Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Anžela Jurāne-Brēmane, pedagoģijas doktora grāda pretendente. Foto no personīgā arhīva
Anžela Jurāne-Brēmane, pedagoģijas doktora grāda pretendente. Foto no personīgā arhīva

ANŽELA JURĀNE-BRĒMANE 15.martā aizstāvēs promocijas darbu pedagoģijā
Raimonds Strods, LU PPMF Pedagoģijas nodaļa
27.02.2018

Latvijas Universitātes (LU) Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē 15.martā plkst. 13.00 (LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, Jūrmalas gatvē 76, V-201. telpā) promocijas darbu pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs ANŽELA JURĀNE-BRĒMANE.

Temats: Formatīvā vērtēšana studiju procesā

Vadītāja: Dr.habil.paed., profesore Tatjana Koķe

Darba recenzenti:

  • Profesore,  Dr.paed. Rudīte Andersone, Latvijas Universitāte;
  • Profesore, Dr.paed. Andra Fernāte, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija;
  • Asoc.profesors, Dr.paed. Gunārs Strods, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija.

Pētījuma būtība:

Formatīvā vērtēšana transformē mācīšanas procesu par mācīšanās procesu, kas ir mācīšanās paradigmas aktualitāte, tomēr ir problemātiski apgalvot, ka docētājs zina un pieņem mācīšanās paradigmu, ka šī paradigmu maiņa nav palikusi tikai politikas plānotāju un dokumentu līmenī. 

Promocijas darba mērķis: izpētīt formatīvās vērtēšanas norises principus un pedagoģiskos nosacījumus uz studenta jēgpilnu mācīšanos orientētā studiju procesā.

Promocijas darbā izstrādāts formatīvās vērtēšanas kā trīspusēja procesa teorētiskais modelis, formatīvās vērtēšanas definīcija studiju procesa kontekstā, formulēti formatīvās vērtēšanas norises principi un pedagoģiskie nosacījumi.

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Latvijas Universitātes Daudznozaru bibliotēkā Raiņa bulvārī 19, Rīgā.