Domes priekšsēdētājs

Domes priekšsēdētāja vietniece

asoc. prof., dr. psych Ieva Stokenbergac

Domes sekretāre

Domes sastāvu veido:

  • akadēmiskā personāla pārstāvji (>=2/3 no domniekiem)
  • vispārējā personāla pārstāvji
  • studējošo pārstāvjiem (>=20% no domniekiem)
  • citu institūciju pārstāvjiem atbilstoši noslēgtajiem sadarbības līgumiem.

Domes sēdes: mēneša pēdējā ceturtdienā, ja netiek izlemts savādāk, domes sēdē jāpiedalās ½ no domniekiem, vēlēšanās – 2/3 no domniekiem.

Iesniegumi:

  1. Dokumenti ir jāiesniedz ne vēlāk kā nedēļu pirms paredzētās domes sēdes, izņemot gadījumus, kad kārtība paredz citādāk.
  2.  Dokumenti iesniedzami elektroniskā formātā un oriģināli.
    • Elektroniski – domes sekretārei sūtot e-pastu,
    • Oriģināli – dekanātā domes “kastītē”.