Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
LU Goda doktors prof. Dīters Šulcs
LU Goda doktors prof. Dīters Šulcs

SVEICAM! LU Goda doktoram Dīteram Šulcam piešķirts Atzinības krusts
Aīda Krūze, LU PPMF Pedagoģijas nodaļa
09.11.2017

Leipcigas Universitātes emeritētajam profesoram, Latvijas Universitātes Goda doktoram Dīteram Šulcam (Dieter Schulz) piešķirts Atzinības krusts un 18. novembrī viņš tiks iecelts par ordeņa virsnieku. Apbalvojums piešķirts par ilggadēju sadarbību ar Latvijas Universitāti, Latvijas Zinātņu akadēmiju, Latvijas pedagogu saimi, sekmējot jauno zinātnieku izaugsmi, pedagoģijas zinātnes, skolotāju izglītības un tālākizglītības attīstību.

LU Goda doktora titulu profesors saņēma 2002. gada 28. septembrī par ilggadēju, nesavtīgu darbu Latvijas un Vācijas pedagogu sadarbības veicināšanā  un Eiropas vienotās izglītības un zinātnes telpas stiprināšanā. 2009. gadā viņš pievienojās Luda Bērziņa piemiņas fonda laureātu pulkam, saņemot konkursa Zinātnieka balvu.  Profesora darbs Vācijas valsts labā atzinīgi novērtēts,  2010. gadā piešķirot viņam  Nopelnu krustu (Verdienstkreuz am  Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland).

20 sadarbības gados profesora organizētajās konferencēs un semināros Leipcigas Universitātē piedalījušies ap 500 Latvijas pedagogu, t.sk. LU mācībspēki, doktoranti un maģistranti. Var tikai nojaust, cik daudz spēka un laika šo pasākumu organizēšanā un finanšu līdzekļu piesaistē  ieguldījis profesors. Vismaz divas reizes gadā viņš strādājis arī kā LU viesprofesors.

Profesors veicinājis  Leipcigas Skolu muzeja ciešu kontaktu veidošanos ar LU Pedagoģijas vēstures muzeju un Rīgas Skolu muzeju. LU Pedagoģijas vēstures muzejam viņš sarūpējis plašu grāmatu klāstu pedagoģijā un pedagoģijas vēsturē, kā arī vēsturiskus dokumentus par skolām un skolotājiem mūsu teritorijā.

Latvijas pedagogiem un studentiem lieti noder  profesora D. Šulca zinātnisko pētījumu rezultātā gūtās atziņas, kas publicētas viņa monogrāfijās,  sastādītajos rakstu krājumos un žurnālā „Skolotājs”. Profesors devis iespēju LU docētājiem publicēties viņa veidotajos rakstu krājumos, kļūt par izdevumu līdzautoriem, bet doktorantiem – iegūt saviem rakstiem starptautiskas publikācijas statusu.

Ar savu nesavtīgo entuziasmu profesors atbalsta jebkuru mācībspēku, kurš  vēršas pie viņa pēc padoma, atrodot Vācijā nepieciešamo institūciju, kontaktpersonu, informācijas avotu. Apbrīnojama ir viņa atbildības izjūta, precizitāte un tolerance.

LU mācībspēki un pētnieki, kuri savulaik kā doktoranti ERASMUS ietvaros atradās mobilitātē Leipcigas Universitātē, uzsver profesora D. Šulca ieinteresētību viņu izaugsmē, atsaucību ikvienā jautājumā, kā arī viņa lekciju un darbsemināru augsto teorētisko līmeni. Par promocijas darbu novērtējumu un ieteikumiem turpmākajam pētniecības darbam viņam paldies saka pedagoģijas doktori.

Kaut arī LU Goda doktors ir emeritētā profesora statusā, viņš joprojām ir aktīvs abu universitāšu kopīgo starptautisko semināru organizētājs Leipcigā reizi gadā un Latvijas Universitātes dažādu  pasākumu dalībnieks. Šogad profesors vadīja darba grupu LU starptautiskajā konferencē „Reformācija mūsdienu mainīgajā pasaulē”, kā arī starptautiskā semināra ietvaros organizēja pasākumu Mārtiņa Lutera darbības un piemiņas vietās Vitenbergā.

Ieradies Latvijā, LU Goda doktors D. Šulcs parasti saka: „Esmu atkal savā otrajā dzimtenē.” Un tas nav ārišķīgs patoss, jo ilgajos sadarbības gados Latvija kļuvusi par viņa otrajām mājām, kurām viņš atdevis daudz spēka, zināšanu un enerģijas.

 Plašāku prof. Dītera Šulca darbības izklāstu var lasīt: Laikmets un personība. 15. zin. rakstu krāj. Rīga: RaKa, 2015, 279. – 294. lpp.