Doktora studiju programma “Izglītības zinātnes”:
Vienotā un vienlaikus vienīgā kopīgā doktora studiju programma izglītības zinātnēs visā Latvijā

Programmas veidotāja prof. Zanda Rubene

KAS?
Kopīgā pedagoģijas doktora studiju programma izglītības zinātnēs visā Latvijā, kas veidota kā starptaugstskolu kopīgā doktora studiju programma, kuras moduļi tiek īstenoti vairākās augstskolās, tādējādi veicinot doktorantūras studentu iekšējo mobilitāti un  palielinot augstskolu pētniecības kapacitāti.

Latvijas Universitātes specializācijas joma doktorantūras programmas līmenī būs vispārīgā pedagoģija, skolas, augstskolas un pieaugušo pedagoģija (iekļaujošā izglītība, izglītības tehnoloģijas).

KĀPĒC?
Studiju programmas mērķis ir pilnveidot doktoranta pētniecisko un akadēmisko kompetenci izglītības zinātnēs patstāvīgas un novatoriskas pētnieciskās darbības veikšanai, izglītības zinātņu teoriju pilnveidei un izstrādei, pedagoģiskās prakses uzlabošanai dažādos izglītības līmeņos (no pirmsskolas līdz pieaugušo izglītībai) Latvijas un starptautiskā mērogā, patstāvīgi izstrādājot un publiski aizstāvot promocijas pētījumu, kas satur oriģinālu zinātnisku pētījumu rezultātus un sniedz jaunas zināšanas izglītības zinātnēs.

KAM?
Universitāšu un citu augstākās izglītības iestāžu esošajam un topošajam akadēmiskajam personālam, kā arī izglītības iestāžu vadītājiem, skolotājiem,  pedagogiem.

Programmā uzņems studentus ar maģistra grādu pedagoģijā vai psiholoģijā, kā arī maģistra grādu humanitārajās, sociālajās, medicīnas, sporta un dabaszinātnēs vai tam pielīdzināmu augstāko izglītību un vismaz divu gadu pedagoģisku darba pieredzi izglītības institūcijā.

Iegūstamais grāds: doktora grāds jeb PhD izglītības zinātnēs (144 KP).

Uzņemšana: 2020. gada vasarā.

Maģistra studiju programma “Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai”:
No jauno tehnoloģiju lietotājiem par to lietišķiem attīstītājiem

Programmas veidotāja prof. Linda Daniela

KAS?
Jaunā akadēmiskā maģistra studiju programma izglītības zinātnēs piedāvās studentiem no jauno tehnoloģiju lietotājiem pārtapt par to prasmīgiem tehnoloģiju bagātināta mācību procesa organizētājiem un vadītājiem, lietišķiem attīstītājiem, pateicoties padziļinātai tehnoloģiju izpratnei, tehnoloģisko risinājumu dizaina izstrādei, apgūtai efektīvai komunikācijai, līderībai komandas darbā, un tad virzīties uz specializāciju dažādās izglītības zinātņu nozarēs, lai sekmētu, ka tehnoloģiju progress tiek izmantots izglītojamo jaunu zināšanu konstruēšanas atbalstam un sekmējot viedās sabiedrības attīstību.

KĀPĒC?
Studiju programmas mērķis ir sekmēt studentu akadēmiskās un profesionālās kompetences pilnveidi un konkurētspēju izglītības jomā, inovatīvā un pētnieciskā darbībā, pārmaiņu vadībā, pedagoģiskajā darbībā un motivēt tālākai akadēmiskai izaugsmei, apgūstot un radot jaunus pedagoģiskos un dizaina risinājumus tehnoloģiju bagātinātam mācību procesam izglītības iestādēs un uzņēmumos, kas nodrošina izglītības pakalpojumus.

Programmas izveide izglītības tehnoloģiju speciālistiem ir nepieciešama, lai sagatavotu spēcīgu pārmaiņu aģentu tīklu, kas izstrādās un īstenos pilnveidotu, mūsdienīgu pieeju mācībām un nodrošinās atbalstu jaunu pedagogu sagatavošanā un veiksmīgā ienākšanā Latvijas skolās.

KAM?
Skolotājiem, interešu izglītības pedagogiem, izglītības iestāžu vadītājiem un darbiniekiem, mācību līdzekļu izstrādātājiem, visiem, kam ir vēlme celt savu kvalifikāciju, apgūstot tehnoloģiju inovācijas izglītībā.

Iegūstamais grāds: akadēmiskais maģistra grāds izglītības zinātnēs (80 KP).

Uzņemšana: 2020. gada vasarā.

Maģistra studiju programma “Izglītības zinātnes”:
Iespēja specializēties četros nozarei aktuālos virzienos

Programmas veidotāja asoc. prof. Dita Nīmante

KAS?
Pirmo reizi Latvijā skolotājiem ir iespēja specializēties četros virzienos, kas atbilst šī brīža izglītības aktualitātēm un profesionālās izglītības vajadzībām. Programmā ir nodrošināta iespēja iegūt zinātniskajos pētījumos balstītu, starptautiski atzītu akadēmisko maģistra līmeņa izglītību, kas rosinās uzsākt pārmaiņas, inovācijas un modernizāciju izglītības praksē, vienlaikus studentiem pilnveidojot savu pedagoģisko un vadības profesionālo kompetenci. 

KĀ?
Maģistra studiju programma “Izglītības zinātnes” tiek organizēta divos moduļos. Īsais modulis (Pilnā laikā – 1,3 gadi, 50 KP) paredz iespēju maģistra līmenī specializēties kādā no mūsdienu izglītības videi aktuālām jomām četrās specializācijās: “Dažādība un iekļaušanās izglītībā”, “Mācīšana un mācīšanās lietpratībai”, “Cilvēka uzvedība un izglītība” un “Izglītības vadība”. Savukārt citu jomu speciālisti varēs izvēlēties studēt gan īsajā modulī specializācijā “Izglītības vadība” un “Cilvēka uzvedība un izglītība”, gan garajā modulī “Pedagoģija” (Pilnā laikā – 2 gadi, 80 KP), kura ietvaros būs iespēja apgūt pedagoģiskās un pedagoģiskās vadības kompetences un attīstīt pētnieciskās kompetences.

KĀPĒC?
Studiju programmas mērķis ir sekmēt studentu profesionālās kompetences pilnveidi un konkurētspēju izglītības jomā, inovatīvā un pētnieciskā darbībā, pārmaiņu vadībā un pedagoģiskajā darbībā un motivēt tālākai akadēmiskai izaugsmei.

KAM?
Skolotājiem, dažāda līmeņa un nozaru vadītājiem (tai skaitā, likumdevēji, amatpersonas un vadītāji; biedrību un nodibinājumu amatpersonas; administratīvie vadītāji un komercdirektori; pētniecības un attīstības jomas vadītāji; ražošanas un specializēto pakalpojumu jomas vadītāji; bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu jomas vadītāji; izglītības jomas vadītāji), komercdarbības un pārvaldes (administrācijas) speciālistiem,  konferenču un pasākumu organizatoriem; vecākajiem speciālistiem (izglītības jomas vecākie speciālisti,  universitāšu un citu augstākās izglītības iestāžu akadēmiskais personāls, profesionālās izglītības pedagogi, vidējās izglītības pedagogi, pamatizglītības pedagogi, pirmsskolas pedagogi, citi izglītības jomas vecākie speciālisti, izglītības metodikas speciālisti, speciālās izglītības pedagogi, citi mūzikas skolotāji, informācijas tehnoloģiju, komunikāciju un transportlīdzekļu instruktori un pasniedzēji, citur neklasificēti izglītības jomas vecākie speciālisti, apmācības un personāla attīstības vecākie speciālisti).

Iegūstamais grāds: akadēmiskais maģistra grāds izglītības zinātnēs  (īsais modulis - 50 KP; garais modulis - 80 KP).

Uzņemšana: 2020. gada vasarā.

Otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma “Skolotājs”:
Darba vidē balstītas studijas

Programmas veidotāja asoc. prof. Ieva Margeviča-Grinberga

KAS?
Profesionālās studiju programmas „Skolotājs” unikalitāti Latvijā pamato tās īstenošanas forma – darba vidē balstītas studijas. Pretendentiem ar bakalaura un arī maģistra grādu tā ir iespēja gada laikā iegūt pedagoģisko kompetenci darba vidē balstītās studijās augsti kvalificētu mācībspēku vadībā.

KĀPĒC?
Studiju programmas mērķis ir nodrošināt iespēju studējošajiem ar bakalaura vai maģistra grādu kādā zinātņu nozarē (vai tai pielīdzināmā nozarē augstākajā izglītībā), kas nav pedagoģija, bet ir atbilstoša apgūstamajai mācību jomai, attīstīt pedagoģiskajai darbībai nepieciešamo kompetenci un iegūt skolotāja kvalifikāciju atbilstīgi profesijas standartam „Skolotājs” vienā no mācību jomu skolotāju moduļiem, lai veiktu profesionālu pedagoģisko darbību kādā no izglītības pakāpēm un veidiem.

KAM?
Studiju programma ir iespēja jaunajiem speciālistiem pārkvalificēties un kļūt par skolotājiem, izmantojot savu iegūto kompetenci attiecīgajā zinātnes nozarē. Studiju programma nodrošinās augsti kvalificētu speciālistu ienākšanu izglītības sistēmā, kas sekmēs kompetences pieejas īstenošanu mācību procesā, kā arī darba devēji varēs pieņemt darbā skolotājus, kas ir ieguvuši profesionālajai darbībai nepieciešamās prasmes un zināšanas darba vidē balstītās studijās.

Iegūstamā kvalifikācija: “Skolotājs” (40 KP).

Uzņemšana: 2020. gada vasarā.

Integrētā profesionālā bakalaura studiju programma “Skolotājs”:
Elastīga pieeja mācību priekšmetu specializācijā  

Programmas veidotāja prof. Indra Odiņa

KAS?
Profesionālās bakalaura studiju programmas „Skolotājs” unikalitāti Latvijā pamato iespēja pēc vidējās izglītības iegūšanas 4 gados iegūt skolotāja kvalifikāciju, bakalaura grādu izglītības zinātnēs un apgūt divu vai vairāku jomas mācību priekšmetu saturu un mācību metodikas. Unikāla ir arī elastīgā pieeja kombinēt divu vai vairāku jomas mācību priekšmetu saturu un mācību metodikas, izvēloties starp noteiktām kombinācijām: Sociālās un pilsoniskās jomas priekšmeti; Matemātika; Latviešu valoda un literatūra; Krievu valoda un literatūra vai kombinējot lielos moduļus: Angļu valoda; Vācu valoda; Dizains un tehnoloģijas; Datorika; Bioloģija; Ķīmija; Ģeogrāfija; Fizika ar mazajiem moduļiem: Angļu valoda; Vācu valoda; Dizains un tehnoloģijas; Datorika; Bioloģija; Ķīmija un ģeogrāfija; Ģeogrāfija un fizika; Fizika un ķīmija; Dabaszinības; Matemātika; Latviešu valoda mazākumtautībām; Krievu valoda kā svešvaloda. Noteiktās kombinācijas dos iespēju strādāt augstākajā pakāpē. Lielie moduļi dos iespēju apgūt priekšmetu, lai varētu to pasniegt augstākajā pakāpē – vidusskolās un profilkursos; mazie moduļi dos iespēju strādāt pamata pakāpē.

KĀPĒC?
Studiju programmas mērķis ir nodrošināt profesionālā bakalaura studijas izglītības zinātnēs, sekmējot kvalificēta skolotāja vispārējās un profesionālās kompetences veidošanos atbilstīgi profesijas standartam „Skolotājs” studējošā izvēlētajās mācību priekšmetu jomās.

KAM?
Studiju programma “Skolotājs” paredz mērķtiecīgi atlasītiem kandidātiem nodrošināt iespēju iegūt profesionālā bakalaura grādu izglītības zinātnēs un skolotāja kvalifikāciju, integrētās studijās apgūstot skolotāja profesionālās darbības uzdevumu izpildei nepieciešamās profesionālās zināšanas, prasmes, attieksmes un kompetences atbilstīgi profesijas standartam „Skolotājs” un studējošā izvēlētās mācību priekšmetu jomas saturu atbilstīgi Latvijas izglītības reformu projekta “Skola 2030” izvirzītajām prasībām skolotājam un jaunajiem pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartiem.

Iegūstamā kvalifikācija un grāds: studējošie 4 gados iegūst skolotāja kvalifikāciju, bakalaura grādu izglītības zinātnēs un apgūst divu vai vairāku jomas mācību priekšmetu saturu un mācību metodikas (160 KP).

Uzņemšana: 2020. gada vasarā.

Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības programma “Pirmsskolas skolotājs” izstrādāta, sadarbojoties ekspertiem no 4 Latvijas vadošajām augstskolām: Liepājas Universitātes, Latvijas Universitātes, Daugavpils Universitātes un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas. Studijas paredzēts realizēt gan pilna laika klātienē ( 2 gadi), gan nepilna laika neklātienē (2 gadi un 6 mēneši).

Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma „Pirmsskolas skolotājs” orientēta uz pirmsskolas skolotājam nepieciešamo profesionālās kompetences apguvi darbam pirmsskolas izglītības iestādēs vai citās ar pirmsskolas izglītību saistītās valsts vai privātās struktūrās, kā arī uz atbalstu studentu pašrealizācijai un profesionālās identitātes attīstībai mūžizglītības kontekstā. Programmas saturs saistīts ar LiepU kā vadošā partnera izstrādātās profesionālās bakalaura studiju programmas „Skolotājs” apakšvirziena „Pirmsskolas skolotājs” saturu, nodrošinot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas absolventiem iespējas iegūt bakalaura grādu izglītībā.

Bakalaura līmeņa augstākās profesionālās izglītības programma „Pirmsskolas un sākumizglītības skolotājs” izstrādāta, sadarbojoties ekspertiem no 4 Latvijas vadošajām augstskolām: Liepājas Universitātes, Latvijas Universitātes, Daugavpils Universitātes un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas. Studijas paredzēts realizēt gan pilna laika klātienē ( 4 gadi), gan nepilna laika neklātienē (4 gadi un 5 mēneši).

Studiju programma paredz kvalificētu, aktuālajām prasībām izglītībā un darba tirgum atbilstošu pirmsskolas un sākumizglītības pirmā posma 1. -3.kl. skolotāju un sākumizglītības otrā posma 4. -6.kl. skolotāju sagatavošanu. Studiju programma ir unikāla Baltijā, jo sagatavos skolotājus, kas spēj īstenot  pieejas maiņu no informācijas nodošanas uz kompetenču apguvi (balstītu iniciatīvas Skola2030 nostādnēs).