Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrs (PPIC) tika izveidots 1993. gadā ar mērķi sniegt ieguldījumu skolotāju tālākizglītībā Latvijā. Darbību tas uzsāka ar 1994./1995. akadēmisko gadu, uzņemot pirmos studentus un organizējot pirmos tālākizglītības kursus. Centra darbībā ir pieredze izstrādājot un īstenojot lielus ESF projektus.

Galvenie darbības virzieni:

  • Jaunu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu izveide, ņemot vērā valsts izglītības politikas nostādnes, darba devēju, pedagogu un citu  interesentu  vajadzības;
  • Tālākizglītības kursu kvalitatīvas īstenošanas organizēšana;
  • Konsultāciju sniegšana par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides iespējām, apmeklējot tālākizglītības kursus;

Sadarbības tīkla veidošana ar dažāda līmeņa izglītības iestādēm un sabiedriskajām organizācijām Latvijā un ārvalstīs, kas nodarbojas ar pieaugušo pedagoģiskās izglītības un tālākizglītības jautājumiem.

2022./2023. akadēmiskajā gadā LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrs piedāvā pedagogu profesionālās kompetences pilnveides maksas kursusKursu īstenošanas laiks un vieta ir atkarīga no grupu nokomplektēšanas, tā norit nepārtraukti visu studiju gadu.

Kontaktpersona
Rita Ābele, Mg.paed.
LU PPMF PPIC vadītāja

Informācija par kursiem un elektroniska pieteikšanās pieejama šeit.
Pieteikumi tiek pieņemti nepārtraukti, tādejādi nodrošinot jaunu grupu komplektēšanu, kas uzsāk darbu, tiklīdz ir pieteicies nepieciešamais klausītāju skaits.