Latvijas Universitātes (LU) Senāta lēmums par Izglītības pētniecības institūta (IPI) dibināšanu pieņemts 1996. gada decembrī. Institūta izveidošanas nepieciešamību noteica daudzi starptautiski salīdzinošās izglītības pētniecības projekti, kurus kopš 1992. gada īstenoja IEA Latvijas Nacionālais pētījumu centrs.

IPI darbības mērķis ir izglītības zinātnes attīstīšana Latvijā atbilstoši mūsdienu Eiropas un pasaules pētniecības pieredzei, akcentējot tieši starptautisko salīdzinošo dimensiju izglītības pētniecībā.

Galvenie darbības uzdevumi ir:

  • izstrādāt, koordinēt un īstenot izglītības pētniecības programmas, attīstot interdisciplināro pieeju izglītības pētniecībā,
  • turpināt attīstīt Latvijā starptautiskās salīdzinošās izglītības pētniecības zinātnisko virzienu un stabili funkcionējošu sistēmu izglītības nepārtrauktam starptautiskam salīdzinošam novērtējumam, piedaloties starptautiskajās salīdzinošajās izglītības pētniecības programmās (IEA asociācijas, OECD valstu organizācijas u.c), izstrādājot atbilstošas rekomendācijas izglītības politikas noteikšanai Latvijā,
  • izstrādāt izglītības kvalitātes un efektivitātes noteikšanas un pārraudzības kritērijus un metodes,
  • pilnveidot un attīstīt izglītības studiju programmas (jaunas maģistra un doktora līmeņa studiju programmas, apakšvirzieni, studiju kursi).

IPI ir Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes struktūrvienība.

IPI pārstāv Latviju IEA asociācijā un tās pētījumos, kā arī OECD valstu organizācijas Starptautiskajā skolēnu novērtēšanas programmā.
Institūta darbības laikā izveidota jauna zinātnes apakšnozare Latvijā - Izglītības vadība. Pētniecības rezultāti tiek regulāri publicēti monogrāfijās, arī ārzemēs, zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos, ziņoti konferencēs, kongresos un citos pasākumos. Starptautisko pētniecisko projektu rezultāti un pieredze devuši ievērojamu ieguldījumu studiju darbā.

Izglītības pētniecības institūta perspektīvas ir saistītas ar pilnvērtīgu Latvijas iekļaušanos pasaules izglītības izpētes un pilnveides procesos, piedaloties Eiropas Savienības, OECD un citu starptautisku organizāciju pētnieciskajā darbībā, tādējādi iegūstot visaptverošu, ticamu un starptautiski salīdzināmu informāciju un jaunas zināšanas par Latvijas izglītības sistēmu un tās attīstības tendencēm, kas palīdzētu arī izstrādāt un pieņemt pamatotus lēmumus izglītības vadības un politikas jomā.

Galvenie pētniecības virzieni:

  1. Starptautiskā salīdzinošā izglītības pētniecība.
  2. Izglītības vadība.
  3. Izglītības mērījumi un novērtēšana.

Izglītības pētniecības institūta direktore