Konferences Design Experience.Challenges 2020 lektori un klausītāji!

Vēlamies Jūs informēt - dodot referentiem laiku apkopot aktuālo informāciju -  konference tiek pārcelta uz 2020. gada rudeni. Precīza informācija sekos.

Konferences organizatori vēlas informēt, ka visi reģistrētie pieteikumi ir izskatīti, tie nav atkārtoti jāiesniedz. Ja vēlaties atsaukt savu dalību konferencē, informējiet rīkotājus rakstot uz e-pastu andra.irbite@design.lv. Jaunu klausītāju reģistrēšanās būs iespējama no 2020. gada 1. septembra.

Konferences orgkomiteja


Latvijas Dizaineru savienība sadarbībā ar Latvijas Universitāti rīko ikgadējo konferenci, kas veltīta aktualitātēm dizaina un ar to saistītajās jomās.
Šī gada konferences tēmas - Spekulatīvais (kritiskais) un Sociālais dizains.

Dizaina nozare ir kļuvusi starpdisciplināra un saistīta ar jaunām teorijām, tehnoloģijām, sistēmām un sabiedrības vajadzībām.
Konferences dalībnieki no Latvijas, Lielbritānijas, Vācijas, Austrālijas, Krievijas un citām valstīm diskutēs par pilsētvides attīstību, tehnoloģiju nozīmi jaunajos ekonomikas, pakalpojumu un komunikācijas modeļos, kā arī indivīda un varas attiecībām kultūras, sociālo un vides problēmu kontekstā.
Konferences mērķis - veicināt starpdisciplināras pētniecības attīstību, pieredzes apmaiņu un sadarbības tīklu paplašināšanos.

Sīkāka informācija konferences mājaslapā.
Konferences valoda: angļu
Konferenci atbalsta: Valsts Kultūrkapitāla fonds, Latvijas Zinātņu akadēmija un Catchbox.

 


Lecturers and listeners of the conference Design Experience.Challenges 2020!

We would like to inform you - giving speakers time to gather current information - the conference will be postponed to the autumn of 2020. Exact information will follow.
New applications will be available from September 1st, 2020.

Conference Organizing Committee

The Latvian Designers Society, in cooperation with the University of Latvia, organizes an annual conference on topical issues in design and related fields. 
The topics of this year's conference are Speculative (Critical) and Social Design.

The design industry has become interdisciplinary and is related to new theories, technologies, systems and societal needs. Conference participants from Latvia, Great Britain, Germany, Australia, Russia and other countries will discuss the perspectives of human-friendly urban development, the role of technologies in new economic, service and communication models and relations between the individual and power in a cultural, social and environmental context.
The aim of the conference is to promote the development of interdisciplinary research, exchange of experience and networking.

More information on the conference website.
The conference supporters:  State Culture Capital Foundation, Latvian Academy of Sciences, Catchbox.

Registration here.