Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Monogrāfijas, rakstu krājumi
Pēdējās izmaiņas veiktas:
04.01.2017.

2016

 


Pētniecība: teorija un prakse / Kristīnes Mārtinsones, Anitas Piperes, Daigas Kamerādes zinātniskajā redakcijā ; [recenzenti: Juris G. Draguns, Ģirts Dimdiņš]. - Rīga : RaKa, 2016. - 546 lpp. ISBN 9789984463551.Izdevums ir iecerēts kā rokasgrāmata visiem, kuri vēlas veikt un noformēt pētījumu pēc jaunākajām zinātnes prasībām. Tajā aplūkoti galvenei ar mūsdienīgu pētniecību saistītie temati: pētījuma būtība, pamatstratēģijas un dizaini, datu ieguves metodes, datu ieguves avoti, datu analīzes metodes, pētījuma process un pētījumu rezultātu izplatīšana. Atsevišķā nodaļā aplūkoti arī zinātniskās metodes pielietojuma īpašie gadījumi (gadījuma analīze, sistemātiskie pārskati, klīniskie pētījumi). Grāmatu veidojuši vairāki Latvijas augstskolu pārstāvji.
Selected Papers of the Association for Teacher Education in Europe Spring Conference 2015 / Lindas Danielas, Lūcijas Rutkas zinātniskajā redakcijā ; UK: Cambridge Scholars Publishing, 2016. - ISBN: 978-1-4438-1100-2The contents of this book represent the best papers presented at the 2015 ATEE Spring Conference, a forum at which European teacher educators could learn from each other and also from experiences, research and ideas from outside Europe. As such, this book will serve to stimulate dialogue among teacher educators, researchers on teacher education, students, teachers, employers, politicians, supervisory bodies, NGOs and other groups involved in teacher education and research and innovation in teacher education.
Psiholoģija = Psychology / [atbildīgais redaktors: Ivars Austers]. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2016. - 153 lpp. - Latvijas Universitātes raksti =Acta Universitatis Latviensis =Scientific papers University of Latvia, 810. sēj. . ISBN 9789934181320.Izdevums tiešsaistē: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/LUR810-Psihologija-www.pdf
Skolotāju izglītība Latvijā paradigmu maiņas kontekstā (1991-2000) / Dainuvīte Blūma. - Rīga: LU apgāds, 2016.
Sērijas “Izglītības pētniecība Latvijā” 9. monogrāfijas mērķis bija izpētīt un analizēt pārmaiņas skolotāju izglītībā Latvija krasu pārmaiņu situācijā, kad notika politiskās situācijas maiņa no padomju autoritārās sistēmas uz demokrātisku valsti ar demokrātisku sabiedrību.
Grāmatā tiek analizēta izglītība un skolotāju izglītība pēdējos padomju gados, problēmas un grūtības izaicinājumiem pilnajā pārejas procesā, pedagoģijas teoriju, izglītības koncepcijas un jēdzienu neskaidrības un pretrunas un to ietekme uz demokrātiskas izglītības veidošanos. 
Pētījumā tiek analizēti pārmaiņu procesu bremzējošie un veicinošie faktori. Liela vērība ir veltīta starptautisko projektu izglītībā mērķu, procesu un rezultātu ietekmei un nozīmei. Monogrāfijā ir parādītas arī mūsdienu problēmas un uzdevumi sabiedrībā, izglītībā un līdz ar to arī skolotāju izglītībā, kā arī skolotāju profesionālās un personības identitātes attīstības tendences starptautiskā kontekstā.
Izglītības kvalitāte starptautiskā salīdzinājumā. Latvija OECD valstu Starptautiskajā skolēnu novērtēšanas programmā / Andrejs Geske, Andris Grīnfelds, Andris Kangro, Rita Kiseļova, Linda Mihno. - Rīga: LU apgāds, 2016.Sērijas „Izglītības pētniecība Latvijā” 7. monogrāfijas mērķis ir analizēt jaunākos Latvijas izglītības kvalitātes rādītājus un to konteksta raksturlielumus, izmantojot pētnieku iegūtos datus OECD PISA un citās vispāratzītās starptautiskajās  programmās, lai risinātu aktuālus Latvijas izglītības attīstības jautājumus – vienlīdzīgas kvalitātes izglītības ieguves iespējas Latvijā, skolēnu sociālekonomiskā stāvokļa ietekme uz viņu mācību sasniegumiem, skolu tīkla optimizācija, skolēnu ar augstiem sasniegumiem relatīvā skaita paaugstināšana, IKT izmantošanas ietekme, matemātikas mācību metodes un pārbaudījumi, u.c. Monogrāfijā starptautiskā salīdzinājumā parādīta Latvijas skolu izglītības kvalitātes līmeņa paaugstināšanās matemātikā, dabaszinātnēs un lasīšanā visā valstiskās neatkarības periodā un šobrīd sasniegtais līmenis pasaules attīstīto valstu vidū.
Skolotāji Latvijā un pasaulē / Andreja Geskes redakcijā, autori - Andrejs Geske, Kaspars Kiris, Agnese Kozlovska, Antra Ozola, Normunds Rečs un Karīna Spridzāne. - Rīga: LU apgāds, 2016.

Monogrāfiju sērijas “Izglītības pētniecība Latvijā” sestajā monogrāfijā ir aplūkoti dažādi Latvijas skolotāju darba aspekti un viņu viedokļi starptautiskā salīdzinājumā. Veikto pētījumu mērķis ir identificēt problēmas un norādīt virzienus skolotāju darba pilnīgošanai Latvijas skolās, lai mūsu skolēnu mācību sasniegumi kļūtu vēl augstāki. Monogrāfijā raksturots OECD TALIS 2013 pētījums, tā dalībvalstis un dalībnieki.
Monogrāfijas nodaļās ir apskatīta skolotāju izglītības attīstība laika posmā no 1970. gada līdz 2013. gadam, skolotāju līdzdalība skolas lēmumu pieņemšanā, raksturoti skolēni skolotāju skatījumā, skolotāju profesionālo pilnveidi ietekmējošie faktori, atspoguļots skolotāju darba oficiālais novērtējums un atsauksmes par skolotāju darbu, kā arī analizēta skolotāju apmierinātība ar savu darbu un raksturots Latvijas profesionālo skolu skolotāju nodrošinājums ar resursiem darba vietā, kā arī apkopots skolotāju viedoklis par profesionālās izglītības reformu rezultātiem Latvijā. 

 

2016
Pēdējās izmaiņas veiktas:
28.10.2016.

Dagmāra Ausekle.  Skolotāju tipi Pāvila Rozīša romānā "Valmieras puikas" / Dagmāra Ausekle. (Latviešu literatūra gadu gaitā). Ietver bibliogrāfiju. // Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā : rakstu krājums = Current Issues in Literary and Cultural Research : Conference Proceedings Volume / Liepājas Universitāte, Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte, Kurzemes Humanitārais institūts, LU Literatūras, fokloras un mākslas institūts Liepāja, 2016. Nr. 21 (2016), 141.-152. lpp. ISSN 2500-9508.

Dagmāra Ausekle. Mīlestība un pienākums kā ģimenes mantojums Jāņa Veseļa romānā "Tīrumu ļaudis" / Dagmāra Ausekle. Atsauces un piezīmes: 90. lpp. // Kultūras studijas : zinātnisko rakstu krājums = Cultural studies : scientific papers / Daugavpils Universitāte. Daugavpils : Saule, 2016. 8. sēj. : Paaudzes literatūrā un kultūrā = Generations in literature and culture (2016), 85.-90. lpp. ISBN 9789984147666. ISSN 1691-6026.

Dainuvīte Blūma. Latvia: school principals and leadership research in Latvia / Dainuvite Bluma, Ineta Daiktere // A decade of research on school principals : cases from 24 countries (Studies in educational leadership ; vol.21). Dordrecht : Springer, 2016 P.137-160. DOI: 10.1007/978-3-319-23027-6_8 , URL: link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-23027-6_8 ISBN 9783319230276.

Linda Daniela,Dita Nīmante.  Supervision in implementing the program „Support for positive behaviour" / Linda Daniela, Dita Nīmante. References: p.177 // Optimizar la convivenciam en las instituciones educativas Alicante : Universitat d’Alacant, 2016. p.159-177. , URL: publicaciones.ua.es/publica/ficha.aspx ISBN 9788497173971.

Ģirts Dimdiņš, Henry Albert Roger Montgomery. Psychological Variables Underlying Political Orientations in an Old and a New Democracy: A Comparative Study between Sweden and Latvia / Ģirts Dimdiņš, Maria Sandgren, Henry Montgomery // Scandinavian Journal of Psychology N 57 (2016), p.437-445. DOI: 10.1111/sjop.12314 , URL: onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/sjop.12314/full ISSN 1467-9450.

Manuel Joaquin Fernandez Gonzalez, Ilona Gehtmane-Hofmane. Opinions of Institution Leaders about the Impact of Recent VET Reform on VET Attractiveness in Latvia / Manuel Joaquin Fernandez Gonzalez, Ilona Gehtmane-Hofmane. // ECER 2016, Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers. 02 SES 07 B, 2 p. , URL: http://www.eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/21/contribution/39003/

Manuel Joaquin Fernandez Gonzalez, Dmitrijs Semjonovs.   Instructor as educator? Attitudes and skills for enhancing quality of maritime education = Instruktors un audzinātājs? Attieksmes un prasmes izglītības kvalitātes paaugstināšanai jūrniecībā / Sandra Ozola, Dmitrijs Semjonovs, Aleksejs Bogdaņecs, Manuel Joaquin Fernandez Gonzalez. (Audzināšana augstskolas un pieaugušo izglītībā = Upbringing in out-of-family care and in interests' education). Bibliogr.: 198.-199. lpp. // Pedagoģija un skolotāju izglītība = Pedagogy and teacher education / [atbildīgās redaktores: Zanda Rubene, Dita Nīmante]. (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia ; 811. sēj.). Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2016. 190-199. lpp. , URL: www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/LUR-811_Pedagogija.pdf ISBN 9789934181276. ISSN 1407-2157.

Manuel Joaquin Fernandez Gonzalez, Linda Daniela. Expressions of aggressiveness of 2-7 years old children / Linda Daniela, Salvador Peiro I Gregori, Manuel Joaquin Fernandez Gonzale, Luz Mendez // XIII Congreso Internacional y XXXII Jornadas de Universidades y Educacion especial (EDUCALIDAD), 14-17 marzo de 2016, Albacete. p.8-9, DOI: dx.doi.org/10.18239/jor_05.2016.03. , URL: ruidera.uclm.es/xmlui/bitstream/handle/1057/841/liderazgo_y_empoderamiento_docente.pdf