas risku minimizēšanas iespējas
Minimization of the risks linked with the implementation of the Artificial Intellect
15.20 - 15.40Baiba Kondriča
Mentora iespējas veselības izglītības kompetenču veidošanā.
Mentoring in the Development of Healthcare Literacy Competences
15.40 - 16.00Antra Roskoša, Jūlija Stukaļina
Studentu viedokļa par augstskolas zīmola nozīmīgumu izpēte veiksmīgas marketinga stratēģijas izstrādes kontekstā
Exploring Students’ Perceptions of University Brands from a Customer-Based Brand Equity Perspective
16.00 - 16.20Elena Letiagina, Valentina Perova, Alexander Gutko, Elena Orlova
Jaunatnes sporta izpēte Krievijas Federācijā kā cilvēkkapitāla veidošanās faktors, izmantojot neironu tīklus
Research of youth sports in the Russian Federation as a factor of human capital formation using neural networks
16.20 - 16.40

Rihards Parandjuks
Fizisko spēju attīstības tendences skolēniem bez iepriekšējas sportiskās sagatavotības
Trends in Development of Physical Ability of Students Without Prior Athletic Training