Reģistrācija ir slēgta. Klausītāji var piedalīties bez reģistrācijas. / Registration is closed. Listeners can participate without registration.

 

Link to the live stream:                 Programme:  

 
Session chair: Sanita Baranova, Ieva Margeviča-Grinberga
Date and time 03.02.2021., 10:00 AM
Place: Zoom platform

Abstract submission deadline:

20.01.2021. (included)