PPMF IZN jau 25 gadus darbojas ENIRDELM (European Network for Improving Research and Development in Educational Leadership and Management), kas dod iespēju ik gadus satikties diskusijās 15-20 valstu pētniekiem, doktorantiem, izglītības iestāžu praktiķiem par aktuālām izglītības problēmām. Tā ir iespēja salīdzināt un nākotnē veidot kopējus projektus, tuvināt teoriju un praksi, savstarpēji iesaistīties citu augstskolu studiju procesā, adaptēt citu valstu pieredzi Latvijas izglītības sistēmā.

Aktuālie projekti

Erasmus+ projekts “Distance Learning Model Reinforced with Robotics for 3-7 Years Old Children - EARLY”

Projekta mērķis ir izstrādāt piecu mācību moduļu materiālus un rokasgrāmatu topošajiem un esošajiem pedagogiem, kā arī vecākiem – izglītojošās robotikas un algoritmiskās domāšanas apgūšanas veicināšnai pirmsskolas un sākumskolas izglītības posmā (piemērojot arī attālināto mācību procesam) 3-7 gadu vecumam.

Projektā laikā izstrādātie mācību materiāli tik aprobēti arī Latvijas pirmsskolās:

 • Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks”, Hipokrāta iela 25A, Rīga
 • Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Ligzdiņa”, Apuzes iela 74, Rīga
 • Privātā pirmsskola CreaKids, Kastrānes iela 5a, Rīga

Seko projektam Facebook:
https://www.facebook.com/ErasmusEARLYProject

Projekta rezultātus apskati projekta mājas lapā:
https://www.earlyeu.org/project-results-english/

Sadarbības partneri:
KOCAELI UNIVERSITESI Turkey 
LATVIJAS UNIVERSITATE Latvia 
SCUOLA DI ROBOTICA Italy 
UNIVERSITAET MANNHEIM Germany 
Early Years - the organisation for young children ROI Ireland
INSTITUTO POLITECNICO DE VISEU Portugal 

Periods: 01.11.2021. – 30.05.20224.
Projekta vadītāja: Prof. Linda Daniela
Projekta koordinatores: Ketlīna Tumase

 

Aktualitātes

 

14.11.2022.

Jau šonedēļ projekta komandas tikšānās Portugālē. Erasmus plus projekts EARLY, kas ir veltīts pirmsskolas izglītības posmam izglītojošās robotikas un attālināto mācību kontekstā, turpina aktīvu darbu pie mācību materiālu un skolotāju rokasgrāmatas izstrādes. Tikšanās laikā 17. un 18. novembrī 2022.gadā tiks apspriesti tādi jautājumi kā:

 • Aptaujas rezultāti
 • Mācību materiālu izstrādes progress un turpmākais plāns
 • Aprobācijas plāns
 • Sadarbības partneri
 • Rokasgrāmatas izstrādes process

 

  

Erasmus+ Sadarbības partnerības projekts  “Paplašinātā realitāte interaktīvai ilgtspējīgas attīstības mērķu mācīšanai skolā” (INTERACTIVE GOALS). PROJEKTA LĪGUMS Nr.  2021-1-LV01-KA220-SCH-000032485

Projekta INTERACTIVE GOALS mērķis ir atbalstīt vispārējo izglītību Ilgtspējīgas Attīstības mērķu (IAM) mācīšanai, dodot skolām iespēju izmantot paplašinātās realitātes paņēmienus savā izglītības praksē.

Projekta mērķi:

 • Veidot spēcīgu partnerību, kuras pamatā ir mācīšanās vienam no otra, kas stiprina iesaistīto partnerorganizāciju un to vietējo, valsts un starptautisko tīklu kapacitāti;
 • Radīt iespējas iesaistītajām partnerorganizācijām un profesionāļiem attīstīties kā jauniešu inovatīvu mācību procesu atbalstītājiem un veidotājiem, izmantojot paplašinātās realitātes paņēmienus;
 • Izstrādāt divus projektu rezultātus, kas atbalsta vispārējo izglītību IAM mācīšanai interaktīvā un saistošā veidā, iesaistot digitālos rīkus, kas ir atvērti un pieejami skolām, skolotājiem un citām ieinteresētajām pusēm;
 • Izstrādāt un īstenot vienu mācību mobilitāti, lai celtu iesaistīto profesionāļu pašapziņu un pilnveidotu nepieciešamās kompetences jauninājumu ieviešanai savā praksē.

Paplašinātās realitātes spēle tiks izveidota angļu valodā un tulkota iesaistīto partnervalstu valodās: spāņu, latviešu, itāļu, grieķu un holandiešu valodā. Kā arī tiks izstrādātas metodiskās vadlīnijas, kas atbalsta mūsdienīgu, interaktīvu un efektīvu IAM mācīšanu, izmantojot paplašinātās realitātes tehnoloģiju, angļu valodā un iesaistīto partnervalstu valodās. Projekta ieguvēji būs divas mērķa grupas: tiešā projekta mērķa grupa ir skolotāji (topošie un praktizējošie skolotāji). Viņi ir tie, kas attīstīs savas kompetences un aktīvi piedalīsies projekta rezultātu izstrādē un veidošanā. Šī projekta netiešā mērķa grupa ir skolēni: 14 – 19 gadus veci.

Projekta “Paplašinātā realitāte interaktīvai ilgtspējīgas attīstības mērķu mācīšanai skolā” (INTERACTIVE GOALS) īstenošanas periods no  01.12.2021. līdz 30.11.2023, to īstenos seši partneri:

P1 – Latvija: Latvijas Universitāte (projekta koordinators) LU pārstāv profesore Indra Odiņa, pētniece Ligita Grigule un Rūta Kronberga
P2 – Spānija: Formative Footprint S.L.
P3 – Grieķija: MPIRMPAKOS D. & SIA O.E. [E-SCHOOL EDUCATIONAL GROUP]
P4 – Nīderlande: Atermon B.V.
P5 – Latvija: Valmieras Valsts Ģimnāzija
P6 – Itālija: Consorzio Comunita' Brianza Societa' Cooperativa Sociale – Impresa Sociale

                    

 

Tikšanās foto: no Ingas Savickas arhīva

 

“Zinātniskuma kultūra vidējā izglītībā sabiedrības ilgtspējai” (Nr.lzp-2021/1-0135).

Šī starpdisciplinārā projekta mērķis ir pētīt zinātnisko kultūru Latvijas vidusskolās kā vienu no būtiskākajiem zinātņu pratības sabiedrības virzītājspēkiem, radīt zināšanu bāzi zinātniskam diskursam un politikas rekomendācijām, kā arī izstrādāt un pārbaudīt teorētisku un empīriski pamatotu kritēriju modeli zinātniskās skolas kultūras novērtēšanai pēc pandēmijas.

Šajā starpdisciplinārajā projektā pētīsim zinātniskuma kultūru vidusskolās, kā arī izstrādāsim un pārbaudīsim zinātniskuma kultūras pašnovērtējuma modeli. Zinātniskuma kultūra šajā projektā tiek definēta kā relatīvi stabils normu, vērtību, uzskatu un prakšu kopums, ko veido un uztur indivīdu (skolotāju, izglītības vadītāju, skolēnu, vecāku) un apkārtējās vides faktoru (ekonomisko, sociālo, politisko, kultūras, tiesisko un vēsturisko) mijiedarbība. Projektā izmantosim ekosistēmas pieeju, uzsverot, ka skolas zinātniskuma kultūra jāvērtē un jāveicina visā izglītības saturā – ne tikai STEM priekšmetos, bet arī valodu, sociālo zinību, mākslas priekšmetos. Projektā tiks izmantots daudzveidīgs sociālo zinātņu pētījuma metožu klāsts: aptaujas, individuālas intervijas, fokusgrupu diskusijas, novērojumi, dokumentu analīze, Delfi metode. Projekta rezultāti būs zinātniskas publikācijas, ziņojumi konferencēs, kā arī izstrādāts un pilotpētījumā pārbaudīts modelis zinātniskās kultūras novērtēšanai vidējā izglītībā, izstrādāti un ar rīcībpolitikas veidotājiem, izglītības jomas NVO un citām ietekmes pusēm apspriesti priekšlikumi rīcībpolitikas izmaiņām un skolotāju tālākizglītības programmu pilnveidei. COVID-19 pandēmija ir izgaismojusi plašu problēmu loku sabiedrības un zinātnes attiecībās. Izprotot un attīstot zinātniskuma kultūru vidējā izglītībā, var uzlabot zinātņpratības līmeni sabiedrībā, sekmēt skolēnu interesi un labāku izpratni par zinātni, noturību pret dezinformāciju.

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte projektā darbojas kā projekta vadošā partnera Vidzemes Augstskolas sadarbības partneris. Projektā darbosies arī diasporas pārstāve no Lapzemes universitātes Somijā. LU pētnieki pētīs skolu zinātniskuma kultūras izveides makro kontekstuālos kritērijus, piedalīsies modeļa izveidē zinātniskās kultūras novērtēšanai vidējā izglītībā, kā arī priekšlikumu izstrādē rīcībpolitikas izmaiņām un skolotāju tālākizglītības programmu pilnveidei.

Projekta īstenošanas periods: 03.01.2022. - 30.12.2024.
Projekta Nr.: lzp-2021/1-0135
Finansētājs/ programma: Fundamentālo un lietišķo pētījumu programma

HESPI loma:

Projekta īstenotājs, vadošais partneris: Vidzemes Augstskola
Sadarbības partneris: Latvijas Universitāte
Finansējums: 299 996.40 EUR (LU daļa 111 001.00 EUR)
Projekta zinātniskais vadītājs (e-pasts): Agnese Dāvidsone (agnese.davidsone@va.lv)

LU iesaistītais personāls:

 • Projekta vadītāja, galvenā izpildītāja un vadošā pētniece Zanda Rubene.
 • Projekta galvenā izpildītāja un vadošā pētniece Linda Daniela.
 • Zinātniskā asistente Zinta Zālīte-Supe.
 • Zinātniskā asistente p.i. Sanita Litiņa

Starptautiskais pilsoniskās izglītības pētījums - IEA ICCS 2022 (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement, International Civic and Citizenship Education Study)  Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.6.2/17/I/001 “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana” ietvaros, sadarbībā ar Izglītības un Zinātnes Ministriju.

Projektu īsteno: LU PPMF Izglītības pētniecības institūts

Joma: starptautiskā salīdzinošā pētniecība

Projekta mērķis: Realizēt IEA ICCS 2022  pētījumu Latvijā, izpētot jauniešu sagatavotību pildīt savus pilsoņu pienākumus un noskaidrojot astoto klašu skolēnu zināšanu līmeni pilsoniskajā izglītībā.

Projektā plānots iegūt nacionāli un starptautiski salīdzināmu datu kopu, kas ļaus veikt detalizētu situācijas analīzi. Pētījumā iegūtie rezultāti tiks izmantoti rīcībpolitikas plānošanas dokumentos, lai mērītu skolēnu pilsoniskās izglītības līmeni Latvijā.

Viespētnieki: Dr.Sc.Pol. Ieva Bērziņa, Dr.Paed..Pāvels Jurs, Dr.Hist.Aldis Miņins.

Periods: 2020.gada 16.jūlijs - 2023.gada 31.decembris

Vadītājs: Dr.sc.administr. Ireta Čekse, vadošā pētniece, decente

Dalībnieki: Mg.sc.ing., pētniece Kristīne Serova, Mg.sc.edu., Mg.peda., pētnieks Kaspars Kiris, Mg.math., zinātniskais asistents Reinis Alksnis, zinātniskais asistents (p.i.) Elīza Briede, Dr.sc.oec., vadošais pētnieks, profesors Andrejs Geske

Budžets: 240090,80 EUR

Digital Citizenship Education and Foreign Language Learning, Erasmus+ partnerības (Ka 203) projekts 2020-1-DE01-KA203-005712
Projekta LU reģistrācijas Nr. ZD2021/21146

Projektu īsteno: LU PPMF Izglītības pētniecības institūts
Joma: svešvalodu skolotāju izglītība
Projekta mērķis: Stiprināt digitālās pilsoniskās izglītības aspektu svešvalodu skolotāju izglītībā.
Projekta mājas lapa: https://www.dicelang.anglistik.uni-muenchen.de/project/index.html 

Partneri:
Ludwig-Maximilians-Universität München (Vācija) – galvenā partenervalsts
University of Limerick (Īrija)
Universidade de Aveiro (Portugāle)
Siena Italian Studies (Itālija)

Periods: 2020.gada 30.septembris - 2023.gada 31.augusts
Projekta vadītāja Latvijā: Dr.sc.admnistr. Ireta Čekse, vadošā pētniece, docente
Dalībnieki: Mg.sc.edu. Anita Auziņa, Dr.peda. Diāna Liepa, Mg.peda., Kaspars Kiris, Mg. sc. edu. Agita Klempere – Sipjagina

NordPlus Horizontālais projekts Pre-Service Teacher Career Perspectives to Facilitate Sustainable Inclusive Education Reforms/ Skolotāju-studentu karjeras perspektīvas ilgtspējīgai iekļaujošas izglītības reformai” (PreTeCap) NPHZ-2020/10090

Projektu īsteno: LU PPMF Skolotāju izglītības nodaļa
Joma: Skolotāju izglītība

Projekta (PreTeCap) mērķis ir saistīts ar jaunu pieeju skolotāju palīgu/ skolotāju asistentu sagatavošanai, veicinot uz praksi un pieredzi balstītu skolotāju izglītību.

Projekta aktualitātes pamatojums ir nepieciešamība veicināt skolotāju asistentu praksi kā efektīvu līdzekli izglītības kvalitātes uzlabošanai. Projektā tiks izstrādāts kontekstuāli atbilstošs izglītības saturs ar galveno stratēģisko partneru (citu ieinteresēto pušu) atbalstu, balstoties uz starpdisciplināru pieeju, lai nodrošinātu skolotāju asistentus ar atbilstošu izglītības saturu nākotnes karjeras perspektīvā.

Provizoriskie rezultāti ir paredzēti šādi:

 • Izstrādāt paraugprakses metaanalīzi no attiecīgiem pētījumiem un rīkiem visās projekta konsorcija valstīs, kā arī izpētīt “jaunākos apstākļus” dažādās vidēs, lai iegūtu holistisku skatījumu uz skolotāju asistentu kā fenomenu globālā perspektīvā.
 • Izstrādāt, izmēģināt un pilnveidot inovatīvu izglītības instrumentu komplektu, pielāgojot to potenciālo saņēmēju kontekstam, un izstrādājot vadlīnijas šāda instrumentu kopuma izmantošanai partneru iestādes, augstākās izglītības iestādes Latvijā, Eiropā un ārpus tās.
 

Sadarbības partneri:

Latvijas Universitāte (vadošais partneris)
Tamperes Universitāte (Somija)
Islandes Universitāte (Islande)
Ķedaiņu profesionālās izglītības centrs (Lietuva)
Liepājas Universitāte (Latvija)
Ziemeļu Universitāte (Norvēģija)
Rīgas Valsts 3. ģimnāzija (Latvija)

Periods: 2020. – 2023.
Vadītājs: pētn. Anita Berķe
Dalībnieki:
vad. pētn., prof. Indra Odiņa, prof. Ilze Miķelsone, pētn., doc. Anna Stavicka

 

NordPlus NPAD-2021/10151 Pieaugušo izglītības projektsMultilingual and Multicultural Learning Space for the Well-Being of Seniors from Remote Areas in the Pandemic Crisis/ Daudzvalodu un multikulturāla mācību telpa senioru labizjūtai attālos reģionos pandēmijas krīzes laikā” (MAMA)

Projektu īsteno:  LU PPMF Skolotāju izglītības nodaļa
Joma: Pieaugušo izglītība

Projekta (MAMA) mērķis ir izstrādāt un īstenot atbalsta programmu senioriem, lai veicinātu viņu labizjūtu, nodrošinot jaunu pieeju novecošanas jautājuma risināšanai 21. gadsimtā.

Projekta pamatojums

Projekta vīzija ir  “veidot sabiedrību visiem vecumiem”, attīstot sistēmu daudzvalodu un multikulturālas mācību telpas veidošanai senioriem no attāliem reģioniem, tādējādi sasaistot novecošanas jautājumus ar ilgtspējīgas sociālās un ekonomiskās attīstības un cilvēktiesību ietvariem.

Prioritārās jomas, piemēram, vecāka gadagājuma cilvēki un digitālās prasmes; labklājību vecumdienās; labvēlīga un atbalstoša vide mūžmācīšanās procesam; turklāt bezprecedenta situācija, kas sakņojas COVID-19 pandēmijas izplatībā, izraisot krīzi un, cerams, pēckrīzes periodu, kas var aizņemt diezgan ilgu laiku senioru dzīves laikā, pamato šajā projektā ierosināto pasākumu steidzamo aktualitāti.

Projektā izstrādājamie produkti: izstrādāta metodoloģija senioru digitālo prasmju attīstības vajadzību analīzes īstenošanai; vajadzību analīzes naratīvi; kontekstuāli atbilstoša atbalsta programma senioriem no attāliem reģioniem ar galveno stratēģisko partneru (un citu ieinteresēto pušu) atbalstu, lai nodrošinātu vidi senioru savstarpējām mācībām (gan e-vide/platforma, gan metodiskie materiāli, kas replicējami dažādos kontekstos).

Sadarbības partneri:
Latvijas Universitāte (vadošais partneris)

Tamperes Universitāte (Somija)
Islandes Universitāte (Islande)
Ķedaiņu profesionālās izglītības centrs (Lietuva)
Liepājas Universitāte (Latvija)
Help To Life International (Zviedrija)

Periods: 08/2021 – 07/2024
Vadītājs: pētn., doc. Anna Stavicka

Dalībnieki: Vad. pētn. prof. Indra Odiņa, prof. Ilze Miķelsone, pētn. Anita Berķe, Mustafa Kavak
­

 

Projekts „Izglītības terminu skaidrojošā tiešsaistes vārdnīca” notiek ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projektā Nr. 8.3.6.2/17/I/001 „Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana”.

Projekta īstenošanas laiks: 2021. gada jūnijs – 2023. gada jūnijs (24 mēneši)

Pētījuma pasūtītājs:
Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija

Pētījuma veicēji:
Liepājas Universitāte (vadošais partneris): https://www.liepu.lv/lv/1370/projekts-izglitibas-terminu-skaidrojosa-tiessaistes-vardnica
Latvijas Universitāte
Rīgas Stradiņa universitāte

Projekta vadītāja:
Prof. Diāna Laiveniece (diana.laiveniece@liepu.lv)

Latvijas Universitātes darba grupa:
Prof. Iveta Ķestere, PPMF PZI vad. pētniece
Asoc. prof. Baiba Kaļķe, PPMF PZI pētniece
Jevgeņija Seļivanova, PPMF PZI pētnieka p.i.
Dace Kravale, PPMF PZI zin. asistenta p.i.
Mārtiņš Driksna, PPMF PZI zin. asistenta p.i.

Pētījuma mērķis

Izstrādāt izglītības terminu skaidrojošo tiešsaistes vārdnīcu latviešu valodā ar terminu ekvivalentiem angļu, vācu, franču un krievu valodā, lai nodrošinātu izglītības terminoloģijas attīstību, izglītības terminu kvalitatīvu lietojumu un vienotas izpratnes veidošanos.

Pētījuma apraksts

Pētījuma procesā tiek apzināta esošajās datubāzēs un terminu vārdnīcās, glosārijos, normatīvajos dokumentos, mācību standartos, programmās, politikas plānošanas dokumentos iestrādātā izglītības terminoloģija. Tiek analizēts un precizēts esošo nozares terminu saraksts, papildinot to ar jauniem terminiem – šķirkļiem, ņemot vērā šādus nosacījumus:

 • terminu atlase un datubāzes papildināšana ar jauniem un precizētiem terminiem 3000 šķirkļu apjomā;
 • izglītības terminu saraksts pamatjomu un apakšnozaru virsterminu līmenī visos izglītības līmeņos un izglītības sistēmai būtiskās jomās;
 • terminu tulkojums četrās valodās – angļu, vācu, franču, krievu.

Izstrādātās vārdnīcas šķirkļi paredzēti publiskai pieejamībai. Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Terminoloģijas komisija (TK) oficiāli apstiprina nozares terminu vārdnīcu, publicējot to Nacionālajā terminoloģijas portālā (www.termini.gov.lv). Vārdnīcas terminu izstrāde balstīta uz LZA TK nozaru terminoloģijas izstrādes vadlīnijām (Apstiprinātas LZA TK 18.12.2000. sēdē; prot. Nr. 3/1018).

Projekta nobeigumā tiks veikts pētījuma rezultātu izvērtējums un izstrādāti priekšlikumi terminoloģijas aktualizācijas principiem, regularitātei, kā arī identificēti turpmāk nepieciešamie pētījumi izglītības terminoloģijas jomā.

 

 

Projektu īsteno: Skolotāju izglītības nodaļa   
Joma: Izglītības zinātnes

Jauns Erasmus+ Stratēģiskās partnerības projekts apņemas divu gadu laikā mainīt esošo situāciju pirmsskolas digitālajā izglītībā četrās Eiropas Savienības valstīs un dalīties ar projekta rezultātiem ar kolēģiem Eiropas Savienībā un ārpus tās.

2020. gads būtiski mainīja mūsu dzīvesveidu, skatījumu un komunikācijas veidus. Šobrīd ir grūti atrast kādu, kura dzīve nebūtu mainījusies COVID-19 dēļ. Mācīšanās un darbs notiek interneta vidē, mūsu dzīvesvietas ir kļuvušas par birojiem un klasēm, savukārt saziņa aci pret aci kļuvusi retāka.

Jaunu izglītības veidu ieviešana bija pārbaudījums gan skolotājiem, gan visu vecumposmu skolēniem, taču vislielākos izaicinājumus bieži vien piedzīvoja skolēnu vecāki. Viņiem bija jāatrod līdzsvars starp pilna laika darbu un mācīšanos mājās kopā ar bērniem. Tā rezultātā liela daļa vecāku izjuta papildu stresu un dažkārt pat bija spiesti pamest darbu, lai atbalstītu bērnus mācībās. Pirmsskolas un sākumskolas vecumposma bērni nebija gatavi patstāvīgi mācīties virtuālajā vidē un darboties ar nepieciešamajām tehnoloģijām.

C-19 pandēmija iedvesmoja četras universitātes un trīs pirmsskolas no Igaunijas, Vācijas, Slovēnijas un Latvijas apvienoties Erasmus+ partnerības projekta ietvaros, lai rastu risinājumus esošajai situācijai. Eiropas Savienības finansētais projekts “Skolotāju prasmju attīstība pirmsskolas vecumposma bērnu izglītošanai ar un caur digitālajām tehnoloģijām” (DigiKid) ilgs divus gadus (1.03.2021-28.02.2023), un projektā plānots sasniegt šādus mērķus

 • dalīties pieredzē par digitālo izglītību pirmsskolā;
 • aptaujāt pirmsskolu un sākumskolu skolēnu vecākus un skolotājus par skolēnu esošajām un trūkstošajām digitālajām iemaņām un prasmēm;
 • izveidot bakalaura līmeņa studiju kursu, profesionālās pilnveides kursu un brīvpieejas tiešsaistes kursu vairākās valodās esošajiem un topošajiem pirmsskolu skolotājiem;
 • novērst plaisu starp pieejamo digitālo pirmsskolas izglītību ne tikai partnervalstīs, bet visā pasaulē ar brīvpieejas tiešsaistes kursa “Digitālo kompetenču attīstība pirmsskolas izglītībā” palīdzību;
 • organizēt informatīvus pasākumus, lai dalītos ar projekta rezultātiem ar mērķa grupām un citām ieinteresētajām pusēm.

Izglītības digitalizācija gadu gaitā ir pārņēmusi pasauli. Par spīti tās straujajai izplatībai un ērtumam, valsts iestādes ar izglītības digitalizāciju saistīto skolēnu digitālo pratību bieži uztver kā pašu par sevi saprotamu, jo skolēni ir dzimuši tehnoloģiju laikmetā. DigiKid projekts vēlas mainīt šo pieņēmumu. Mēs ticam, ka, sadarbojoties šajā projektā, mēs palīdzēsim izglītot esošos un topošos skolotājus, kā agrīnajā vecumā attīstīt digitālo kompetenci, uzlabot komunikācijas un kritiskās domāšanas prasmes, sagatavot skolēnus nākotnes digitālajai dzīvei, kā arī palīdzēsim no pasīviem digitālo izklaides tehnoloģiju patērētājiem kļūt par aktīviem, kritiskiem digitālās izglītības iespēju lietotājiem. Projekta ilgtermiņa ieguvums būs stresa mazināšana bērniem, skolotājiem un bērnu vecākiem mājsēdes vai ilgstošas slimības gadījumā. Līdz ar to mēs ticam, ka projekts pozitīvi ietekmēs kopienas sociālo un psiholoģisko labizjūtu.

Kopējais budžets: 253 324 EUR

Sadarbības partneri: 
Tartu Universitāte, Tartu, Igaunija (vadošais partneris)
Heidelbergas Izglītības universitāte, Heidelberga, Vācija
Primorskas Universitāte, Kopera, Slovēnija
Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija, projekta vadītāja prof. Indra Odiņa
Pirmsskolu partneri:
Rakvere Rohuaia pirmsskola, Rakvere, Igaunija
Javni vzgojno-izobraževalni zavod Vrtec Koper, Kopera, Slovēnija
Privātā pirmsskola CreaKids, Rīga, Latvija (Daina Kājiņa)

Periods: 1.03.2021-28.02.2023.
Projekta vadītāja: prof. Indra Odiņa
Dalībnieki: asoc. prof. Ieva Margeviča-Grinberga, lekt. Egija Laganovska, lekt. Tatjana Bicjutko, pētn. Ligita Grigule

 

Erasmus+ KA2 Capacity Building for Higher Education project “Mitigate the Impact of Fourth Industrial Revolution on Indian Society: Education Reform for Future and In-service School Teachers” = Erasmus+ KA2 kapacitātes stiprināšana augstākajā izglītībā projekts “Ceturtās rūpnieciskās revolūcijas ietekmes mazināšana Indijas sabiedrībā: izglītības reforma skolotāju izglītībā un tālākizglītībā”  (EDUREFORM) 609699-EPP-1-2019-1-INEPPKA2-CBHE-JP.

    

Projektu īsteno: Skolotāju izglītības nodaļa
Joma: Skolotāju izglītība

Projekta pamatojums: Indijā tiek paredzēta spēcīga ceturtās rūpniecības revolūcijas (proti, robotu un mākslīgā intelekta) ietekme uz Indijas darba tirgu. Saskaņā ar pētījumu Indijā katrs ceturtais darba zaudējums notiks automatizācijas dēļ, un radošajām prasmēm būs izšķiroša loma darba tirgū.

Galvenais jautājums: kā nodrošināt, lai nākamās paaudzes neaizvietotu roboti? Kādas prasmes skolēniem jāattīsta skolās?

Projekta mērķis ir atsvaidzināt pēc iespējas vairāk skolotāju izglītības bakalaura, pēcdiploma un doktora līmeņa kursus Indijas universitātēs, mērķtiecīgi pilnveidojot esošās akadēmiskās studijas vienlaicīgi katrai Indijas izglītības iestādei saglabājot savas īpatnības, bet pievienojot jaunu perspektīvu mācībām, kuras jau notiek universitātēs.

EDUREFORM misija: (1. SOLIS) Ar Eiropas partneru palīdzību izvēlēties metodiku un mācību līdzekļus, lai attīstītu un pilnveidotu studentu kritiskās, analītiskās un radošās prasmes. (2. SOLIS) Indijas kontekstā pielāgot un iekļaut atklātās inovatīvās prakses: a) akadēmiskajos kursos skolotāju izglītībā bakalaura / pēcdiploma / doktora līmenī,  lai izglītotu nākamos skolotājus; b) tālākizglītībā veicināt skolotāju profesionālo pilnveidi.

Mācību programmu ietvaros projekta komanda izveidos kopīgu profesionālās pilnveides programmu pasniedzējiem, organizēs Indijas studentu starptautisko mobilitāti, izstrādās tiešsaistes kursus un izveidos izglītojošu bukletu, kas ilustrēs projektos noteiktos rīkus/ metodes.

EDUREFORM projekta mērķis  ilgtermiņā palīdzēs skolotājiem starpdisciplināri attīstīt vidusskolēnu “ārpus kastes” domāšanas prasmes (t.i. radošu, analītisku un kritisku domāšanu), izmantojot.

Sadarbības partneri:
Indijas partneri

 • Chitkara University, Punjab (vadošais partneris)
 • Shivaji University, Kohlapur, Maharashtra
 • The Maharaja Sayajirao University of Baroda, Gujarat
 • Savitribai Phule Pune University
 • Chitkara International School, Chandigarh
 • Dayawanti Modi Academy Secondary School
 • CXS India Private Limited

Eiropas partneri

 • Universita Telematica Degli Studi Iul, Italy
 • Liceo Statale Artistico P. Candianicoreutico Musicale P. Bausch, Italy
 • Latvijas Universitāte (PPMF un HZF), Latvia
 • Jyvaskylan Ammattikorkeakoulu, Finland
 • Universitaet Hamburg, Germany

Periods: 2020 – 2024       
Vadītāja PPMF: prof. Indra Odiņa, Dalībnieki: doc. Anna Stavicka, lekt. Anita Auziņa

Projekts: Bērnības diskurss Latvijas muzejos un tā integrācija e-studiju vidē augstskolās

Representation of Childhood at the Museums of Latvia, Integrated in the E-Learning Environment of Higher Education

lzp-2020/2-0282

01.12.2020 – 31.12.2021.

Projekta vadītājs: LU PPMF prof., vad.pētn. Iveta Ķestere

Projekta Bērnības diskurss Latvijas muzejos un tā integrācija e-studiju vidē augstskolās aktualitāte ir balstīta vairākos apsvērumos par atmiņu institūciju (tai skaitā muzeju) un augstskolu sinerģiju kultūras mantojuma aktualizācijā studentu auditorijā.

Muzeja ekspozīcijas izmantošana mācību procesā sniedz vielu jaunām zināšanām, patstāvīgai atbilžu meklēšanai, dažādu avotu kritiskai salīdzināšanai, mācot prasmi argumentēt un diskutēt. Savukārt, moderna muzeja uzdevums ir veidot ekspozīciju, kas akadēmiskajā pētniecībā iegūtus rezultātus pasniedz sabiedrībai plaši saprotamā jeb lietojamā formā, t.i., izmantojot publiskās vēstures pieeju. Sadarbību starp muzejiem un augstskolām īpaši ir aktualizējusi COVID-19 pandēmija, kad abas institūcijas ir spiestas ar savu auditoriju strādāt attālināti.

Bērnības diskursa izvēli muzeju ekspozīcijā noteica atziņa, ka attieksme pret bērnu un bērnību lielā mērā atklāj un raksturo sabiedrības politisko, sociālo un kultūras brieduma pakāpi. Muzeja eksponāti piedāvā vielu dažādu laikmetu konteksta analīzei un salīdzināšanai, kas, savukārt, ļauj labāk saprast bērnību un ar to cieši saistītās izglītības aktualitātes mūsdienās.

Projekta mērķis ir izpētīt un kartēt bērnības vēstures reprezentāciju Latvijas muzejos un, balstoties uz pētījumu rezultātiem, izveidot datu bāzes modeli, kas aktivizētu e-studijas augstākās izglītības institūcijās. Projekta uzdevumi ir šādi:

1) Izstrādāt bērnības vēstures kartēšanas metodoloģiju un, balstoties uz bērnības pētījumu teoriju, atklāt tipisko bērnības narratīvu Latvijas muzejos.
2) Izmantojot ticamas zināšanas (tipiskais narratīvs, kas atklāts kartēšanas rezultātā; studentu pētniecisko aktualitāšu izglītības zinātnēs analīze), izveidot bērnības vēstures datubāzes modeli, kas viegli papildināms ar studentu nodevumu.
3) Izstrādāt metodoloģiju datubāzes ieviešanai augstākās izglītības institūciju e-vidē, īpaši skolotāju sagatavošanas programmās.

Ar bērnības reprezentāciju šī pētījuma ietvaros tiek saprasts ikviens muzeja priekšmets (lietiski priekšmeti, iespieddarbi, dokumenti, audiovizuālās liecības), kas atrodas muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā un attēlo bērna dzīvi noteikta laikmeta kontekstā. Ar jēdzienu ‘bērnība’ tiek saprasts cilvēka dzīves posms līdz pilngadības (18 gadu vecuma) sasniegšanai.

Projektu īsteno: Pirmsskolas un sākumizglītības nodaļa
Joma: Pedagoģija

Mērķi:

1. Vadīt nodarbības profesionālo iestāžu un koledžu personālam par pedagoģiskās kompetences pilnveidi profesionālajā izglītībā.
2. Izstrādāt izglītojošus materiālus profesionālo iestāžu un koledžu personālam par pedagoģiskās kompetences pilnveidi un uzņēmējdarbības prasmēm.

Sadarbības partneri:

Fjolbrautaskolinn í Gardabae, Islande ( vadošais partneris)
Walter Gropius Schule, Hildesheim, Vācija
Novida College, Loimaa, Somija
Mære Landbruksskole, Norvēģija
Stichting Nordwin College, Nīderlande

Periods: 09.2018. – 12.2021.
Vadītājs: Tija Zīriņa

Projektu īsteno: Pirmsskolas un sākumizglītības nodaļa
Joma: Pedagoģija

Mērķi:

1. Sekmēt pirmsskolu vides nodrošinājumu ar sensoro materiālu palīdzību.
2. Izzināt sensorās jomas pilnveides iespējas pirmsskolā un sākumskolā, ieviest uz pētījumiem balstītas inovatīvas mācīšanās metodes pedagoģiskajā procesā bērniem vecumā no 0 –10/11 gadiem.
3. Īstenot pirmsskolas un sākumskolas skolotāju tālākizglītības kursu bērnu sensoro prasmju pilnveidē.

Sadarbības partneri:

ALEXANDRU IOAN CUZA UNIVERSITY OF IASI, RUMĀNIJA ( vadošais partneris)

SCOALA PRIMARA EUROED, IASI, RUMĀNIJA
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 26 IASI, RUMĀNIJA
INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANCA, PORTUGĀLE
Rīgas 275. PII “AUSTRIŅA”, LATVIJA
EGE UNIVERSITESI, TURCIJA
ANAFARTALAR ILKOKULU, TURCIJA

Periods: 09.2018. – 08.2021.
Vadītājs: Tija Zīriņa

KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices KA201– Strategic Partnerships for school education projects “Children with Rare Diseases and Their Inclusion in Basic Learning Environments/ Bērnu ar retajām slimībām iekļaušanās iespējas mācību vidē” (CREDIBLE) 2019-1-ES01-KA201-063925
 

Projektu īsteno: LU PPMF Skolotāju izglītības nodaļa
Joma: Skolotāju izglītība

Projekta CREDIBLE mērķis ir apzināt bērnu ar retajām slimībām iespējas saņemt kvalitatīvu izglītību un sniegt metodisko atbalstu skolotājiem, izveidojot platformu skolotāju atbalstam darbā ar bērniem, kuriem ir reto slimību diagnozes.
Projektā izstrādājamie produkti: atbalsta platforma skolotājiem, nedēļas kurss skolotājiem, kas pēc pilotēšanas būs tiešsaistes kurss, rokasgrāmata skolotājiem. Ir paredzēti arī 3 informatīvie pasākumi: Spānijā, Lielbritānijā un Rumānijā.

Sadarbības partneri:
Valensijas Universitāte (vadošais partneris)

Digitālo risinājumu organizācija Softspring (Spānija)
FEDER – Spānijas reto slimību federācija (Spānija)
CEFIRE – Inovāciju, profesionālās tālākizglītības un izglītības resursu centrs (Spānija)
Felix pirmsskola un sākumskola Valensijā (Spānija)
Glāzgovas pilsētas Dome (Lielbritānija)
Aštonas vidusskola (Lielbritānija)
Pefki sākumskola (Grieķija)
Rumānijas reto slimību nacionālā asociācija (Rumānija)
Latvijas Universitāte

Periods: 2019 – 2022       
Vadītājs: prof. Indra Odiņa,
Dalībnieki: doc. Evija Latkovska, , asoc. prof. Ieva Margeviča-Grinberga, lekt. Egija Laganovska

Projektu īsteno: Pedagoģijas zinātniskais institūts (PZI)
Joma: Pedagoģija

Mērķis

 • Pilnveidot topošo skolotāju izpratni par darbu ar skolēniem, kam ir speciālās vajadzības.
 • Izstrādāt assistētās mācīšanas tehnoloģiskos risinājumus Virtuālajā realitātē darbam ar skolēniem, kam ir autiskā spektra traucējumi.
 • Izstrādāt VR mācību materiālus skolēniem, kam ir autiskā spektra traucējumi.

Sadarbības partneri

 • Düzce University (vadošais partneris) (Turcija)
 • Latvijas Universitāte (Latvija)
 • Canakkale Onsekiz Mart Universitesi (Turcija)
 • Scuola Di Robotica (Itālija)
 • Gizem Senol Educloud Egitim (Turcija)
 • Spoleczna Akademia Nauk (Polija)
 • University Of Macedonia (Grieķija)

Periods: 01.09.2019. - 31.08.2021.
Vadītājs: Linda Daniela

Projektu īsteno: Pedagoģijas zinātniskais institūts (PZI)
Joma: Pedagoģija

Mērķis

 • Sekmēt to pedagogu digitālās kompetences attīstību, kas strādā ar pieaugušajiem.
 • Sekmēt pieaugušo digitālo kompeteņču attīstību, kas nepieciešamas darba pienākumu veikšanai.
 • Izstrādāt mācību materiālus izmantošanai pieaugušo izglītībā.
 • Sekmēt izpratnes veidošanos par digitālo prasmju attīstības nepieciešamību.

Sadarbības partneri

 • Latvijas Universitāte (Vadošais partneris) (Latvija)
 • University of the Aegean (Grieķija)
 •  Centre for Advancement of Research and Development in Educational Technology Ltd. Cardet (Kipra)
 • Innovade Li Ltd (Kipra)
 • The Rural Hub CLG (Īrija)
 • European Association for the Education of Adults (Beļģija)
 • Jaitek Tecnología Y Formación SL (Spānija)

Periods: 01.11.2019. -  31.10.2021.
Vadītājs: Linda Daniela

Projektu īsteno: Pedagoģijas zinātniskais institūts (PZI)
Joma: Pedagoģija

Mērķis

 • Izstrādāt mācību materiālus robotikas izmantošanai skolās, lai mazinātu agrīnas izglītības pamešanas riskus.
 • Izstrādāt atbalsta materiālus skolotājiem, lai darbotos ar izglītojošo robotiku.
 • Sekmēt skolēnu mācību motivāciju.

Sadarbības partneri

 • Universita Politecnica Delle Marche (vadošais partneris) (Itālija)
 • Latvijas Universitāte (Latvija)
 • University College Dublin, National University Of Ireland (Īrija)
 • Panepistimio Aigaiou (Grieķija)
 • Maria Regina College SPB Primary (Malta)
 • Osnovna skola Titusa Brezovackog (Horvātija)
 • Istituto Comprensivo "Solari" di Loreto (AN) (Itālija)

Periods: 01.09.2019. – 31.08.2022.
Vadītājs: Linda Daniela

Projektu īsteno: Pedagoģijas zinātniskais institūts (PZI)
Joma: Pedagoģija

Mērķis
Projekta galvenais mērķis ir sekmēt vidusskolēnu ieinteresētību inženierzinātnēs, apgūstot robotu veidošanas procesus. Robotu izstrādes laikā skolēni apgūs fiziku, matemātiku programmēšanu radošā veidā. Projekta rezultātā tiks izstrādāti mācību materiāli robotu veidošanai un vadlīnijas skolotājiem

Sadarbības partneri

 • Politechnika Warszawska (vadošais partneris) (Polija)
 • Latvijas Universitāte (Latvija)
 • European Lab For Educational Technology (Grieķija)
 • Frederick University (Kipra)
 • Engino.NET LTD (Kipra)
 • XXXI Liceum Ogolnoksztalcace im. Ludwika Zamenhofa (Polija)
 • Zespol Szkol nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Debicy (Polija)
 • 1 Epal Korydalloy (Grieķija)
 • Rigas Domes Izglitibas Kulturas Un Sporta Departaments (Latvija)

Periods: 01.11.2018. – 30.04.2021.
Vadītājs: Linda Daniela

Projektu īsteno: Pedagoģijas zinātniskais institūts (PZI)
Joma: Pedagoģija

Mērķis

 • Izstrādāt materiālus jauniešu digitālās pratības veicināšanai robotikas izmantošanā, medijpratībā, komunikācija tiešsaistes vietnēs.
 • Izstrādāt tiešsaistes mācību platformas materiālus par robotiku un medijpratību.
 • Organizēt mācību aktivitātes pedagogiem izstrādāto materiālu izmantošanai.

Sadarbības partneri

 • LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT (Francija)
 • Latvijas Universitāte (Latvija)
 • SCUOLA DI ROBOTICA (Itālija)
 • S.O.S. RACISMO GIPUZKOA ASOCIACION (Spain)
 • ALL DIGITAL (Beļģija)
 • ASSOCIAZIONE ARCI (Itālija)

Periods: 01.09.2018. – 31.08.2021.
Vadītājs: Linda Daniela

Projektu īsteno: Pedagoģijas zinātniskais institūts (PZI)
Joma: Pedagoģija

Mērķis
Izveidot tiešsaistes repozitoriju iekļaujošas izglītības labo prakšu apkopošanai un izmantošanai plašākā Eiropas kontekstā. Veikt izpēti par iekļaujošas izglītības materiālu izmantošanas ietekmi uz iekļaujošas izglītības nodrošināšanu.

Sadarbības partneri

 • Latvijas Universitāte (Vadošais partneris) (Latvija)
 • G.M Eurocy Innovations LTD (Kipra)
 • Phoenixkm BVBA (Beļģija)
 • Marie Curie Association – MCA (Bulgārija)
 • Austrian Association of Inclusive Society (Austrija)
 • Sofiiski Universitet Sveti Kliment Ohridski (Bulgārija)

Periods: 01.02.2019. 31.01.2022.
Vadītājs: Linda Daniela

Projektu īsteno: Pedagoģijas zinātniskais institūts (PZI)
Joma: Izglītības vēsture

Mērķis
Izstrādāt metodoloģiju Eiropas autoritāro režīmu audiovizuālās propagandas pētniecībai izglītībā.

Sadarbības partneri

 • Latvijas Universitāte, Latvija
 • University of Vic, Spain
 • University of Birmingham, UK
 • Georg-Eckert-Institute, Germany
 • University of Lisbon, Portugal
 • Slovenian School Museum, Slovenia

Periods: 2018.g. janv. – 2021.g. janv.
Vadītājs: Iveta Ķestere

Developing Teaching Materials for Preschool Teaching Undergraduates on Computational Thinking and Introduction to Coding (EarlyCode) (No 2018-1-TR01-KA203-058832)

Projektu īsteno: Pedagoģijas zinātniskais institūts (PZI)
Joma: Pedagoģija

Mērķis
Projektā tiks izstrādāti materiāli pirmsskolas skolotājiem, kurus izmantot darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem, lai attīstītu algoritmiski analītisko domāšanu, lai apgūtu programmēšanas pamatprincipus, sekmētu kritiskās domāšanas attīstību.

Sadarbības partneri

 • Ahi Evran Universitesi (vadošais partneris) (Turcija)
 • Latvijas Universitāte (Latvija)
 • APEC Egitim Danismanlik Ltd. (Turcija)
 • University of Buckarest (Rumānija)
 • Early Years - The Organisation For Young Children LBG (Apvienotā Karaliste)
 • Scuola Di Robotica (Itālija)
 • Gazi Universitesi (Turcija)Universita Politecnica Delle Marche (vadošais partneris) (Itālija)
 • Latvijas Universitāte (Latvija)
 • University College Dublin, National University Of Ireland (Īrija)
 • Panepistimio Aigaiou (Grieķija)
 • Maria Regina College SPB Primary (Malta)
 • Osnovna skola Titusa Brezovackog (Horvātija)
 • Istituto Comprensivo "Solari" di Loreto (AN) (Itālija)

Periods: 01.10.2018. – 30.09.2020.
Vadītājs: Linda Daniela

 

Izglītības modernizācija Latvijas skolās, īstenojot inovatīvu pētniecībā balstītu programmu par 21. gadsimta kompetencēm un tikumu ētikas attīstību ar virtuālās telpas atbalstu (ARETE-school)

Projektu īsteno: Pedagoģijas zinātniskais institūts (PZI)
Joma: Pedagoģija un IKT

Mērķis

 • Pilnveidot pēcdoktoranta pētnieciskas prasmes un kompetenci
 • Sekmēt jauniešu personisko izaugsmi, it sevišķi morālās audzināšanas jomā
 • Veicināt izglītības sistēmas modernizāciju, humanizāciju
 • Pilnveidot attiecības starp IKT jomu un skolas izglītības jomu
 • Nodrošināt zinātniskos pamatus rakstura audzināšanas programmu attīstīšanai un efektīvai ieviešanai skolās, t.sk. e-vidē

Sadarbības partneri

 • IKT firma “DataPro grupa SIA”
 • Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmija

Periods: 01.11.2017. - 30.10.2020.
Vadītājs: Manuel J. Fernandez Gonzalez

 

Inovatīvo mācību materiālu izstrāde jaunajām izglītības, pedagoģijas un sporta virziena studiju programmām.

LU PPMF attīstības projektā Inovatīvo mācību materiālu izstrāde jaunajām izglītības, pedagoģijas un sporta virziena studiju programmām" paredzēta inovatīvu studiju materiālu izstrāde un jaunās paaudzes tehnoloģiju un programmatūras iegāde jauno programmu studiju kursiem, kas tiek izstrādāti SAM 8.2.1. ietvaros šādās programmās:

 1. Integrētai profesionālai bakalaura studiju programmai “Skolotājs”
 2. II. līmeņa profesionālai studiju programai “Skolotājs"
 3. Maģistra studiju programmai “Izglītības zinātnes”
 4. Maģistra studiju programma “Inovatīvas tehnoloģijas un dizains izglītībā”
 5. Doktora studiju programma “Izglītības zinātnes”
 6. Profesionālai bakalaura studiju programmai “Pirmskolas un sākumizglītības skolotājs”
 7. I. līmeņa profesionālās izglītības studiju programmai “Pirmsskolas skolotājs”.

Projekta mērķis ir izstrādāt novatoriskus studiju materiālus jaunajās pedagogu sagatavošanas studiju programmās, atbilstoši jaunajām izglītības pamatnostādnēm, mūsdienīgas kompetenču izglītības prasībām visos augstākās izglītības līmeņos, t.sk., izmantojamu arī tālākizglītības un profesionālās pilnveides iespēju nodrošināšanai, kā arī nodrošināt jaunās programmas ar inovatīviem tehnoloģiju, programmatūras un studiju vides risinājumiem.

Plānotais projekta īstenošanas laiks: 2019. gada aprīlis  2020. gada jūnijs.

Supporting teachers for developing intra-personal competencies and character education at school (ARETE CATALYST); Nr. 2017-1-LV01-KA201-035435-P3

Projektu īsteno: Pedagoģijas zinātniskais institūts (PZI)
Joma: Pedagoģija

Mērķis
Sagatavot skolu skolotājus savas iestādes izglītības kultūras bagātināšanai, koncentrējoties uz transversālajām kompetencēm un rakstura audzināšanu.

Sadarbības partneri

 • Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (vadošais partneris) (Latvija)
 • Latvijas Universitāte (Latvija)
 • Rīgas katoļu ģimnāzija (Latvija)
 • Ovjedo Universitāte (Spānija)
 • Ovjedo skolotāju izglītības centrs (Spānija)
 • Izglītības un kultūras konsultatīvo padome (Spānija)
 • Tartu Universitāte (Igaunija)
 • Tartu sv. Pētera luterāņu skola (Igaunija)

Periods: 01.11.2017.  -  31.10.2019.
Vadītājs: Tamāra Pīgozne


E-based Diploma and Professional Certificates in Special Education and Inclusion / SP-EDU; Nr. 574210-EPP-1-2016-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP

Projektu īsteno: Pedagoģijas zinātniskais institūts (PZI)
Joma: Pedagoģija

Mērķis
Sekmēt skolotāju, psihologu un sociālā atbalsta speciālistu kompetenču pilnveidi bērnu ar speciālām vajadzībām iekļaušanās veicināšanai vispārizglītojošajās mācību programmās.

Sadarbības partneri

 • University of Oviedo (vadošais partneris) (Spānija)
 • Latvijas Universitāte (Latvija)
 • Royal Institute of Technology (Zviedrija)
 • COLEGIO PÚBLICO VENERANDA MANZANO (Spānija)
 • Ain Shams University (Ēģipte)
 • Nile University (Ēģipte)
 • Mansoura University (Ēģipte)
 • Egyptian E-Learning University (Ēģipte)
 • Right to Live Organization (Ēģipte)
 • Misr Language School (Ēģipte)
 • Consejería De Educación Y Cultura (Spānija)
 • Ministry of Education in Egypt (Ēģipte)

Periods: 15.10.2016. - 14.10.2019.
Vadītājs: Ieva Margeviča-Grīnberga


The gap between political development documents and real practice of digitalization of higher education”, OSMOZE; No LV-FR 2018/1 and LV-FR 2019/2

Projektu īsteno: Pedagoģijas zinātniskais institūts (PZI)
Joma: Pedagoģija

Mērķis
Konstatēt augstākās izglītības digitalizācijas tendences politikas un prakses līmenī.

Sadarbības partneri

 • Latvijas Universitāte (Latvija)
 • Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Didactique, Éducation et Formation (Francija)

Periods: 01.01.2018. – 22.11.2019.
Vadītājs: Linda Daniela


Printed audio-learning materials for early childhood education“. Project leader "Digital Learning Systems

Projektu īsteno: Pedagoģijas zinātniskais institūts (PZI)
Joma: Pedagoģija

Mērķis
Izstrādāt digitālas “Lupatiņu” grāmatiņas pirmsskolas vecuma bērniem latviešu, igauņu un angļu valodā 3 dažādiem bērnu attīstības līmeņiem, lai sekmētu bērnu lasītprasmes, sociālo prasmju, matemātisko priekšstatu attīstību, izmantojot inovatīvas tehnoloģijas.

Sadarbības partneri

 • Digital Learning Systems LLC (Vadošais partneris) (Igaunija)
 • Latvijas Universitāte (Latvija)
 • Liels un mazs SIA (Latvija)
 • Tartu University College (Igaunija)

Periods: 01.02.2017. - 30.10.2019.
Vadītājs: Linda Daniela


Pētījums par bērniem ar speciālām vajadzībām sniedzamo atbalsta pakalpojumu izmaksu modeli iekļaujošās izglītības īstenošanas kontekstā; Līg.Nr. ZD2017/20386, Pr.reģ. Nr. LU L-20386-ZR-N-040

Projektu īsteno: Pedagoģijas zinātniskais institūts (PZI)
Joma: Speciālā izglītība, Sociālā pedagoģija

Mērķis
Izstrādāt starptautiskā praksē un akadēmiskā vidē teorētiski pamatotu bērniem ar speciālām vajadzībām (turpmāk BSV) sniedzamo atbalsta pakalpojumu modeli, kur pētījumā iekļauti BSV neatkarīgi no izglītības iestādes, kurā BSV iegūst izglītību, sniedzamie izglītības, veselības aprūpes, sociālās aprūpes pakalpojumi, to nodrošināšanai nepieciešamais personāls un aprīkojums, un izmaksas, kā arī definēto pakalpojumu sniedzējas institūcijas un to kompetences.

Sadarbības partneri

 • Latvijas Universitāte
 • IZM

Periods: 01.03.2017.- 31.12.2017. (pagarinājums līdz 31.12.2019.)
Vadītājs: Dita Nīmante


ReTeD „Programma jauno skolotāju atbiruma samazināšanai” NPHZ-2017/10067 finansējuma kods: PC-NORD15-ST-N-040

Projektu īsteno: LU PPMF Skolotāju izglītības nodaļa
Joma: Skolotāju izglītība

Mērķis
Projekta mērķis ir izstrādāt un īstenot universitātes skolotāju izglītības studiju programmu absolventu atbalsta (indukcijas) modeli, lai veicinātu ilgtspējīgu jauno skolotāju karjeras sākumu un efektīvu integrāciju izglītības vidē.

Sadarbības partneri

 • Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
 • Liepājas Universitāte
 • Tallinas Universitāte
 • Ķēdaiņu profesionālās izglītības centrs   
 • Panevēžas Lietišķo zinātņu universitāte    
 • Rīgas 34.vidusskola
 • Rīgas Valsts 2.ģimnāzija
 • Rīgas  Valsts 3.ģimnāzija

Periods: 08.2017. – 08. 2019.
Vadītājs: Ligita Grigule


Erasmus+ KA2  projekts  „Mācību kultūra” "Culture of Learning (CoL)".”  Projekta LU reģistrācijas Nr. PIz-20260-ST-N-040

Projektu īsteno: LU PPMF Skolotāju izglītības nodaļa
Joma: Skolotāju izglītība

Mērķis
Stiprināt visu skolēnu kompetences, veicinot kontekstualizētu  mācību vidi un skolotāju profesionālismu.

Sadarbības partneri

 • COUNTY COUNCIL OF THE CITY AND COUNTY OF CARDIFF
 • Aslandsskoli
 • Gulbenes 2. vidusskola
 • Lizuma vidusskola
 • Zespol Szkol Ogolnoksztalcacych Integracyjnych nr 7 w Krakowie
 • Szkola Podstawowa nr 36
 • UNIWERSYTET JAGIELLONSKI
 • Greenway Primary School
 • St. Joseph's Comprehensive School
 • UNIVERSITY OF WALES TRINITY SAINT DAVID ROYAL CHARTER

Periods: 01.09.2016. –  31.08.2019.
Vadītājs: Ligita Grigule

D. Nīmante. LU sadarbības projekts “Bērna vajadzībās pamatotu pakalpojumu izstrāde ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu atbalsta nodrošināšanai;” Līg Nr. 1-16/75, LU reģ. Nr. ZD2017/20507R. Andersone. Migranti sabiedrībā: izaicinājumi izglītībā (LR IZM un Ukrainas IZM Zinātnes Tehnoloģiju programma), pasūtītājs VIAA, Latvijas Universitāte, reģ. Nr. ZD2016/20315).

Z. Rubene. LU AAP Vienotas starpaugstskolu doktora studiju programmas “Pedagoģija”  (Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte, RPIVA, Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmija un Liepājas Universitāte) vīzijas izstrāde (LU AAP reģ. Nr. 2017/40d LU doktorantūras attīstībai).

„Viedierīces un autovadīšana”, LU efektīvas sadarbības projekts sadarbībā ar a/s BALTA,

Starptautisks projekts: Skolas vecuma bērnu interneta lietošana saistībā ar socioemocionālo attīstību un vecāku audzināšanu Latvijā, Lietuvā un Taivānā: longitudināls pētījums.

LZP projekts “Politiskās uzticēšanās psiholoģiska modeļa izstrāde un pārbaude” (lzp-2018/1-0402),

Cilvēks un tehnoloģijas, izglītības kvalitāte (LU bāzes un snieguma finansējums PPMF).

“Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa  „Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” 8.3.1.1.pasākuma „Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana”, DIBELS Next testa izstrāde 4-6. klasei apakšdarbību īstenošana.

T. Zīriņa. Erasmus+ KA2 programmas ietvaros finansētais projekts "Teaching Learning Spaces Competence from Early Childhood Education (TELESPA) (No. 2018-1-RO01-KA201-049545).

T. Zīriņa. Erasmus+ KA2 programmas ietvaros finansētais projekts "Sustainability in the Rural Areas" (SITRA) (No. 2018-1-IS01-KA202 038793).

I. Briška. Nordplus Higher education, TEN, Innovative and sustainable aesthetic methods for citizenship education in Nordic and Baltic perspectives (ISAMCE).

D. Vigule, D. Augstkalne, I. Stangaine, T. Zīriņa, A. Randoha. ESF projekta "Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana mācību saturā" eksperti (Nr: 8.3.1.1/16/I/002 Finansēšanas kods: S208-ESS212r-ZF-N-040). 

L. Grigule. Erasmus+ KA2  projekts  "Culture of Learning (CoL)" (PIz-20260-ST-N-040).

L. Grigule, A. Berķe. Baltijas jūras reģiona valstu universitāšu projekts „Induction Programme to Prevent Teachers’ Dropouts (ReTeD)” NORD15-ST-N-040.

L. Grigule. Vecāku iesaistīšanas modeļu izstrāde bilingvālai pirmsskolai un sākumskolai (R20-ETS17-ZR-N-040).

I. Margevičas-Grinberga. Supporting Teachers for Developing Intra-Personal Competencies and Character Education at School (ARETE CATALYST) (Līg. Nr. 2017-LV01-KA203-035485, eksperte).

I. Margevičas-Grinberga. LU Studentu servisu departamenta projekts „Entrance to Future Education” (Līg. Nr.2017-LV01-KA203-035485, eksperte).

I. Margevičas-Grinberga. Erasmus+ projekts „International E-based Diploma and Professional Certificates in Special Education and Inclusion” (Līg. Nr. 574210-EPP-1-2016-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP, LU reģ.nr. ZD2016/20245, vadītāja, eksperte).

I. Margevičas-Grinberga. VISC projekts „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2./16/I/001 Projekta aktivitāte: 1.4.3. Autorrisinājumu un pielietojamo pedagoģisko rīku nodrošinājums vispārējās izglītības iestādēm, galvenā eksperte.

H. Ingeborga- Melnbārde. LU pētniecības projektā "Cilvēks, tehnoloģijas un izglītības kvalitāte" tiek īstenots projekts „Materiālu apstrādes tehnoloģiju izglītības kvalitāte”.

I. Odiņa un I. Margeviča-Grinberga. LU pētniecības projektā "Cilvēks, tehnoloģijas un izglītības kvalitāte" tiek īstenots projekts "Ārvalstu pieredzes izpētē balstīts teorētiskais pamatojums kompetenču pieejas īstenošanai Latvijā”.

 

L. Daniela. Audio mācību materiāli pirmsskolas izglītībai – Kā Lupatiņi mācījās? (ETS2017/26).

M. Fernandezs. Cilvēks un tehnoloģijas, izglītības kvalitāte (LU PPMF Pedagoģijas zinātniskā institūta zinātniskās darbības organizatoriskais un tehniskais nodrošinājums) (Y9-FB055-ZF-N-040 un Y5-AZ22-ZF-N-040).

L. Grigule. Culture of Learning (CoL) (ZD2016/20260).

LR IZM un Ukrainas IZM Zinātnes Tehnoloģiju programma. Pētniecības projekta "Migranti sabiedrībā: izaicinājumi izglītībā" īstenošana (FP-20315-ZR-N-040).

A. Kangro. Dalība starptautiskos izglītības pētījumos (PIRLS) (ESS2016/185).

A. Kangro. Dalība starptautiskos izglītības pētījumos (PISA) (ESS2016/185).

A. Kangro. Dalība starptautiskos izglītības pētījumos (TALIS) (ESS2016/185).

I. Ivanova. Efektīva Eiropas portfolio izmantošana topošo angļu valodas skolotāju darbībā (ZD2015/20023).

D. Nīmante. ESP Bērna vajadzībās pamatotu pakalpojumu izstrāde ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu atbalsta nodrošināšanai (LU finansējums) (ZD2017/20507).

L. Grigule. EU Tempus Joint Project DIMITEGU - Development and Introduction of Multilingual Teacher Education
Programs at Universities of Georgia and Ukraine (ZD2012/2825).

I. Kāposta. Innovative Approaches in Developing key Competences for Adults (Nordplus Horizontal) (NORD2017/14/RPIVA).

S. Kalniņa. Inovatīva profesionālā svešvalodu apmācība - atslēga pieaugušo mācīšanās motivācijai (NORD2015/5).

M. Fernandezs. International E-based Diploma and Professional Certificates in Special Education and Inclusion (ZD2016/20245).

M. Fernandezs. Izglītības modernizācija Latvijas skolās, īstenojot inovatīvu pētniecībā balstītu programmu par 21.gadsimta kompetencēm un tikumu ētikas attīstību ar virtuālās telpas atbalstu (ARETEschool) (ESS2017/222).

M. Raščevska. Kompetenču pieeja mācību saturā (DIBELS Next 4.1, 5.1 un 5.9 darbība) (Nr. 8.3.1.1/16/I/002).

A. Erta. Kompetenču pieeja mācību saturā (RPIVA) (ESS2017/212).

I. Žogla. Konceptuālo rezultātu iegūšana, inovāciju aprobācija un ieviešana, nosakot līdzsvara koordinācijas traucējumu izraisītās sekas izglītojamiem skolēniem ar dažādiem psihiskās veselības un attīstības traucējumiem, iekļaujoša izglītības procesa un iekļaujošas sabiedrības veicināšanas aspektā (ZD2014/29872).

L. Kobitjeva. Latvian language in monolingual and bilingual acquisition: tools, theories and applications (LAMBA) (NORV2017/28/RPIVA).

R. Andersone. Migranti sabiedrībā: izaicinājumi izglītībā (2.posms) (ZD2017/20522).

ES politikas ietekme uz augstākās izglītības un zinātnes sistēmas pārmaiņām Norvēģijā un Latvijā (Netiešās izmaksas) (N7-NORV29-ZF-N-040).

A. Stavicka. Multilingvālā un multikulturālā universitāte: sagatavošanas platforma starptautiskiem studentiem (ESS2017/242).

Ē. Vugule. Pagātnes izziņa avotos un pētījumos: Latvija Baltijas vēstures kontekstā (PPMF) (ZD2016/AZ119).

M. Raščevska, D. Nīmante. Pētījums par bērniem ar speciālām vajadzībām sniedzamo atbalsta pakalpojumu izmaksu modeli iekļaujošas izglītības īstenošanas kontekstā (identifikācijas Nr. IZM 2017/8)(ZD/2017/20386).

Efektīva Eiropas portfolio izmantošana topošo angļu valodas skolotāju darbībā (PIz-20023-ST-N-040 un SNESS248N-ZF-N-040).

Sabiedrības iesaiste sociālās inovācijas procesos Latvijas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai (Y3-29936-ZR-N-040).

I. Čekse. Pilsoniskās izglītības līmeņa ietekme uz vērtībām un drošību: situācija Latvijā Baltijas jūras reģiona
demokrātisko valstu salīdzinājumā (ESS2017/248).

L. Grigule. Reducing Teacher Drop-Out Rate (ReTeD) (NORD2017/15).

L. Daniela. Robotikas izmantošana intervencei skolas neveiksmes un agrīnas izglītības pamešanas mazināšanai (ZD2015/20110).

M. Fernandezs. Starptautiskais diploms STEM skolotājiem (ZD2015/20098).

Atbalsts akadēmiskā personāla komandējumam, kas saistīts ar Erasmus+ programmas pamatdarbības
Nr. 2 "Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa" projektu pieteikuma sagatavošana aktivitātē - "zināšanu apvienības" (Y9-B101-ZP-N-040).

T. Pīgozne. Supporting teachers for developping intra-personal competencies and character education at school (ARETE CATALYST) (ZD2017/20499).

Vecāku iesaistīšanas modeļu izstrāde bilingvālai pirmsskolai un sākumskolai (R20-ETS17-ZR-N-040).

I. Austers. Viedierīces un autovadīšana (ZD2017/20516).

LU attīstības projekti

I. Gehtmane-Hofmane. Atbalsts starptautiskās sadarbības projekta iesnieguma sagatavošanai Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.2  "Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa" aktivitātē - "zināšanu avienības" (AAP2016/B101).

S. Beatrice Sebre.Senioru emociju un uzvedības novērtējumu aptauju adaptācija un rezultātu iekļaušana starptautiskajā pētījumā (AP2017/11).

G. Kraģe. Starptautiskās zinātniskās konferences "IZGLĪTĪBA ZINĀTNEI UN PRAKSEI" organizēšana un pēckonferences rakstu krājuma "Izglītība zinātnes un praksei. Skolotāju izglītības attīstības tendences Latvijā"
publicēšana (AAP2017/27).

A. Celmiņa - Ķeirāne. Docētāju mākslas darbu izstādes "Pieci elementi" sagatavošana un organizēšana (AAP2017/37).

I. Ķestere. Seminārs ''Mācību grāmatas kvalitatīvai cilvēka izglītībai" (AAP2017/38).

L. Daniela. Jaunās paaudzes skolotāju kompetences inovatīvai izglītībai (Competencies of next generation teachers for innovative education) (AAP2017/39).

L. Daniela. ATEE Spring Conference 2017 "Innovations, technologies and research in education (AAP2017/40).

A. Avotiņa. Pētniecības procesa projekts - Otrā vizuālizpratnes nedēļa Latvijas Universitātē (Pirmā ViN norisinājās 2016. gada maijā) (AAP2017/43).

A. Krūze. "Reformācijai 500: Mārtiņš Luters un Fīlips Menanhtons pedagoģijas vēsturē" (AAP2017/68).

D. Nīmante. Inovatīvas pedagoģiskas darbības ārpusģimenes sociālās aprūpes iestādē (Irlavas bērnu namā - patversmē) izvērtēšana un rezultātu starptautiska izplatīšana (AAP2017/80).

A. Strazdiņš. Atbalsts Volodimira Koroļenko vārdā nosauktās Poltavas Nacionālās pedagoģiskās universitātes un Latvijas Universitātes zinātniskās sadarbības uzsākšanai starpuniversitāšu sadarbības līguma ietvaros (AAP2017/86).

A. Irbīte. Studiju virziena "Māksla" studentu darbu ekspozīciju konstruktīvās sistēmas un vizuālā materiāla izveide (AAP2017/88).

T. Pīgozne. Atbalsts zinātniskās literatūras izdošanai pedagoģijas un psiholoģijas nozarē (AAP2017/90).

L. Grigule. ES Tempus projekts DIMITEGU - Multilingvālās izglītības skolotāju studiju programmu izstrāde un ieviešana Gruzijas un Ukrainas universitātēs. Development and Introduction of Multilingual Teacher Education Programs at Universities of Georgia and Ukraine. (Vienošanās Nr.2012-3652/001-001; Projekta Nr. 530360-TEMPUS-1-2012-1-GETEMPUS-JPCR, Projekta LU reģistrācijas Nr. Piz-2825-ST-N-040).

L. Grigule. Vecāku iesaistīšanas modeļu izstrāde bilingvālai pirmsskolai un sākumskolai. Development of Parent
Involvement Models for Bilingual Pre- and Primary School. (Nr. CB35 PIM, Projekta LU reģistrācijas Nr.R20-ETS17-ZR-N-040).

L. Grigule. Erasmus+ KA2 projekts „Mācību kultūra” "Culture of Learning (CoL)". (Projekta LU reģistrācijas
Nr. PIz-20260-ST-N-040).

M. Gavriļina. Krievvalodīgo skolēnu bilingvālās personības veidošana Latvijā.

M. Gavriļina. Mācību palīglīdzekļa „Latviešu valoda: elektroniska rokasgrāmata pamatskolas skolēnam un valodas lietotājam” satura izstrāde.

I. Ivanova. ERASMUS +EFUESTE Effective Use of the EPOSTL by Student Teachers of English (EFUESTE).

J. Valdmanis. ES struktūrfondu 3. mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības
programmas projekts “Igauņu-latviešu un latviešu-igauņu vārdnīcas izstrāde” (ES finansējums).

I. Odiņa. LU Akadēmiskās attīstības projekts “Atbalsts starpfakultāšu profesionālā maģistra studiju programmas “Skolotājs” ieviešanas pilnveide” (LU finansējums).

I. Odiņa. LU Akadēmiskās attīstības projekts “Atbalsts starpfakultāšu profesionālā maģistra studiju programmas “Skolotājs” praksei un studentu zinātniskajai darbībai” (LU finansējums).

Atbalsts izglītības pētījumiem (LU finansējums).

IntlUni Erasmus Academic Netvork project “The Challenges of the Multilingual and Multicultural Space” (Nr.526646-LLP-1-2012-1-DK-ERASMUS-ENW).

I. Odiņa. Nevalstisko organizāciju un augstākās izglītības iestāžu partnerība attīstības sadarbībai izglītībā 2015-
07/10/01 (LAPAS, LAPSA, Ārlietu ministrijas finansējums).

I. Kangro. Inovatīva IKT mācību metodoloģija un programma svešvalodu runas prasmju apguves trenēšanai (ES finansējums).

Inovative Vocational Foreign Language Teaching- a key to Adult Learning Motivation (NordPlus finansējums).