Doktora studiju programma “Izglītības zinātnes”:
Vienotā un vienlaikus vienīgā kopīgā doktora studiju programma izglītības zinātnēs visā Latvijā

Programmas veidotāja: prof. Zanda Rubene

KAS?
Kopīgā pedagoģijas doktora studiju programma izglītības zinātnēs visā Latvijā, kas veidota kā starptaugstskolu kopīgā doktora studiju programma, kuras moduļi tiek īstenoti vairākās augstskolās, tādējādi veicinot doktorantūras studentu iekšējo mobilitāti un  palielinot augstskolu pētniecības kapacitāti.

Latvijas Universitātes specializācijas joma doktorantūras programmas līmenī būs vispārīgā pedagoģija, skolas, augstskolas un pieaugušo pedagoģija (iekļaujošā izglītība, izglītības tehnoloģijas).

KĀPĒC?
Studiju programmas mērķis ir pilnveidot doktoranta pētniecisko un akadēmisko kompetenci izglītības zinātnēs patstāvīgas un novatoriskas pētnieciskās darbības veikšanai, izglītības zinātņu teoriju pilnveidei un izstrādei, pedagoģiskās prakses uzlabošanai dažādos izglītības līmeņos (no pirmsskolas līdz pieaugušo izglītībai) Latvijas un starptautiskā mērogā, patstāvīgi izstrādājot un publiski aizstāvot promocijas pētījumu, kas satur oriģinālu zinātnisku pētījumu rezultātus un sniedz jaunas zināšanas izglītības zinātnēs.

KAM?
Universitāšu un citu augstākās izglītības iestāžu esošajam un topošajam akadēmiskajam personālam, kā arī izglītības iestāžu vadītājiem, skolotājiem,  pedagogiem.

Programmā uzņems studentus ar maģistra grādu pedagoģijā vai psiholoģijā, kā arī maģistra grādu humanitārajās, sociālajās, medicīnas, sporta un dabaszinātnēs vai tam pielīdzināmu augstāko izglītību un vismaz divu gadu pedagoģisku darba pieredzi izglītības institūcijā.

Iegūstamais grāds: doktora grāds jeb PhD izglītības zinātnēs (144 KP).

Uzņemšana: 2020. gada vasarā.

Maģistra studiju programma “Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai”:
No jauno tehnoloģiju lietotājiem par to lietišķiem attīstītājiem

Programmas veidotāja: prof. Linda Daniela

KAS?
Jaunā akadēmiskā maģistra studiju programma izglītības zinātnēs piedāvās studentiem no jauno tehnoloģiju lietotājiem pārtapt par to prasmīgiem tehnoloģiju bagātināta mācību procesa organizētājiem un vadītājiem, lietišķiem attīstītājiem, pateicoties padziļinātai tehnoloģiju izpratnei, tehnoloģisko risinājumu dizaina izstrādei, apgūtai efektīvai komunikācijai, līderībai komandas darbā, un tad virzīties uz specializāciju dažādās izglītības zinātņu nozarēs, lai sekmētu, ka tehnoloģiju progress tiek izmantots izglītojamo jaunu zināšanu konstruēšanas atbalstam un sekmējot viedās sabiedrības attīstību.

KĀPĒC?
Studiju programmas mērķis ir sekmēt studentu akadēmiskās un profesionālās kompetences pilnveidi un konkurētspēju izglītības jomā, inovatīvā un pētnieciskā darbībā, pārmaiņu vadībā, pedagoģiskajā darbībā un motivēt tālākai akadēmiskai izaugsmei, apgūstot un radot jaunus pedagoģiskos un dizaina risinājumus tehnoloģiju bagātinātam mācību procesam izglītības iestādēs un uzņēmumos, kas nodrošina izglītības pakalpojumus.

Programmas izveide izglītības tehnoloģiju speciālistiem ir nepieciešama, lai sagatavotu spēcīgu pārmaiņu aģentu tīklu, kas izstrādās un īstenos pilnveidotu, mūsdienīgu pieeju mācībām un nodrošinās atbalstu jaunu pedagogu sagatavošanā un veiksmīgā ienākšanā Latvijas skolās.

KAM?
Skolotājiem, interešu izglītības pedagogiem, izglītības iestāžu vadītājiem un darbiniekiem, mācību līdzekļu izstrādātājiem, visiem, kam ir vēlme celt savu kvalifikāciju, apgūstot tehnoloģiju inovācijas izglītībā.

Iegūstamais grāds: akadēmiskais maģistra grāds izglītības zinātnēs (80 KP).

Prakses nolikums

Uzņemšana: 2020. gada vasarā.

NOLIKUMS par mērķstipendijas piešķiršanas kārtību

Maģistra studiju programma “Izglītības zinātnes”:
Iespēja specializēties četros nozarei aktuālos virzienos

Programmas veidotāja: asoc. prof. Dita Nīmante

KAS?
Pirmo reizi Latvijā skolotājiem ir iespēja specializēties četros virzienos, kas atbilst šī brīža izglītības aktualitātēm un profesionālās izglītības vajadzībām. Programmā ir nodrošināta iespēja iegūt zinātniskajos pētījumos balstītu, starptautiski atzītu akadēmisko maģistra līmeņa izglītību, kas rosinās uzsākt pārmaiņas, inovācijas un modernizāciju izglītības praksē, vienlaikus studentiem pilnveidojot savu pedagoģisko un vadības profesionālo kompetenci. 

KĀ?
Maģistra studiju programma “Izglītības zinātnes” tiek organizēta divos moduļos. Īsais modulis (Pilnā laikā – 1,3 gadi, 50 KP) paredz iespēju maģistra līmenī specializēties kādā no mūsdienu izglītības videi aktuālām jomām četrās specializācijās: “Dažādība un iekļaušanās izglītībā”, “Mācīšana un mācīšanās lietpratībai”, “Cilvēka uzvedība un izglītība” un “Izglītības vadība”. Savukārt citu jomu speciālisti varēs izvēlēties studēt gan īsajā modulī specializācijā “Izglītības vadība” un “Cilvēka uzvedība un izglītība”, gan garajā modulī “Pedagoģija” (Pilnā laikā – 2 gadi, 80 KP), kura ietvaros būs iespēja apgūt pedagoģiskās un pedagoģiskās vadības kompetences un attīstīt pētnieciskās kompetences.

KĀPĒC?
Studiju programmas mērķis ir sekmēt studentu profesionālās kompetences pilnveidi un konkurētspēju izglītības jomā, inovatīvā un pētnieciskā darbībā, pārmaiņu vadībā un pedagoģiskajā darbībā un motivēt tālākai akadēmiskai izaugsmei.

KAM?
Skolotājiem, dažāda līmeņa un nozaru vadītājiem (tai skaitā, likumdevēji, amatpersonas un vadītāji; biedrību un nodibinājumu amatpersonas; administratīvie vadītāji un komercdirektori; pētniecības un attīstības jomas vadītāji; ražošanas un specializēto pakalpojumu jomas vadītāji; bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu jomas vadītāji; izglītības jomas vadītāji), komercdarbības un pārvaldes (administrācijas) speciālistiem,  konferenču un pasākumu organizatoriem; vecākajiem speciālistiem (izglītības jomas vecākie speciālisti,  universitāšu un citu augstākās izglītības iestāžu akadēmiskais personāls, profesionālās izglītības pedagogi, vidējās izglītības pedagogi, pamatizglītības pedagogi, pirmsskolas pedagogi, citi izglītības jomas vecākie speciālisti, izglītības metodikas speciālisti, speciālās izglītības pedagogi, citi mūzikas skolotāji, informācijas tehnoloģiju, komunikāciju un transportlīdzekļu instruktori un pasniedzēji, citur neklasificēti izglītības jomas vecākie speciālisti, apmācības un personāla attīstības vecākie speciālisti).

Iegūstamais grāds: akadēmiskais maģistra grāds izglītības zinātnēs  (īsais modulis - 50 KP; garais modulis - 80 KP).

Uzņemšana: 2020. gada vasarā.

Studiju programma tiek īstenota sadarbībā ar nodibinājumu „Iespējamā misija”
Programmas veidotāja: asoc. prof. Ieva Margeviča-Grinberga

Iegūstamā kvalifikācija: skolotāja kvalifikācija
Programmas īstenošanas forma, ilgums, apjoms: Darba vidē balstītas studijas (pilna laika)
2 semestri (1 gads), 40 KP
Tikai budžeta vietas
Vietu skaits: 50

Studiju organizācija

Studijas vasarā (divas nedēļas jūlijā); no septembra līdz decembrim nodarbības notiks piektdienās. Pārējā laikā darba vidē.
Pēc skolotāja kvalifikācijas iegūšanas (indukcijas gadā) programmas absolventi saņems nodibinājuma „Iespējamā misija” profesionālo atbalstu un stipendijas.

Programmas anotācija

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Skolotājs” unikalitāti Latvijā pamato tās īstenošanas forma – darba vidē balstītas studijas.
Studiju programmas mērķis ir nodrošināt iespēju studējošajiem ar bakalaura vai maģistra grādu kādā zinātņu nozarē (vai tai pielīdzināmā nozarē augstākajā izglītībā), kas nav pedagoģija, bet ir atbilstoša apgūstamajai mācību jomai, attīstīt pedagoģiskajai darbībai nepieciešamo kompetenci un iegūt skolotāja kvalifikāciju atbilstīgi profesijas standartam „Skolotājs” vienā no mācību jomu moduļiem (tehnoloģiju joma, dabaszinātņu mācību joma, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma, matemātikas mācību joma, sociālā un pilsoniskā mācību joma, valodu mācību joma, veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma), lai veiktu profesionālu pedagoģisko darbību kādā no izglītības pakāpēm un veidiem.

Studiju valoda – latviešu

Piedāvātie studiju moduļi:


Programmas norises shēma   


Uzņemšanas nosacījumi:

Iepriekšējā izglītība:

1. Bakalaura un/vai maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība izvēlētās mācību jomas (valodu (latviešu valodas un literatūras, latviešu kā otrā valoda, krievu valoda un literatūra, krievu valoda kā

svešvaloda, angļu valoda, franču valoda, zviedru valoda, vācu valoda, spāņu valoda), matemātikas, tehnoloģiju, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, veselības un fiziskās aktivitātes, sociālā un pilsoniskā) atbilstošā zinātnes nozarē;

2. Bakalaura un/vai maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un studiju programmas ietvaros apgūti mācību jomai (valodu (latviešu valodas un literatūras, latviešu kā otrā valoda, krievu valoda un literatūra, krievu valoda kā svešvaloda, angļu valoda, franču valoda, zviedru valoda, vācu valoda, spāņu valoda), matemātikas, tehnoloģiju, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, veselības un fiziskās aktivitātes, sociālā un pilsoniskā) atbilstoši studiju kursi 12 kredītpunktu apjomā.

Studentu atlase

Atlase notiek trīs kārtās:
1. pieteikuma anketa,
2. mācību stundas vadīšana, darbs grupā un lomu spēle,
3. klātienes intervija.

Darba iespējas

Atbilstoši iegūtajai skolotāja kvalifikācijai, programmas absolventiem ir iespējams strādāt valsts un privātajās skolās, interešu izglītības iestādēs, mūzikas un mākslas skolās, sporta skolās.

Kontaktinformācija

Studiju programmas direktore – Dr.paed. asoc.prof. Ieva Margeviča-Grinberga, e-pasts: ieva.margevica@lu.lv

Integrētā profesionālā bakalaura studiju programma “Skolotājs”:
Elastīga pieeja mācību priekšmetu specializācijā  

Programmas veidotāja: prof. Indra Odiņa

KAS?
Profesionālās bakalaura studiju programmas „Skolotājs” unikalitāti Latvijā pamato iespēja pēc vidējās izglītības iegūšanas 4 gados iegūt skolotāja kvalifikāciju, bakalaura grādu izglītības zinātnēs un apgūt divu vai vairāku jomas mācību priekšmetu saturu un mācību metodikas. Unikāla ir arī elastīgā pieeja kombinēt divu vai vairāku jomas mācību priekšmetu saturu un mācību metodikas, izvēloties starp noteiktām kombinācijām: Sociālās un pilsoniskās jomas priekšmeti; Matemātika; Latviešu valoda un literatūra; Krievu valoda un literatūra vai kombinējot lielos moduļus: Angļu valoda; Vācu valoda; Dizains un tehnoloģijas; Datorika; Bioloģija; Ķīmija; Ģeogrāfija; Fizika ar mazajiem moduļiem: Angļu valoda; Vācu valoda; Dizains un tehnoloģijas; Datorika; Bioloģija; Ķīmija un ģeogrāfija; Ģeogrāfija un fizika; Fizika un ķīmija; Dabaszinības; Matemātika; Latviešu valoda mazākumtautībām; Krievu valoda kā svešvaloda. Noteiktās kombinācijas dos iespēju strādāt augstākajā pakāpē. Lielie moduļi dos iespēju apgūt priekšmetu, lai varētu to pasniegt augstākajā pakāpē – vidusskolās un profilkursos; mazie moduļi dos iespēju strādāt pamata pakāpē.

KĀPĒC?
Studiju programmas mērķis ir nodrošināt profesionālā bakalaura studijas izglītības zinātnēs, sekmējot kvalificēta skolotāja vispārējās un profesionālās kompetences veidošanos atbilstīgi profesijas standartam „Skolotājs” studējošā izvēlētajās mācību priekšmetu jomās.

KAM?
Studiju programma “Skolotājs” paredz mērķtiecīgi atlasītiem kandidātiem nodrošināt iespēju iegūt profesionālā bakalaura grādu izglītības zinātnēs un skolotāja kvalifikāciju, integrētās studijās apgūstot skolotāja profesionālās darbības uzdevumu izpildei nepieciešamās profesionālās zināšanas, prasmes, attieksmes un kompetences atbilstīgi profesijas standartam „Skolotājs” un studējošā izvēlētās mācību priekšmetu jomas saturu atbilstīgi Latvijas izglītības reformu projekta “Skola 2030” izvirzītajām prasībām skolotājam un jaunajiem pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartiem.

Iegūstamā kvalifikācija un grāds: studējošie 4 gados iegūst skolotāja kvalifikāciju, bakalaura grādu izglītības zinātnēs un apgūst divu vai vairāku jomas mācību priekšmetu saturu un mācību metodikas (160 KP).

Uzņemšana: 2020. gada vasarā.

Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma „Pirmsskolas skolotājs”: 
Teorētiska un praktiska pieredze darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem

Programmas veidotāja: lektore  Dace Augstkalne

 

KAS?
Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma „Pirmsskolas skolotājs” orientēta uz pirmsskolas skolotājam nepieciešamās profesionālās kompetences apguvi darbam pirmsskolas izglītības iestādēs vai citās ar pirmsskolas izglītību saistītās valsts vai privātajās struktūrās, kā arī uz atbalstu studentu pašrealizācijai un profesionālās identitātes attīstībai mūžizglītības kontekstā.

KĀPĒC?
Studiju programmas mērķis ir nodrošināt izglītības zinātņu teorētiskajos pamatos un praksē balstītas studijas profesionālās kvalifikācijas ieguvei, sagatavojot kompetentus, uz mūžizglītību un profesionālo pilnveidi orientētus pirmsskolas skolotājus.

KAM?
Studiju programmā uzņems pretendentus ar vidējo izglītību. Tā ir iespēja uzsākt studijas uzreiz pēc vidusskolas vai mainīt kvalifikāciju jebkurā vecumā, savu profesiju saistot ar pirmsskolu, pirmsskolas vecuma bērniem. Studijas paredzēts realizēt gan pilna laika klātienē (2 gadi), gan nepilna laika neklātienē (2 gadi un 6 mēneši).

Iegūstamā kvalifikācija un grāds: pirmsskolas izglītības skolotājs (80 KP).

Uzņemšana: 2020. gada vasarā.

Bakalaura līmeņa augstākās profesionālās izglītības programma „Sākumizglītības skolotājs”:
Jaunajai kompetenču izglītībai atbilstoša, integrēta pieeja izglītības satura apguvē

Programmas veidotāja: asoc. prof. Ineta Helmane

KAS?
Studiju programma nodrošinās kvalificētu speciālistu sagatavošanu, kas sekmēs kompetencēs balstītas pieejas realizāciju mācību procesā pirmsskolā un sākumskolas 1.-3. klasē, kā arī 4.-6. klasē. Programma paredz apgūt gan akadēmiskās zināšanas par bērna attīstību kā pirmsskolas, tā arī sākumskolas posmos, gan profesionālās prasmes, kas nepieciešamas pirmsskolas un sākumskolas skolotāja darbam. Programma nodrošina pēctecīgu un integrētu zināšanu un prasmju apguvi, kas sekmē skolotāja profesionalitāti un kompetenci. Programmā akcentēta integrēta pieeja izglītības satura apguvē gan pirmsskolā, gan sākumskolā, kas pilnībā atbilst jaunākajām kompetenču izglītības tendencēm.

KĀPĒC?
Studiju programmas mērķis ir nodrošināt kvalificētu speciālistu sagatavošanu, pamatojoties uz pēctecības principu bērnu izglītošanā pirmsskolā un sākumskolā, nodrošinot iespēju profesionāli apgūt gan pirmsskolas, gan sākumskolas skolotājam nepieciešamās kompetences.

KAM?
Programmas absolventiem ir plašas darba iespējas. Absolventi var strādāt pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārizglītojošās skolās sākumskolas posma 1.-3. klasē, kā arī 4.-6. klasē, interešu izglītībā. Programmas absolventiem ir iespēja turpināt izglītību arī integrētā bakalaura studiju programmā „Skolotājs”, apgūstot izvēlētās mācību jomas, lai kļūtu par pamatskolas un vidusskolas skolotājiem, kā arī studēt maģistra līmeņa studiju programmās, iegūstot maģistra grādu izglītībā.

Iegūstamā kvalifikācija un grāds: profesionālais bakalaura grāds izglītībā un skolotāja kvalifikācija (160 KP).

Uzņemšana: 2020. gada vasarā.

Ziņas

31.08.2021. Caurviju kompetenču pilnveide jāuzskata par nozīmīgu studiju procesa rezultātu

03.08.2021. Jaunie “Mācītspēks” skolotāji satiek skolēnus vasaras nometnēs Cēsīs un Jūrmalā

02.07.2021. Sešdesmit Latvijas skolās šoruden darbu uzsāks jaunie “Mācītspēks” pedagogi

14.06.2021. “Mācītspēks” komanda sveic savā pulkā jaunos skolotājus

06.04.2021.  Skolas aicina pieteikt aktuālās vakances projektam “Mācītspēks”

02.03.2021. 1149 dažādu jomu speciālisti vēlas kļūt par jaunajiem skolotājiem projektā “Mācītspēks”

25.01.2021. Digitālajā konferencē diskutēs par skolotāju nozīmi izglītības kvalitātē

15.01.2021. Profesore Linda Daniela*: Attālinātas mācības. Par ko jādomā nākotnē?

11.01.2021. Sākta noslēdzošā pieteikšanās skolotāju izglītības projektam „Mācītspēks”

15.12.2020. Dalībai izglītības projektā „Mācītspēks” atsaukušies jau 524 dažādu jomu speciālisti

09.12.2020. Ieva Margeviča-Grinberga: Darba vidē balstītas studijas – risinājums skolotāju trūkuma samazināšanai

24.11.2020. Prof. Linda Daniela: Tehnoloģijas un mācīšanās. Daži sīkumi, ko paturēt prātā

23.09.2020. Prof. Linda Daniela: No kāda skatupunkta jāraugās uz tehnoloģiju bagātinātu mācību procesu?

24.08.2020. Licencēta jaunā profesionālā bakalaura studiju programma skolotājiem

05.08.2020. Ministre: Pedagogu sagatavošanā ejam pareizā virzienā

27.07.2020. Licencēta jaunā sākumizglītības skolotāju studiju programma

21.07.2020. "Mācītspēks" skolotāji uzsāk dalību projektā

20.06.2020. Projekta „Mācītspēks” atlasi izturējuši 146 kandidāti, tostarp arī repatrianti un daudzbērnu vecāki

17.06.2020. Licencēta jaunā pirmsskolas skolotāju studiju programma

11.06.2020. Aptauja: Latvijas sabiedrība augstu vērtē skolotājus un viņu darbu

05.06.2020. Prof. Indra Odiņa: Zināšanām bagātai sabiedrībai nepieciešami profesionāli skolotāji

02.06.2020. Mūsdienīgs pavērsiens izglītības zinātņu un pedagoģijas studijās

28.05.2020. Licencēta jaunā kopīgā izglītības zinātņu doktora studiju programma

25.05.2020. Projektā „Mācītspēks” par vienu mācību vietu sacenšas seši dažādu jomu speciālisti

18.05.2020. I. Margeviča-Grinberga: Ilgi gaidītais jauno skolotāju papildinājums drīz jau būs klasēs

15.05.2020. Latvijas skolām vajadzīgi cilvēki, kas spēj ar aizrautību mācīt un mācīties

13.05.2020. I. Margeviča-Grinberga: Bez skolotāju prestiža celšanas nav iespējama labāka izglītība

12.05.2020. Digitālā konferencē diskutēs par pedagoga profesiju, iespējām un izaicinājumiem Latvijā

06.05.2020. Licencētas pirmās trīs jaunās izglītības zinātņu un pedagoģijas studiju programmas Latvijas Universitātē

27.04.2020. Asoc. prof. Dita Nīmante: Pārmaiņu laikos skolotājam jāprot mācīties visātrāk

23.04.2020. Aicina dažādu profesiju speciālistus pieteikties projektā „Mācītspēks": jau šogad sākt apgūt skolotāja profesiju

16.04.2020. Liela interese par dalību jaunajā skolotāju izglītības projektā “Mācītspēks”

02.04.2020. Infografikā iepazīstina ar jaunajām studiju programmām izglītības zinātnēs un pedagoģijā Latvijas Universitātē 

30.03.2020. Aicina uz tiešsaistes sarunu par jauno darba vidē balstīto studiju programmu "Skolotājs"

20.03.2020. Prof. Zanda Rubene: Vai (katram) skolotājam vajag doktora grādu?

28.02.2020. Sāksies iedvesmojošu sarunu cikls par skolotāja profesiju un darbu

27.01.2020. Šovasar sāksies uzņemšana jaunā, mūsdienīgā pirmsskolas skolotāju studiju programmā

23.01.2020. Sākusies reģistrēšanās dalībai jaunā skolotāju izglītības projektā “Mācītspēks”

21.01.2020. Informēs par jauno skolotāju sagatavošanas programmu

16.12.2019. Asoc. prof. I. Margeviča-Grinberga: Viena gada laikā par 100 motivētiem skolotājiem vairāk?

12.11.2019. LU un “iespējamā misija” vienojas par jaunās skolotāju sagatavošanas programmas īstenošanu

12.11.2019.  Pārmaiņas pedagogu izglītībā: Latvijas Universitātē tapušas mūsdienīgas studiju programmas izglītības zinātnēs un pedagoģijā

11.11.2019.  Prof. Linda Daniela par jauno maģistra studiju programmu "Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai"

25.09.2019.  Aicina piedalīties skolotāju dienai veltītā tiešsaistes zibakcijā. 

18.09.2019.  Profesore Linda Daniela: Tehnoloģiju bagātināta mācīšanās ir viedās sabiedrības attīstības stūrakmens.

20 06.2019.  Noslēdzies darbs pie jaunu pedagoģijas studiju programmu izstrādes.

13.06.2019.  Domapmaiņa "Izglītība 4.0: nākotnes skola jau šodien".

05.06.2019.  Kas jāņem vērā pedagoģijas un izglītības zinātnes interesentiem par Latvijas Universitātē jaunveidotajām studiju programmām?

30.05.2019.  Top otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Skolotājs” skolotāja kvalifikācijas iegūšanai viena gada laikā.

11.04.2019.  Darba devēji un izglītības nozares eksperti atzinīgi vērtē topošās pedagoģijas programmas.

01.04.2019.  Jauno pedagoģijas programmu veidotāji tiksies ar profesionālo organizāciju pārstāvjiem un darba devējiem.

07.04.2019.  Skolotājiem no zināšanu nodošanas jātiecas uz mācīšanās vadīšanu.