Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (līdz 2010. gada 29. martam - Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, LU Senāta 2010. gada 29. marta lēmums Nr. 350) Pedagoģijas zinātniskais institūts (PZI) dibināts saskaņā ar LU Senāta 2007. gada 29. janvāra lēmumu Nr. 283.

MISIJA
Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes PZI darbības būtība ir veikt augstas kvalitātes zinātniskos pētījumus, vadoties pēc Latvijas sabiedrības un indivīda aktuālajām vajadzībām un ieviest pētījumu rezultātus studiju procesā, izglītības un citu institūciju darba praksē.

MĒRĶIS
PZI darbības mērķis ir zinātnisko un lietišķo pētījumu kvalitātes nodrošināšana pedagoģijas zinātnes apakšnozarēs, pētījumu rezultātu integrācija akadēmiskajā izglītībā, jauno zinātnieku kvalitatīva sagatavošana un pedagoģijas atziņu popularizēšana Latvijas sabiedrībā, lai veicinātu humānu audzināšanu un cilvēka potenciāla attīstību mūžizglītības kontekstā.

STRUKTŪRA
PZI struktūru veido atbilstoši PZI darbības virzieniem, ņemot vērā pieejamos resursus. Institūta struktūrā ietilpst Pedagoģijas doktorantūra, projektu grupas, tematiskās grupas u.c. apakšvienības. Institūta struktūru pēc PZI direktora priekšlikuma apstiprina PZI zinātniskā padome.

Direktora p.i.:  Dr.paed., profesore Zanda Rubene
E-pasts: zanda.rubene@lu.lv  

Pilnsapulces priekšsēdētāja: Dr.paed., asoc.prof. Ieva Margeviča-Grinberga
E-pasts: ievam@lu.lv 

Pilnsapulces sekretāre: Mg.paed., zin.asist. Alise Oļesika
E-pasts: alise.olesika@lu.lv

Zinātniskās padomes priekšsēdētāja:  Dr.paed., prof. Iveta Ķestere 
E-pasts: iveta.kestere@lu.lv 

Zinātniskās padomes sekretāre: Dr.paed., vad.pētn. Svetlana Surikova
E-pasts: svetlana.surikova@lu.lv