Dome apstiprina:

 • Studiju virziena pārskatus
 • Noslēguma pārbaudījumu komisiju protokolus
 • Apakšprogrammu vadītājus
 • Studiju programmas, pēc attiecīgo SPP akcepta
 • Noslēguma pārbaudījumu komisijas, priekšlikumu sagatavo programmas direktors vai nodaļas vadītājs
 • Noslēguma pārbaudījumu prasību un vērtēšanas kritērijus, ko izstrādā studiju programmas direktors. Tos izskata studiju programmu padome (ne vēlāk kā 20 nedēļas pirms pārbaudījuma apstiprina fakultātes dome)
 • Noslēguma pārbaudījumu atsevišķo daļu (noslēguma darba un eksāmena) vērtējuma īpatsvaru kopējās atzīmes veidošanā pēc studiju programmu padomes ierosinājuma (ne vēlāk kā 20 nedēļas pirms pārbaudījuma apstiprina fakultātes dome)
 • Grāda un kvalifikācijas piešķiršanas protokolus
 • Prodekānus
 • PPMF jaunas struktūrvienības un to nolikumus, ko ierosina profesors, asociētais profesors, docents, vadošais pētnieks, dekāns vai izpilddirektors, apstiprina ar LU rīkojumu

Dome ierosina:

 • Studiju programmas padomes sastāvu, ko apstiprina prorektors, bet priekšlikumu izsaka īstenotās studiju programmas struktūrvienības vadītājs.
 • Pagaidu programmu direktoru, ko apstiprina prorektors
 • Programmas direktoru, ko apstiprina senāts, jāiesniedz CV
 • Promocijas padomes sastāvu, nolikumu
 • Izteikt rektora atzinības
 • Piešķirt diplomus ar izcilību

Vēlē:

 • Struktūrvienības vadītājus (dekānus, nodaļu, katedru vadītājus)
 • Lektorus, docentus, zinātniskos asistentus, pētniekus, vadošos pētniekus
 • Domes priekšsēdētāju un vietnieku