Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
LU pētnieki Dr.paed. Linda Daniela un Mg.paed. Raimonds Strods - Erasmus+ projekta „Robotikā balstītas mācīšanās intervence mācību neveiksmju un agrīnas izglītības pārtraukšanas mazināšanai” (RoboESL) (“Robotics-based learning interventions for preventing school failure and Early School Leaving”) dalībnieki no Latvijas
LU pētnieki Dr.paed. Linda Daniela un Mg.paed. Raimonds Strods - Erasmus+ projekta „Robotikā balstītas mācīšanās intervence mācību neveiksmju un agrīnas izglītības pārtraukšanas mazināšanai” (RoboESL) (“Robotics-based learning interventions for preventing school failure and Early School Leaving”) dalībnieki no Latvijas
LU pētnieki Dr.paed. Linda Daniela un Mg.paed. Raimonds Strods - Erasmus+ projekta „Robotikā balstītas mācīšanās intervence mācību neveiksmju un agrīnas izglītības pārtraukšanas mazināšanai” (RoboESL) (“Robotics-based learning interventions for preventing school failure and Early School Leaving”) dalībnieki no Latvijas
Noslēdzies Erasmus+ projekts „Robotikā balstītas mācīšanās intervence mācību neveiksmju un agrīnas izglītības pārtraukšanas mazināšanai”
Linda Daniela, Raimonds Strods, LU PPMF
26.09.2017

No 17. līdz 24. septembrim Latvijas Universitātes (LU) Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (PPMF) asoc.profesore Linda Daniela un pētnieks Raimonds Strods piedalījās Erasmus+ projekta „Robotikā balstītas mācīšanās intervence mācību neveiksmju un agrīnas izglītības pārtraukšanas mazināšanai” (RoboESL) (“Robotics-based learning interventions for preventing school failure and Early School Leaving”) noslēguma aktivitātēs Itālijā - profesionālās pilnveides programmā par izglītojošo robotu izmantošanu mācību un studiju procesā, kā arī uzstājās projekta noslēguma konferencē, kurā tika prezentēts referāts: “Is there an impact? Final results of RoboESL project/Vai projektam bija ietekme? RoboESL projekta noslēguma rezultāti”.

Erasmus+ projekts „Robotikas izmantošana intervencei skolas neveiksmes un agrīnas izglītības pamešanas mazināšanai” (RoboESL) tika īstenots no 2015.gada septembra līdz 2017.gada septembrim. Projekta galvenais mērķis bija atklāt robotikas potenciālu, izstrādājot mācību uzdevumus, tos balstot konstrukcionisma idejās (Constructionism by S. Papert), lai mazinātu priekšlaicīgas izglītības pamešanas riskus, veicinātu skolēnu radošumu, problēmrisināšanas un programmēšanas prasmes, uzlabotu pašvērtējumu un motivāciju mācīties.

Vairākums Eiropas Savienības dalībvalstu, t.sk. Latvijā, izmanto Eurostat definīciju priekšlaicīgai mācību pārtraukšanai, uzskatot, ka tie ir 18-24 gadus veci jaunieši, kuri ir pabeiguši pamatizglītību vai ieguvuši zemāka līmeņa izglītību un kuri pēc tam vairs nemācās un neapgūst profesiju.

Projektā sadarbojās trīs valstis: Itālija, Grieķija un Latvija. 

Projekta laikā tika organizētas trīs profesionālās pilnveides programmas pedagogiem: 

 • Atēnās (Grieķija) no 23.02.2016. līdz 29.02.2016.;
 • Rīgā (Latvija) no 14.06.2016. līdz 18.06.2016.;
 • Dženovā (Itālijā) no 17.09.2017. līdz 24.09.2017. 

Šo mācību nodarbību mērķis bija nodrošināt projekta dalībniekiem iespēju apgūt izstrādātās robotikas mācību aktivitātes un iesaistīt tajās skolēnus, kas ir pakļauti agrīnas izglītības pamešanas riskam.

Projekta laikā tika izstrādātas 10 mācību aktivitātes, kuras balstītas uz reālās dzīves problēmjautājumu risināšanu, izmantojot LEGO MINDSTORMS EV3 robotus. Piemēram, konstruējot un programmējot divus robotus, kuri iebraucot ceļu krustojumā spēj to izbraukt saskaņā ar ceļu satiksmes drošības noteikumiem, vai, piemēram, atrast brīvu vietu auto stāvlaukumā un tajā novietot savu auto (robotu). Mācību aktivitātes izstrādāja Eiropas izglītības tehnoloģiju laboratorijas (European Lab for Educational Technology, Greece) dibinātājs un vadošais pētnieks Dr. Dimitris Alimisis kopā ar Padovas Universitātes (Università degli Studi di Padova, Italy) vadošo pētnieku Dr. Michele Moro.

Projekta ietvaros tika organizētas arī trīs konferences: 

 • Atēnās (Grieķija) no 25.11.2016 līdz 29.11.2016.;
 • Rīgā (Latvija) no 12.05.2017. līdz 13.05.2017.;
 • Dženovā (Itālijā) no 17.09.2017. līdz 24.09.2017.

Konferencēs varēja piedalīties visi interesenti un uzzināt gan par robotikas integrēšanu mācību procesā, gan apskatīt izstādes, kurās skolēni demonstrēja pašu konstruētus un programmētus robotus, gan par  Erasmus+ projektā sasniegtajiem mērķiem.

Latvijas Universitātes pētnieki Linda Daniela un Raimonds Strods projekta laikā bija atbildīgi par izstrādāto mācību aktivitāšu didaktiskajiem principiem un pedagoģiskajām pieejām tos īstenojot, kā arī par projekta darbības un sasniegto rezultātu izvērtēšanu, izmantojot kvalitatīvās un kvantitatīvas datu ieguves un apstrādes metodes. 

Izglītojošie roboti (piemēram, Lego Mindstorms, Edison V2.0, Arduino) kā mācību rīks piedāvā iespēju skolēniem apgūt zināšanas un tās praktiski pielietot matemātikā, fizikā, tehnoloģijās, kā arī veicina problēmrisināšanas prasmes, sadarbības un komunikācijas spējas, lēmumu pieņemšanu un kritisko domāšanu, drosmi eksperimentēt un  radīt jaunus produktus. Izglītojošie roboti ir efektīvs mācību rīks, jo tie palīdz veidot jautru un aizraujošu mācību vidi. Integrējot robotus mācību procesā tiek īstenotas dažādas modernas un zinātniski pierādītas efektīvas pedagoģiskas pieejas un metodes:

 • mācīšanās darot  (Learning by doing);
 • projektos balstīta mācīšanās (Project based learning);
 • aktīvā mācīšanās (Active learnig strategies);
 • kombinēts mācīšanās process (Blended learning);
 • savstarpējā vienaudžu mācīšanās (Peer learning);
 • robotikas izmantošanas principos balstīta mācīšanās (Robotic based learning);
 • sadarbībā balstīta mācīšanās (Collobarative learning).

Šo pieeju un metožu integrēšana projekta aktivitātēs sekmēja skolēnu aktīvu darbošanos mācību procesā, lielāku viņu ieinteresētību un aizrautību mācoties, apgūstot pamatīgāk konkrētās tēmas, kas tika piedāvātas projektā izstrādātajos uzdevumos. 

Izvērtējot Itālijas, Grieķijas un Latvijas skolēnu un skolotāju sniegtās atbildes par īstenotajām robotikas aktivitātēm divu gadu periodā tiek secināts, ka:

 1. Projektā iegūtās zināšanas skolēni var izmantot citos mācību priekšmetos;
 2. Skolēni, programmējot robotus un praksē pārbaudot sava darba rezultātus, saņēma tūlītēju atgriezenisko saiti par to, vai izvēlētie risinājumi ir atbilstošākie, kas mācību procesu padarīja jēgpilnu;
 3. Aktīvā mācīšanās, kad skolēni ir mācību procesa atbildīgi dalībnieki ļāva pašiem konstruēt zināšanas;
 4. Skolēni uzskata, ka šādi mācoties attīstās viņu motivācija turpināt mācības;
 5. Skolēni atzina, ka ir uzlabojusies viņu attieksme pret mācībām;
 6. Skolotāju atbildes norāda, ka ir būtiski mazinājušās uzvedības problēmas;
 7. Skolotāji un skolēni norāda, ka uzlabojas skolēnu attiecības ar skolotājiem;
 8. Uzlabojās skolēnu savstarpējās attiecības, komunikācija;
 9. Skolēni izrāda vēlmi patstāvīgi mācīties, pildīt papildus uzdevumus, lai dziļāk apgūtu jaunas zināšanas;
 10. Skolotāji norāda, ka ir uzlabojusies skolēnu vēlme uzlabot savus mācību sasniegumus;
 11. Uzlabojusies skolēnu spēja risināt ar mācībām saistītas problēmas;
 12. Skolēni ir gatavi iesaistīties dažādās ārpusstundu aktivitātēs kopā ar klases biedriem;
 13. Tika veicināta skolēnu inovatīvā domāšana, radot robotus un to programmas, kas spēj risināt reālas, globālas problēmas, piemēram, atkritumu šķirošanu.

Projekta mājaslapā drīz būs pieejamas visas izstrādātās robotikas mācību aktivitātes (uzdevumi) un citi intelektuālie projekta rezultāti.

LU pētnieki iegūtās zināšanas, prasmes izmantos studiju procesā, piedāvājot apgūt zināšanas studentiem, kā arī izvirzot un attīstot turpmākos pētījuma virzienus. 

Jautājumu vai potenciālas sadarbības gadījumā sazināties: linda.daniela@lu.lv vai raimonds.strods@lu.lv