Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības programma “Pirmsskolas skolotājs” izstrādāta, sadarbojoties ekspertiem no 4 Latvijas vadošajām augstskolām: Liepājas Universitātes, Latvijas Universitātes, Daugavpils Universitātes un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas. Studijas paredzēts realizēt gan pilna laika klātienē ( 2 gadi), gan nepilna laika neklātienē (2 gadi un 6 mēneši).

Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma „Pirmsskolas skolotājs” orientēta uz pirmsskolas skolotājam nepieciešamo profesionālās kompetences apguvi darbam pirmsskolas izglītības iestādēs vai citās ar pirmsskolas izglītību saistītās valsts vai privātās struktūrās, kā arī uz atbalstu studentu pašrealizācijai un profesionālās identitātes attīstībai mūžizglītības kontekstā. Programmas saturs saistīts ar LiepU kā vadošā partnera izstrādātās profesionālās bakalaura studiju programmas „Skolotājs” apakšvirziena „Pirmsskolas skolotājs” saturu, nodrošinot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas absolventiem iespējas iegūt bakalaura grādu izglītībā.

Bakalaura līmeņa augstākās profesionālās izglītības programma „Pirmsskolas un sākumizglītības skolotājs” izstrādāta, sadarbojoties ekspertiem no 4 Latvijas vadošajām augstskolām: Liepājas Universitātes, Latvijas Universitātes, Daugavpils Universitātes un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas. Studijas paredzēts realizēt gan pilna laika klātienē ( 4 gadi), gan nepilna laika neklātienē (4 gadi un 5 mēneši).

Studiju programma paredz kvalificētu, aktuālajām prasībām izglītībā un darba tirgum atbilstošu pirmsskolas un sākumizglītības pirmā posma 1. -3.kl. skolotāju un sākumizglītības otrā posma 4. -6.kl. skolotāju sagatavošanu. Studiju programma ir unikāla Baltijā, jo sagatavos skolotājus, kas spēj īstenot  pieejas maiņu no informācijas nodošanas uz kompetenču apguvi (balstītu iniciatīvas Skola2030 nostādnēs).