LU 78. Starptautiskās zinātniskās konferences
sekcija "Inovatīvais pirmsskolas un sākumizglītības pedagoģiskajā procesā"

10. februārī, 9:55 – 15:25
Sekcijas telpa: LU PPMF 203. auditorija
Sekcijas vadītāja: Ilze Briška, Gunta Siliņa-Jasjukeviča 

Programma:

9:55-10:00

Sekcijas sēdes atklāšana

10:00-10:15

Antra Randoha, Dagnija Vigule
Pašvadīts mācību process pirmsskolā

10:15-10:30

Rasma Purmale, Ilze Dzene
Bērna pašvadītas mācīšanās iespējas pirmsskolā

10:30-10:45

Laila Timmermane, Ligita Stramkale
Pašvadīta mācīšanās iegaumēšanas un atcerēšanās veicināšanai mūzikas stundās sākumizglītībā

10:45-11:00Anita Petere
Pašvadīta mācīšanās sākumskolā, integrētajā mācību modelī
11:00-11:15Valentīna Romenkova 
Personalized appeal to the child as a factor in the formation of motivation for sports activities in kindergarten
11:15-11:30

Agrita Tauriņa, Tija Zīriņa
Latviešu valodas un kultūras tradīciju apguves sekmēšana lingvistiski neviendabīgā vidē

11:30-11:45

Gunta Siliņa-Jasjukeviča, Ilze Briška
Kultūras izpratne skolotāju izglītībā Latvijas izglītības satura reformas kontekstā

11:45-12:00Daiga Kalēja-Gasparoviča
Bērna pašizpausmes sekmēšana pirmsskolā
Stenda referāts

Irina Direktorenko
Topošo skolotāju kompetenču veidošana estētiskā audzināšanā sākumskolā: teorētiskais aspekts

12:00-12:30Kafijas pauze
12:30-12:45Zenta Anspoka
Daži tekstveides mācības pēctecības jautājumi skolā: problēmas un risinājumi
12:45-13:00Ineta Helmane
Pre-School Teachers’ View of Pre-School Pupils in Latvia
13:15-13:30

Ilze Šūmane, Līga Āboltiņa
Studējošo gatavība iekļaujošas izglītības īstenošanā pirmsskolā

13:30-13:55Vineta Jonīte
Pirmsskolas izglītības iestādes pārmaiņu pieredzes iespējas Latvju bērnudārzu mātei Martai Margaritai Rinkai 140 un Zaļai skolai -120
13:55-14:10Ārija Ansberga
Konsultatīvais centrs-inovāciju sekmētājs kompetenču pieejas īstenošanā pirmsskolā
14:10-14:25

Anna Līduma, Inese Jurgena
Topošo pedagogu priekšstatu izvērtējums par pilsoniskumu un tā veidošanās iespējām

14:25-14:40

Daiga Kalēja-Gasparoviča, Ilze Briška
Radošums kā vērtība pamatizglītībā

14:40-14:55Ērika Lanka
Bērnu vecāku un vecvecāku ētisko vērtību un principu loma audzināšanā
14:55-15:10Gunta Siliņa-Jasjukeviča
,,Mans HUB – tiešaistes repozitorijs iekļaujošajām labajām praksēm, resursiem, metodikām izglītības jomas darbiniekiem formālajā un neformālajā izglītībā” projekta rezultāti

15:10-15:25

Sekcijas noslēgums