Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Edgars Vītols, doktora grāda pretendents pedagoģijā
Promocijas darbu pedagoģijā 27.septembrī aizstāvēs EDGARS VĪTOLS
Raimonds Strods, LU Pedagoģijas zinātnes nozares promocijas padomes sekretārs
19.09.2018.

Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātajā sēdē, kas notiks 27. septembrī plkst. 13.00 Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē (Rīgā, Imantas 7. līnija-1., 100. auditorijā) promocijas darbu pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs EDGARS VĪTOLS.

Temats: Vidusskolas kora darbība vienotībā ar kustībām un drāmas elementiem skolēnu emocionālās inteliģences pilnveidei

Vadītāja: Dr. paed., profesore Māra Marnauza

Darba recenzenti:

  1. Dr. habil.paed., vad. pētniece Irēna Žogla, Latvijas Universitāte;
  2. Dr. paed., vad. pētniece Marina Marčenoka, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija;
  3. Dr. psych., profesore Lūcija Rutka, Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola

Pētījuma būtība:

Saskaņā ar sabiedrības gaidām kompetenču pieeja izglītības sistēmā paredz aktivizēt sociālos un uzvedības komponentus –  attieksmes, emocijas, vērtības un motivāciju, arī skolas kora darbībā pilnveidojama skolēnu emocionālā inteliģence (EI) un vērtību sistēma. Promocijas darbā izstrādāts procesuālais modelis, kas paredz kustību un drāmas elementu sistēmisku iekļaušanu skolas kora darbībā kā integratīvu metodi skolēnu EI pilnveidei. Pētījumā izmantota Bar-On EI noteikšanas metode vienotībā ar pedagoģisko vērojumu. Veikts eksperimentālais longitudālais darbības pētījums, iesaistot kontrolgrupu. Konstatēts, ka starpdisciplinārā netiešas iedarbības integratīvā metode, kas paredz autentisko, sinhrono, skatuviski-telpisko kustību un drāmas elementu sistēmisku iekļaušanu regulārā skolas kora darbībā, sekmē skolēnu emocionālās inteliģences pilnveidi.

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Latvijas Universitātes Daudznozaru bibliotēkā Raiņa bulvārī 19, Rīgā.