PPMF IZN jau 25 gadus darbojas ENIRDELM (European Network for Improving Research and Development in Educational Leadership and Management), kas dod iespēju ik gadus satikties diskusijās 15-20 valstu pētniekiem, doktorantiem, izglītības iestāžu praktiķiem par aktuālām izglītības problēmām. Tā ir iespēja salīdzināt un nākotnē veidot kopējus projektus, tuvināt teoriju un praksi, savstarpēji iesaistīties citu augstskolu studiju procesā, adaptēt citu valstu pieredzi Latvijas izglītības sistēmā.

Aktuālie projekti

LU PPMF attīstības projektā Inovatīvo mācību materiālu izstrāde jaunajām izglītības, pedagoģijas un sporta virziena studiju programmām" paredzēta inovatīvu studiju materiālu izstrāde un jaunās paaudzes tehnoloģiju un programmatūras iegāde jauno programmu studiju kursiem, kas tiek izstrādāti SAM 8.2.1. ietvaros šādās programmās:

  1. Integrētai profesionālai bakalaura studiju programmai “Skolotājs”
  2. II. līmeņa profesionālai studiju programai “Skolotājs"
  3. Maģistra studiju programmai “Izglītības zinātnes”
  4. Maģistra studiju programma “Inovatīvas tehnoloģijas un dizains izglītībā”
  5. Doktora studiju programma “Izglītības zinātnes”
  6. Profesionālai bakalaura studiju programmai “Pirmskolas un sākumizglītības skolotājs”
  7. I. līmeņa profesionālās izglītības studiju programmai “Pirmsskolas skolotājs”.

Projekta mērķis ir izstrādāt novatoriskus studiju materiālus jaunajās pedagogu sagatavošanas studiju programmās, atbilstoši jaunajām izglītības pamatnostādnēm, mūsdienīgas kompetenču izglītības prasībām visos augstākās izglītības līmeņos, t.sk., izmantojamu arī tālākizglītības un profesionālās pilnveides iespēju nodrošināšanai, kā arī nodrošināt jaunās programmas ar inovatīviem tehnoloģiju, programmatūras un studiju vides risinājumiem.

Plānotais projekta īstenošanas laiks: 2019. gada aprīlis 2020. gada jūnijs.

Latvijas Universitātē no 01.02.2017. – 31.07.2019. tiek realizēts projekts „Audio mācību materiāli pirmsskolas izglītībai – Kā Lupatiņi mācījās?” (nosaukums angliski “Printed audio-learning materials for early childhood education – How the Shammies learned?)”) ar projekta identifikācijas Nr. Est-Lat43.

Projekts tiek realizēts INTERREG Eiropa transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros.Projekta vadošais partneris ir Igaunijas uzņēmums "Digital Learning Systems", kas sadarbojas ar  Latvijas Universitāti, izdevniecību “Liels un mazs” (Latvija) un Tartu koledžu (Igaunija).

Projektā tiek izstrādātas audiogrāmatas latviešu, igauņu un angļu valodā pirmsskolas vecuma bērniem, kuru izstrādē tiek izmantoti Latvijā radīti tēli "Lupatiņi". Tehnisko risinājumu izstrādā Igaunijas partneri, bet zinātnisko un metodisko pamatojumu izstrādā Latvijas Universitātes un Tartu koledžas zinātnieki.

Projekta kopējais finansējums ir € 445 449.03, Eiropas Reģionālās attīstības līdzfinansējuma daļa ir € 370 725.41.
Latvijas Universitātes kopējā projekta summa ir € 31 624.98, Eiropas Reģionālās attīstības līdzfinansējuma daļa ir € 18 974.98.

Latvijas Universitātē projektu vada profesore Dr.paed. Linda Daniela.

 

Realizētie projekti

R. Andersone. Migranti sabiedrībā: izaicinājumi izglītībā (LR IZM un Ukrainas IZM Zinātnes Tehnoloģiju programma), pasūtītājs VIAA, Latvijas Universitāte, reģ. Nr. ZD2016/20315).

Z. Rubene. LU AAP Vienotas starpaugstskolu doktora studiju programmas “Pedagoģija”  (Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte, RPIVA, Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmija un Liepājas Universitāte) vīzijas izstrāde (LU AAP reģ. Nr. 2017/40d LU doktorantūras attīstībai).

„Viedierīces un autovadīšana”, LU efektīvas sadarbības projekts sadarbībā ar a/s BALTA,

Starptautisks projekts: Skolas vecuma bērnu interneta lietošana saistībā ar socioemocionālo attīstību un vecāku audzināšanu Latvijā, Lietuvā un Taivānā: longitudināls pētījums.

LZP projekts “Politiskās uzticēšanās psiholoģiska modeļa izstrāde un pārbaude” (lzp-2018/1-0402),

Cilvēks un tehnoloģijas, izglītības kvalitāte (LU bāzes un snieguma finansējums PPMF).

“Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa  „Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” 8.3.1.1.pasākuma „Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana”, DIBELS Next testa izstrāde 4-6. klasei apakšdarbību īstenošana.

T. Zīriņa. Erasmus+ KA2 programmas ietvaros finansētais projekts "Teaching Learning Spaces Competence from Early Childhood Education (TELESPA) (No. 2018-1-RO01-KA201-049545).

T. Zīriņa. Erasmus+ KA2 programmas ietvaros finansētais projekts "Sustainability in the Rural Areas" (SITRA) (No. 2018-1-IS01-KA202 038793).

I. Briška. Nordplus Higher education, TEN, Innovative and sustainable aesthetic methods for citizenship education in Nordic and Baltic perspectives (ISAMCE).

D. Vigule, D. Augstkalne, I. Stangaine, T. Zīriņa, A. Randoha. ESF projekta "Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana mācību saturā" eksperti (Nr: 8.3.1.1/16/I/002 Finansēšanas kods: S208-ESS212r-ZF-N-040). 

L. Grigule. Erasmus+ KA2  projekts  "Culture of Learning (CoL)" (PIz-20260-ST-N-040).

L. Grigule, A. Berķe. Baltijas jūras reģiona valstu universitāšu projekts „Induction Programme to Prevent Teachers’ Dropouts (ReTeD)” NORD15-ST-N-040.

L. Grigule. Vecāku iesaistīšanas modeļu izstrāde bilingvālai pirmsskolai un sākumskolai (R20-ETS17-ZR-N-040).

I. Margevičas-Grinberga. Supporting Teachers for Developing Intra-Personal Competencies and Character Education at School (ARETE CATALYST) (Līg. Nr. 2017-LV01-KA203-035485, eksperte).

I. Margevičas-Grinberga. LU Studentu servisu departamenta projekts „Entrance to Future Education” (Līg. Nr.2017-LV01-KA203-035485, eksperte).

I. Margevičas-Grinberga. Erasmus+ projekts „International E-based Diploma and Professional Certificates in Special Education and Inclusion” (Līg. Nr. 574210-EPP-1-2016-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP, LU reģ.nr. ZD2016/20245, vadītāja, eksperte).

I. Margevičas-Grinberga. VISC projekts „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2./16/I/001 Projekta aktivitāte: 1.4.3. Autorrisinājumu un pielietojamo pedagoģisko rīku nodrošinājums vispārējās izglītības iestādēm, galvenā eksperte.

H. Ingeborga- Melnbārde. LU pētniecības projektā "Cilvēks, tehnoloģijas un izglītības kvalitāte" tiek īstenots projekts „Materiālu apstrādes tehnoloģiju izglītības kvalitāte”.

I. Odiņa un I. Margeviča-Grinberga. LU pētniecības projektā "Cilvēks, tehnoloģijas un izglītības kvalitāte" tiek īstenots projekts "Ārvalstu pieredzes izpētē balstīts teorētiskais pamatojums kompetenču pieejas īstenošanai Latvijā”.

 

L. Daniela. Audio mācību materiāli pirmsskolas izglītībai – Kā Lupatiņi mācījās? (ETS2017/26).

M. Fernandezs. Cilvēks un tehnoloģijas, izglītības kvalitāte (LU PPMF Pedagoģijas zinātniskā institūta zinātniskās darbības organizatoriskais un tehniskais nodrošinājums) (Y9-FB055-ZF-N-040 un Y5-AZ22-ZF-N-040).

L. Grigule. Culture of Learning (CoL) (ZD2016/20260).

LR IZM un Ukrainas IZM Zinātnes Tehnoloģiju programma. Pētniecības projekta "Migranti sabiedrībā: izaicinājumi izglītībā" īstenošana (FP-20315-ZR-N-040).

A. Kangro. Dalība starptautiskos izglītības pētījumos (PIRLS) (ESS2016/185).

A. Kangro. Dalība starptautiskos izglītības pētījumos (PISA) (ESS2016/185).

A. Kangro. Dalība starptautiskos izglītības pētījumos (TALIS) (ESS2016/185).

I. Ivanova. Efektīva Eiropas portfolio izmantošana topošo angļu valodas skolotāju darbībā (ZD2015/20023).

D. Nīmante. ESP Bērna vajadzībās pamatotu pakalpojumu izstrāde ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu atbalsta nodrošināšanai (LU finansējums) (ZD2017/20507).

L. Grigule. EU Tempus Joint Project DIMITEGU - Development and Introduction of Multilingual Teacher Education
Programs at Universities of Georgia and Ukraine (ZD2012/2825).

I. Kāposta. Innovative Approaches in Developing key Competences for Adults (Nordplus Horizontal) (NORD2017/14/RPIVA).

S. Kalniņa. Inovatīva profesionālā svešvalodu apmācība - atslēga pieaugušo mācīšanās motivācijai (NORD2015/5).

M. Fernandezs. International E-based Diploma and Professional Certificates in Special Education and Inclusion (ZD2016/20245).

M. Fernandezs. Izglītības modernizācija Latvijas skolās, īstenojot inovatīvu pētniecībā balstītu programmu par 21.gadsimta kompetencēm un tikumu ētikas attīstību ar virtuālās telpas atbalstu (ARETEschool) (ESS2017/222).

M. Raščevska. Kompetenču pieeja mācību saturā (DIBELS Next 4.1, 5.1 un 5.9 darbība) (Nr. 8.3.1.1/16/I/002).

A. Erta. Kompetenču pieeja mācību saturā (RPIVA) (ESS2017/212).

I. Žogla. Konceptuālo rezultātu iegūšana, inovāciju aprobācija un ieviešana, nosakot līdzsvara koordinācijas traucējumu izraisītās sekas izglītojamiem skolēniem ar dažādiem psihiskās veselības un attīstības traucējumiem, iekļaujoša izglītības procesa un iekļaujošas sabiedrības veicināšanas aspektā (ZD2014/29872).

L. Kobitjeva. Latvian language in monolingual and bilingual acquisition: tools, theories and applications (LAMBA) (NORV2017/28/RPIVA).

R. Andersone. Migranti sabiedrībā: izaicinājumi izglītībā (2.posms) (ZD2017/20522).

ES politikas ietekme uz augstākās izglītības un zinātnes sistēmas pārmaiņām Norvēģijā un Latvijā (Netiešās izmaksas) (N7-NORV29-ZF-N-040).

A. Stavicka. Multilingvālā un multikulturālā universitāte: sagatavošanas platforma starptautiskiem studentiem (ESS2017/242).

Ē. Vugule. Pagātnes izziņa avotos un pētījumos: Latvija Baltijas vēstures kontekstā (PPMF) (ZD2016/AZ119).

M. Raščevska, D. Nīmante. Pētījums par bērniem ar speciālām vajadzībām sniedzamo atbalsta pakalpojumu izmaksu modeli iekļaujošas izglītības īstenošanas kontekstā (identifikācijas Nr. IZM 2017/8)(ZD/2017/20386).

Efektīva Eiropas portfolio izmantošana topošo angļu valodas skolotāju darbībā (PIz-20023-ST-N-040 un SNESS248N-ZF-N-040).

Sabiedrības iesaiste sociālās inovācijas procesos Latvijas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai (Y3-29936-ZR-N-040).

I. Čekse. Pilsoniskās izglītības līmeņa ietekme uz vērtībām un drošību: situācija Latvijā Baltijas jūras reģiona
demokrātisko valstu salīdzinājumā (ESS2017/248).

L. Grigule. Reducing Teacher Drop-Out Rate (ReTeD) (NORD2017/15).

L. Daniela. Robotikas izmantošana intervencei skolas neveiksmes un agrīnas izglītības pamešanas mazināšanai (ZD2015/20110).

M. Fernandezs. Starptautiskais diploms STEM skolotājiem (ZD2015/20098).

Atbalsts akadēmiskā personāla komandējumam, kas saistīts ar Erasmus+ programmas pamatdarbības
Nr. 2 "Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa" projektu pieteikuma sagatavošana aktivitātē - "zināšanu apvienības" (Y9-B101-ZP-N-040).

T. Pīgozne. Supporting teachers for developping intra-personal competencies and character education at school (ARETE CATALYST) (ZD2017/20499).

Vecāku iesaistīšanas modeļu izstrāde bilingvālai pirmsskolai un sākumskolai (R20-ETS17-ZR-N-040).

I. Austers. Viedierīces un autovadīšana (ZD2017/20516).

LU attīstības projekti

I. Gehtmane-Hofmane. Atbalsts starptautiskās sadarbības projekta iesnieguma sagatavošanai Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.2  "Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa" aktivitātē - "zināšanu avienības" (AAP2016/B101).

S. Beatrice Sebre.Senioru emociju un uzvedības novērtējumu aptauju adaptācija un rezultātu iekļaušana starptautiskajā pētījumā (AP2017/11).

G. Kraģe. Starptautiskās zinātniskās konferences "IZGLĪTĪBA ZINĀTNEI UN PRAKSEI" organizēšana un pēckonferences rakstu krājuma "Izglītība zinātnes un praksei. Skolotāju izglītības attīstības tendences Latvijā"
publicēšana (AAP2017/27).

A. Celmiņa - Ķeirāne. Docētāju mākslas darbu izstādes "Pieci elementi" sagatavošana un organizēšana (AAP2017/37).

I. Ķestere. Seminārs ''Mācību grāmatas kvalitatīvai cilvēka izglītībai" (AAP2017/38).

L. Daniela. Jaunās paaudzes skolotāju kompetences inovatīvai izglītībai (Competencies of next generation teachers for innovative education) (AAP2017/39).

L. Daniela. ATEE Spring Conference 2017 "Innovations, technologies and research in education (AAP2017/40).

A. Avotiņa. Pētniecības procesa projekts - Otrā vizuālizpratnes nedēļa Latvijas Universitātē (Pirmā ViN norisinājās 2016. gada maijā) (AAP2017/43).

A. Krūze. "Reformācijai 500: Mārtiņš Luters un Fīlips Menanhtons pedagoģijas vēsturē" (AAP2017/68).

D. Nīmante. Inovatīvas pedagoģiskas darbības ārpusģimenes sociālās aprūpes iestādē (Irlavas bērnu namā - patversmē) izvērtēšana un rezultātu starptautiska izplatīšana (AAP2017/80).

A. Strazdiņš. Atbalsts Volodimira Koroļenko vārdā nosauktās Poltavas Nacionālās pedagoģiskās universitātes un Latvijas Universitātes zinātniskās sadarbības uzsākšanai starpuniversitāšu sadarbības līguma ietvaros (AAP2017/86).

A. Irbīte. Studiju virziena "Māksla" studentu darbu ekspozīciju konstruktīvās sistēmas un vizuālā materiāla izveide (AAP2017/88).

T. Pīgozne. Atbalsts zinātniskās literatūras izdošanai pedagoģijas un psiholoģijas nozarē (AAP2017/90).

L. Grigule. ES Tempus projekts DIMITEGU - Multilingvālās izglītības skolotāju studiju programmu izstrāde un ieviešana Gruzijas un Ukrainas universitātēs. Development and Introduction of Multilingual Teacher Education Programs at Universities of Georgia and Ukraine. (Vienošanās Nr.2012-3652/001-001; Projekta Nr. 530360-TEMPUS-1-2012-1-GETEMPUS-JPCR, Projekta LU reģistrācijas Nr. Piz-2825-ST-N-040).

L. Grigule. Vecāku iesaistīšanas modeļu izstrāde bilingvālai pirmsskolai un sākumskolai. Development of Parent
Involvement Models for Bilingual Pre- and Primary School. (Nr. CB35 PIM, Projekta LU reģistrācijas Nr.R20-ETS17-ZR-N-040).

L. Grigule. Erasmus+ KA2 projekts „Mācību kultūra” "Culture of Learning (CoL)". (Projekta LU reģistrācijas
Nr. PIz-20260-ST-N-040).

M. Gavriļina. Krievvalodīgo skolēnu bilingvālās personības veidošana Latvijā.

M. Gavriļina. Mācību palīglīdzekļa „Latviešu valoda: elektroniska rokasgrāmata pamatskolas skolēnam un valodas lietotājam” satura izstrāde.

I. Ivanova. ERASMUS +EFUESTE Effective Use of the EPOSTL by Student Teachers of English (EFUESTE).

J. Valdmanis. ES struktūrfondu 3. mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības
programmas projekts “Igauņu-latviešu un latviešu-igauņu vārdnīcas izstrāde” (ES finansējums).

I. Odiņa. LU Akadēmiskās attīstības projekts “Atbalsts starpfakultāšu profesionālā maģistra studiju programmas “Skolotājs” ieviešanas pilnveide” (LU finansējums).

I. Odiņa. LU Akadēmiskās attīstības projekts “Atbalsts starpfakultāšu profesionālā maģistra studiju programmas “Skolotājs” praksei un studentu zinātniskajai darbībai” (LU finansējums).

Atbalsts izglītības pētījumiem (LU finansējums).

IntlUni Erasmus Academic Netvork project “The Challenges of the Multilingual and Multicultural Space” (Nr.526646-LLP-1-2012-1-DK-ERASMUS-ENW).

I. Odiņa. Nevalstisko organizāciju un augstākās izglītības iestāžu partnerība attīstības sadarbībai izglītībā 2015-
07/10/01 (LAPAS, LAPSA, Ārlietu ministrijas finansējums).

I. Kangro. Inovatīva IKT mācību metodoloģija un programma svešvalodu runas prasmju apguves trenēšanai (ES finansējums).

Inovative Vocational Foreign Language Teaching- a key to Adult Learning Motivation (NordPlus finansējums).