2023./2024. akadēmiskajā gadā LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrs piedāvā pedagogu profesionālās kompetences pilnveides maksas un bezmaksas kursus.

Kontaktpersonas:

Rita ĀbeleMg.paed.
LU PPMF PPIC vadītāja
Tālr.: 67034825
E–pasts: rita.abele@lu.lv

Inga Liepiņa
Tālākizglītības eksperts
E–pasts: inga.liepina@lu.lv

Ginta Ramane
Tālākizglītības eksperts
E–pasts: ginta.ramane@lu.lv 

Stundu skaits

24
Anotācija Balstoties uz zinātniskās literatūras analīzi, pētījumu referencēm un aktuālās situācijas izvērtējumu veselības izglītībā Latvijas skolās, aktualizējas nepieciešamība pēc pedagogu izglītošanas veselībpratības jautājumos. Programmas mērķis – pilnveidot skolas vadības un atbalsta personāla veselībpratības profesionālo kompetenci, lai izglītības iestādēs nodrošinātu plānveidīgu, sistemātisku un mērķtiecīgu veselībpratības īstenošanu mācību procesā, mācību priekšmetu saturā un izglītības iestādes vidē. Programmas uzdevumi: 1) izzināt veselībpratības veidošanos kā integrētu tematu mācību saturā un izglītības vidē; 2)izstrādāt plānu sistemātiskai un mērķtiecīgai veselībpratības īstenošanai mācību procesā un mācību priekšmetu saturā skolas vidē.
Mērķgrupa/prasības Personas ar augstāko akadēmisko vai augstāko profesionālo izglītību. Izglītības iestāžu direktori, direktoru vietnieki, metodiķi un atbalsta personāls.

Mācību periods un īstenošanas forma

Mācības notiks piecās piektdienās no plkst.14.00-17.15., laika periodā no 03.11.-08.12.2023. attālināti tiešsaistē MS Teams vai Zoom platformā

Izglītības dokuments pēc programmas apgūšanas

Apliecība
Dalības maksa EUR Bezmaksas
Kontaktinformācija Rita Ābele, rita.abele@ lu.lv, T. 67034825

Datums, līdz kuram atvērta aktīvā pieteikšanās saite

31.10.2023., vai līdz grupas nokomplektēšanai.

Programmas vadītājs un mācībspēki

Dace Kravale, Mg.paed., LU PPMF PZI zinātniskā asistente, izglītības zinātņu doktorante

Pieteikšanās anketa ŠEIT

 

MAKSAS KURSI

LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrs (PPIC) piedāvā pedagogu profesionālās kompetences pilnveides maksas kursus. 

Kursu īstenošanas laiks un vieta ir atkarīga no grupu nokomplektēšanas. Pieteikumi tiek pieņemti nepārtraukti, tādejādi nodrošinot jaunu grupu veidošanu, kas uzsāk darbu, tiklīdz ir pieteicies nepieciešamais klausītāju skaits.

Nosaukums “Sportista posttraumatiskā rehabilitācija”, 6 stundas
Programmas saturs

Programmas mērķis ir iepazīstināt klausītājus ar fizisko un psiholoģisko stāvokļu savstarpējo mijiedarbību ķermenī, kas ne tikai veicina traumu gūšanas riskus, bet arī palīdz rehabilitācijas posmā, lai sportists ātrāk un veiksmīgāk spētu pārvarēt traumatiskos faktorus un atgrieztos savā aktīvajā dzīvesveidā.

Programmas uzdevumi:  

 • Izskaidrot sāpju “anatomiju” – sāpju rašanās iemeslus, to veidus, pavadošos fizioloģiskos un psiholoģiskajiem procesus, to likumsakarības;
 • Iepazīstināt ar biežākajiem sportistu traumu rašanās cēloņiem un sekām, to novēršanas iespējām un ārstēšanas metodēm;
 • Piedāvāt praktiski pielietojamas metodes trauksmes un baiļu pārvarēšanai.
Mērķauditorija Ikvienam interesentam bez iepriekšējas izglītības ierobežojuma.
Orientējoši – pedagogiem, sporta pedagogiem, sporta speciālistiem, funkcionālajiem speciālistiem un visiem veselīga dzīvesveida piekritējiem.
Programmas apjoms (stundas) 6
Īstenošanas laiks 2023. gada 4. novembris plkst. 10:00
Maksa

52.00€ (ar PVN)

Programmas vadītājs un mācībspēki

Programmas vadītāja: Mg.oec. Ineta Miškuna, B kateg. Aerobikas trenere

Lektori:
dr. Matīss Mežals - sertificēts ārsts algologs, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts, lektors;
Mg. psych. Jurita Smiltiņa- sertificētā konsultatīvā psiholoģe un kognitīvi biheiviorālā terapeite;
Jurģis Eglītis –sertificēts,  apmācīttiesīgs fizioterapeits, docētājs.

Bankas konts mācību apmaksai

Saņēmējs:
LATVIJAS UNIVERSITĀTE
Nodokļu maksātāja reģ. Nr.90000076669
Izglītības iestāžu reģ. Nr. 3391000218
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Saņēmēja konta Nr.: IBAN konta Nr. LV10RIKO0000082414423
Saņēmēja iestāde: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
BIC: RIKOLV2X

Apmaksas mērķī jānorāda KURSANTA VĀRDS, UZVĀRDS, PERSONAS KODS, Tālākizglītības kursi “Sportista posttraumatiskā rehabilitācija”, 6 stundas

 

Kontaktinformācija:

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte / Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrs

Ineta Miškuna, ineta.miskuna@lu.lv, tālr. +371 29505337

Nosaukums Limfātiskā sistēma, tās mijiedarbība ar uzturu un fiziskām aktivitātēm
Programmas saturs Programmas mērķis ir iepazīstināt klausītājus ar limfas veidošanās un cirkulācijas mehānismiem organismā, tās uzdevumiem un nozīmi organisma imunitātes funkciju nodrošināšanā, kā arī limfrites patoloģisko procesu rašanās mehānismiem un to laicīgām novēršanas iespējām.
Sniegt zināšanas par populārākajām ķermeņa attīrīšanas metodēm, jaunākajām uztura stratēģijām organisma ilgtspējas veicināšanai, kā arī izmēģināt praktiski pielietojamu Pilašu vingrinājumu kompleksu limfātiskās sistēmas tonizēšanai.
Kursa noslēgumā klausītājs izstrādā individuālo ķermeņa attīrīšanas plānu un patstāvīgi praktizē pamata Pilates vingrinājumus.
Mērķauditorija Ikvienam interesentam bez iepriekšējas izglītības ierobežojuma.
Orientējoši – pedagogiem, sporta pedagogiem, sporta speciālistiem, funkcionālajiem speciālistiem un visiem veselīga dzīvesveida piekritējiem.
Programmas vadītājs un mācībspēki Programmas vadītāja: Mg.oec. Ineta Miškuna, B kateg. Aerobikas trenere
Lektori: Dr.biol. Artūrs Paparde; Mg.uzturzinātnē Ilze Lutere
Īstenošanas laiks 2023. gada 7. oktobris
Maksa 60,00 EUR (ar PVN)
Bankas konts mācību apmaksai Saņēmējs:
LATVIJAS UNIVERSITĀTE
Nodokļu maksātāja reģ. Nr.90000076669
Izglītības iestāžu reģ. Nr. 3391000218
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Saņēmēja konta Nr.: IBAN konta Nr. LV10RIKO0000082414423
Saņēmēja iestāde: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
BIC: RIKOLV2X
Apmaksas mērķī jānorāda KURSANTA VĀRDS, UZVĀRDS, PERSONAS KODS, Tālākizglītības kurss “Limfātiskā sistēma, tās mijiedarbība ar uzturu un fiziskām aktivitātēm, 8h”
Pieteikšanās anketa

Pieteikties šeit https://www.lu.lv/studijas/muzizglitiba/talakizglitibas-kursi/limfatiska-sistema-tas-mijiedarbiba-ar-uzturu-un-fiziskam-aktivitatem-8-stundas/

Kontaktinformācija

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte / Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrs

Ineta Miškuna, ineta.miskuna@lu.lv, tālr. +371 29505337

32 un 36 stundu programmas:

Nosaukums "Mentordarbība darba vidē balstītu studiju nodrošināšanai"
Programmas saturs Programmas mērķi un sasniedzamie rezultāti. Darba vidē balstītu studiju raksturojums. Jaunā skolotāja attīstības fāzes un identitātes veidošanās. Mentordarbības stili. Jaunā skolotāja vadītās stundas vērošanas, analīzes un apspriešanas veidi, stundas vērtēšana. Klātienes, asinhronās un sinhronās stundas vērtēšanas kritēriji. Mentora darba plānošana. Atbalsta sniegšana topošajam skolotājam darba vidē balstītās studijās. Mentordarbības prakses un pieredzes izvērtēšana.
Mērķauditorija Skolotāji, kuriem ir augstākā pedagoģiskā izglītība un skolotāja profesionālā kvalifikācija.
Programmas apjoms (stundas) 32
Maksa 128,00 EUR
Kontakti Tālr.: +371 67034825
E-pasts: rita.abele@lu.lv 
Pieteikšanās anketa
Nosaukums "Pedagogu caurviju prasmju pilnveide skolēnu rakstura audzināšanas un izcilības veicināšanai"
Programmas saturs Programma izstrādāta, balstoties uz ERASMUS+ projektu „Supporting teachers for developping intra-personal competencies and character education at school – ARETE CATALYST”, ietverot ne tikai intrapersonālās kompetences, bet visas caurviju prasmes, ar mērķi sniegt pedagogiem metodoloģisku atbalstu caurviju prasmju pilnveidē skolēnu rakstura audzināšanas un izcilības veicināšanai. Kursa saturs strukturēts 4 moduļos: komunikācija, teorija, metodoloģija un vērtēšana. Katrā no tiem akcentētas konkrētas caurviju prasmes: modulī "Komunikācija" akcentēta pašizziņas un pašvadības prasmju pilnveide, modulī "Teorija" - domāšana un radošums, modulī "Metodoloģija" - digitālo prasmju pilnveide, modulī "Vērtēšana" - sadarbība un līdzdalība.
Mērķauditorija Vispārējās un profesionālās izglītības pedagogi, speciālie pedagogi, pedagogi karjeras konsultanti, izglītības iestādes vadītāji, vadītāja vietnieki, izglītības metodiķi
Programmas apjoms (stundas) 36
Maksa 76,00 EUR
Kontakti Tālr.: +371 67034825
E-pasts: rita.abele@lu.lv 
Pieteikšanās anketa
Nosaukums "Skolēna radošuma sekmēšana un vērtēšana pamatizglītībā"
Programmas saturs Programmas mērķis- dalībnieku pedagoģiskās kompetences pilnveide skolēnu radošuma attīstības sekmēšanai un vērtēšanai pamatizglītībā. Programma veidota, balstoties uz Nordplus Horizontal projekta “Radošas skolas kultūras sekmēšana starpnozaru sadarbībā” rezultātiem. Kursu dalībnieki iepazīs kreatoloģijas teorētiskās atziņas par radošuma psiholoģiskajiem, pedagoģiskajiem un kultūras aspektiem saistībā ar skolēnu caurviju prasmju attīstību – jaunrade, uzņēmējspēja, kritiskā domāšana, problēmu risināšana. Praktiskā darbībā kursu dalībnieki izmēģinās un reflektēs daudzveidīgas ideju radīšanas tehnikas, plānos un modelēs pedagoģisko procesu skolēnu radošuma sekmēšanai un vērtēšanai dažādās izglītības jomās pamatizglītībā. Semināros kursu dalībnieki dalīsies pieredzē, kopīgi analizēs radošuma sekmēšanas pedagoģiskās iespējas un izaicinājumus skolas praksē.
Mērķauditorija Sākumskolas un pamatskolas dažādu izglītības jomu skolotāji, izglītības darba vadītāji, metodiķi, mācību materiālu autori.
Programmas apjoms (stundas) 36
Maksa 76,00 EUR
Kontakti Tālr.: +371 67034825
E-pasts: rita.abele@lu.lv 
Pieteikšanās anketa  
Nosaukums "Atbalsts pozitīvai uzvedībai"
Programmas saturs Viena no skolas dzīves aktualitātēm ir skolēnu uzvedības pārkāpumi – sākot no pļāpāšanas stundā līdz vardarbībai un agresivitātes izpausmēm pret klases biedriem un skolotājiem. Skolēnu ilgstošas uzvedības problēmas samazina ne vien skolotāju un skolēnu labizjūtu skolā, bet arī, kā apliecinājuši vairāki pētījumi, negatīvi ietekmē skolēnu mācību sasniegumus, pat var veicināt skolēnu atbiršanu no izglītības sistēmas. Lai gan katram pedagogam ir savi paņēmieni, kā risināt skolēnu uzvedības problēmas, pētījumi apliecina, ka vienota sistēma uzvedības problēmu risināšanā ir visefektīvākais veids, kā visā skolā ieviest pozitīvas pārmaiņas, veicināt skolēnu pozitīvu uzvedību un paaugstināt skolēnu mācību sasniegumus. LU izstrādātā darbības programma „Atbalsts pozitīvai uzvedībai”(APU) paredz praktiskus risinājumus, kā skola vienoti veicina pozitīvu uzvedību skolā, atbalstot skolēnu spēju uzņemties atbildību par savu uzvedību, ar cieņu izturēties pret sevi un citiem, būt drošiem skolā. Programmas mērķis ir veidot pedagogu padziļinātu izpratni par vienotiem un sistemātiskiem uzvedības problēmu risinājumiem skolā un veicināt to ieviešanu praksē atbilstoši skolā izvirzītajām vērtībām.
Mērķauditorija Izglītības iestāžu pedagogi un darbinieki.
Programmas apjoms (stundas) 36
Maksa 76,00 EUR
Kontakti Tālr.: +371 67034825
E-pasts: rita.abele@lu.lv 
Pieteikšanās anketa

 

48 stundu programmas:

Nosaukums

"Garīgas veselības veicināšana skolās"

Programmas saturs Nodrošināt pedagogam iespēju padziļināt zināšanas par kompleksu pieeju garīgās veselības veicināšanai izglītības iestādēs un apgūt metodes, kas veicina pedagogu un bērnu/skolēnu sociāli emocionālās mācīšanās prasmes un stiprina dzīvesspēku, kā arī mazina sociālo, emocionālo un uzvedības problēmu attīstības riskus.
Mērķauditorija Pirmsskolas, vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu pedagogi, kuri veic grupas vai klases audzinātāja pienākumus.
Programmas apjoms (stundas) 48
Maksa 78,00 (30 cilvēku grupai)
58,00 (40 cilvēku grupai)
Kontakti Tālr.: +371 67034825
E-pasts: rita.abele@lu.lv 
Pieteikšanās anketa

 

72 un 80 stundu programmas:

Nosaukums "Pedagoģiskās darbības pamati"
Programmas saturs Programma veidota, lai izpildītu MK “Noteikumu par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” prasības, kuru būtība nosaka, ka visiem izglītības iestāžu pedagogiem ir nepieciešama pedagoģiskā izglītība. Personām ar nepedagoģisko augstāko izglītību vai vidējo profesionālo izglītību (sākot ar 3.profesionālās kvalifikācijas līmeni) programmā tiek piedāvāta iespēja apgūt pedagoģisko zināšanu, prasmju pamatus. Nostiprināt atbildīgu attieksmi proaktīvai darbībai izglītības jomā, pilnveidot pedagoģiskās kompetences. Programmas mērķis ir veicināt kursu klausītāju izpratni par izglītības procesa aktualitātēm un sekmēt viņu pedagoģiskās kompetences attīstību darbam izglītības iestādē, piedāvājot 21.gadsimta izaicinājumu risinājumu stratēģijas. Programmā ir dota iespēja izzināt globāla un Latvijas līmeņa izglītības problēmas, to cēloņus un novēršanas iespējas, kā arī veicināt izpratni par jaunākajām pieejām un teorētiskajām atziņām pedagoģijā, kā arī apgūt prasmes pedagoģiskajā darbībā integrēt pedagoģijas zinātnes aktualitātes.
Mērķauditorija Personas ar augstāko izglītību vai trešā līmeņa profesionālo kvalifikāciju, vai Latvijas Amatniecības kameras piešķirtu amatnieka kvalifikāciju, kas atbilst meistara līmenim
Programmas apjoms (stundas) 72
Maksa 284,00
Kontakti Tālr.: +371 67034825
E-pasts: rita.abele@lu.lv 
Pieteikšanās anketa
Nosaukums "Pedagoģiskās darbības pamati (profesionālās izglītības iestāžu darbiniekiem)"
Programmas saturs Programmā tiek nodrošināta kursu dalībnieku pedagoģisko kompetenču pilnveide pedagogiem vai prakšu vadītājiem ar augstāko akadēmisko vai profesionālo izglītību atbilstošā nozarē, kuri strādā vispārējās vai profesionālas izglītības iestādēs, ir prakšu vadītāji profesionālās izglītības iestādēs un uzņēmumos, kas īsteno praktiskās mācības vai kvalifikācijas prakses un ir atbalstīti no darba devēju puses, īstenojot darba vidē balstītas mācības. Programmas mērķis: kursu dalībnieku pedagoģiskās kompetences pilnveide, spēja realizēt mūsdienīgu pedagoģisko procesu profesionālās izglītības iestādēs un darba vidē balstītās mācībās.
Mērķauditorija Personas ar augstāko izglītību vai trešā līmeņa profesionālo kvalifikāciju, vai Latvijas Amatniecības kameras piešķirtu amatnieka kvalifikāciju, kas atbilst meistara līmenim
Programmas apjoms (stundas) 72
Maksa 284,00 EUR
Kontakti Tālr.: +371 67034825
E-pasts: rita.abele@lu.lv 
Pieteikšanās anketa
Nosaukums "Mūsdienīga mācību procesa organizēšana izglītojamiem, kuriem ir vidēji smagi un smagi garīgās attīstības traucējumi vai vairāki smagi attīstības traucējumi"
Mērķauditorija Izglītības iestāžu skolotāji bez atbilstošas izglītības, kuri strādā ar izglītojamiem, kuriem ir vidēji smagi un smagi garīgās attīstības traucējumi, vai vairāki smagi attīstības traucējumi. Programmas apguves rezultātā tiks iegūts Sertifikāts par tiesībām strādāt atbilstošās programmās.
Programmas apjoms (stundas) 72
Maksa 284,00 EUR
Kontakti Tālr.: +371 67034825
E-pasts: rita.abele@lu.lv 
Pieteikšanās anketa
Nosaukums "Pedagoģiskā procesa raksturīgākās iezīmes darbā ar bērniem, kuriem ir garīgās attīstības traucējumi, psihiskās attīstības aizture un mācīšanās traucējumi"
Programmas saturs Programmas mērķis ir paaugstināt speciālās izglītības programmās strādājošo pedagogu profesionālo kompetenci un veidot sapratni par komandas darba nepieciešamību izglītības iestādē, sekmēt skolēnu ar garīgās attīstības traucējumiem, psihiskās attīstības aizturi un mācīšanās traucējumiem kvalitatīvu iekļaušanu izglītības sistēmā. Apgūstot programmu, skolotāji pilnveidos zināšanas un praktiskās iemaņas par pedagoģiskā darba organizēšanu, metožu un paņēmienu izvēli mācību satura apgūšanai izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, psihiskās attīstības aizturi un mācīšanās traucējumiem. Skolotāji gūs ieskatu par attīstības traucējumu diagnostikas iespējām un praktiskām diagnostikas metodēm. Skolotāji pilnveidos zināšanas un prasmes individuālo mācību un audzināšanas programmu veidošanā, skolēnu zināšanu vērtēšanā un skolotāju, vecāku un sabiedrības sadarbības modeļu veidošanā.
Mērķauditorija Skolotāji, kuriem ir augstākā izglītība pedagoģijā un skolotāja kvalifikācija un kuri iesaistīti izglītības programmu izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām īstenošanā.
Programmas apjoms (stundas) 72
Maksa 284,00 EUR
Kontakti Tālr.: +371 67034825
E-pasts: rita.abele@lu.lv 
Pieteikšanās anketa
Nosaukums "Pedagoģiskā procesa raksturīgākās iezīmes darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem, kuriem ir speciālās vajadzības"
Programmas saturs Programmas mērķis ir ir pilnveidot pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu  profesionālo kompetenci, veicinot izglītojamo ar speciālām vajadzībām kvalitatīvu un sekmīgu iekļaušanos izglītības procesā. Programmas apguves rezultātā tiks iegūts Sertifikāts par tiesībām strādāt pirmsskolā ar bērniem, kuriem ir speciālās vajadzības.
Mērķauditorija Skolotāji, kuriem ir augstākā izglītība pedagoģijā un pirmsskolas skolotāja vai sākumskolas skolotāja kvalifikācija.
Programmas apjoms (stundas) 72
Maksa 284,00 EUR
Kontakti Tālr.: +371 67034825
E-pasts: rita.abele@lu.lv 
Pieteikšanās anketa
Nosaukums "Pirmsskolas saturs un didaktika"
Programmas saturs Programmas mērķis ir nodrošināt skolotāju vienotu izpratni par pirmskolas izglītības programmas īstenošanu valstī, īstenot vienotu pieeju pirmskolas vecuma bērnu sagatavošanās skolai, sekmēt izpratni par pirmskolas vecuma bērnu attīstības likumsakarībām, pedagoģiskā procesa organizāciju pirmskolā atbilstoši mūsdienu prasībām un tendencēm, par individuālās pieejas nozīmību pirmskolēna ES koncepcijas īstenošanā un radošuma veicināšanā.
Mērķauditorija Personas, kurām ir augstākā pedagoģiskā izglītība.
Programmas apjoms (stundas) 80
Maksa 284,00 EUR
Kontakti Tālr.: +371 67034825
E-pasts: rita.abele@lu.lv 
Pieteikšanās anketa

 

160 un 240 stundu programmas:

Nosaukums Sākumizglītības skolotājs
Programmas saturs

Programmas mērķis ir pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci, lai iegūtu tiesības strādāt par pedagogu pamatizglītības pirmajā posmā (1.-6. klasei).

Uzdevumi:

 1. Pilnveidot zināšanas un izpratni par pamatizglītības pirmā posma mācību jomu saturu.
 2. Sekmēt profesionālo kompeteni pedagoģiskā procesa organizēšanā un īstenošanā pamatizglītības pirmā posmā.
 3. Īstenot kompetencēs balstītu un integrētu mācību procesu, izvēloties atbilstīgus paņēmienus, metodes, formas un līdzekļus, kas piemēroti izglītojamā vecuma iezīmēm, interesēm un dzīvesprasmēm.
 4. Izvēlēties atbilstīgus paņēmienus, metodes, formas un līdzekļus, lai īstenotu tādu mācību procesu, kas piemērots skolēna vecuma iezīmēm, interesēm un dzīvesprasmēm.
 5. Pilnveidot zināšanas un izpratni par vērtēšanu pamatizglītības pirmajā posmā.
 6. Iegūt zināšanas un prasmes analizēt situācijas, meklēt atbilstošas pieejas un iespējas dažādu problēmu risināšanai pamatizglītības pirmajā posmā (1.-6. klasei).
Mērķauditorija

Pedagogi ar augstāko profesionālo bakalaura izglītību un skolotāja kvalifikāciju.

Programmas apjoms (stundas) 160
Īstenošanas laiks Atkarīga no pieteikumu skaita un grupas nokomplektēšanas.
Maksa 718,00 EUR
Kontakti

LU PPMF Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centra tālākizglītības speciāliste Inga Liepiņa 

E-pasts: inga.liepina@lu.lv

Pieteikšanās anketa

Nosaukums 

“Mācību priekšmeta “Dizains un tehnoloģijas” saturs un metodika vispārējā izglītībā”

Programmas saturs 

Programmas mērķis ir pilnveidot pedagogu kompetences dizaina un tehnoloģiju mācību priekšmeta mācīšanai vispārējā izglītībā. 

Uzdevumi:  

 1. Pilnveidot pedagogu kompetenci dizaina un tehnoloģiju mācību priekšmetā. 

 1. Pilnveidot pedagogu kompetenci dizaina un tehnoloģiju mācību priekšmeta saturā un metodikā vispārējā izglītībā. 

Plānotie rezultāti (zināšanas, prasmes, iemaņas) 

Zināšanas: 

1. Pārzina valsts izglītības standartus Tehnoloģiju mācību jomā un programmu paraugus dizainā un tehnoloģijās un citus ar mācību procesa nodrošināšanu saistītus reglamentējošos dokumentus un normatīvos aktus. 

2. Orientējas jaunākajās dizaina un tehnoloģiju nozares attīstības tendencēs un aktualitātēs. 

3. Zina dizaina un tehnoloģiju mācību priekšmeta tēmām un sasniedzamajiem rezultātiem atbilstošu mācību stratēģiju, mācību metodes, paņēmienus un līdzekļus. 

 

Prasmes: 

1. Izstrādā tematisko plānu un plāno mācību stundas, integrējot vērtību apguvi, caurviju prasmes un starppriekšmetu saikni. 

2. Izstrādā mācību metodisko nodrošinājumu, ievērojot mācību saturu, sasniedzamos rezultātus un mērķauditorijas vajadzības, tostarp veido jēgpilnus mācību uzdevumus. 

3. Pielāgo mācību metodiku un pieejas atbilstoši izglītojamā individuālās attīstības vajadzībām un sasniedzamajiem mācīšanās rezultātiem, individualizējot, diferencējot un personalizējot mācību procesu atbilstoši izvirzītajam mācību mērķim, uzdevumiem un sasniedzamajiem rezultātiem. 

4. Raksturo un plāno pārbaudes formas un izstrādā vērtēšanas kritērijus atbilstoši sasniedzamajiem rezultātiem. Plāno skolēniem atgriezenisko saiti. 

5. Demonstrē prasmes materiālu apstrādes un IT tehnoloģijās dizaina produktu, vides, pakalpojumu un digitālo risinājumu izstrādē. 

 

Kompetence:  

Patstāvīgi plāno mācību procesu dizainā un tehnoloģijās, izvērtē rezultātus. 

Mērķauditorija 

Personas ar augstāko pedagoģisko izglītību un cita mācību priekšmeta pamatizglītības vai vidējās izglītības skolotāja profesionālo kvalifikāciju. 

Programmas apjoms (stundas) 

160 

Maksa 

748,00EUR 

Kontakti 

E-pasts: ginta.ramane@lu.lv  

Pieteikšanās anketa 

https://www.lu.lv/studijas/muzizglitiba/talakizglitibas-kursi/tehnologiju-joma/macibu-prieksmeta-dizains-un-tehnologijas-saturs-un-metodika-vispareja-izglitiba/ 

 

Nosaukums Sociālais pedagogs
Programmas saturs

Programmas mērķis ir pilnveidot pedagogu un sociālo darbinieku zināšanu apguvi sociālajā pedagoģijā, lai iegūtu tiesības veikt sociālpedagoģisko darbību. Programmas uzdevumi:

 1. Veidot izpratni un veicināt zināšanu apguvi par sociālo pedagoģiju un sociālpedagoģiskās darbības mērķiem un uzdevumiem.
 2. Veicināt zināšanu, prasmju un kompetences pilnveidi patstāvīgi plānot, organizēt un vadīt sociālpedagoģisko darbību ar dažāda vecuma bērniem un jauniešiem, izvēloties atbilstīgus paņēmienus, metodes, formas un līdzekļus, kas piemēroti izglītojamā vajadzībām, individuālajai attīstībai, dzīves prasmju līmenim, skolas un ģimenes resursiem.
 3. Veicināt profesionālās pašpilnveides prasmes, identificējot bērnu un jauniešu socializācijas riskus un novērtējot tos, izvēloties atbilstošas socializācijas procesa risku novērtēšanas metodes.
 4. Veicināt izpratni par starpinstitucionālās un sadarbības ar bērna/jaunieša ģimeni nepieciešamību un iespējām.
 5. Iegūt zināšanas un prasmes analizēt problēmsituācijas, meklēt atbilstošas pieejas un iespējas sociālpedagoģiskajā praksē šo problēmu risināšanai. 
Mērķauditorija Pedagogi ar skolotāja profesionālo kvalifikāciju un sociālie darbinieki ar sociālā darbinieka profesionālā bakalaura kvalifikāciju.
Programmas apjoms (stundas) 160
Īstenošanas laiks Kursu īstenošanas laiks ir atkarīgs no grupu nokomplektēšanas. Pieteikumi tiek pieņemti nepārtraukti, tādejādi nodrošinot jaunu grupu veidošanu, kas uzsāk darbu, tiklīdz ir pieteicies nepieciešamais klausītāju skaits.
Maksa 658,00 EUR
Kontakti

Tālr.: +371 67034825
E-pasts: rita.abele@lu.lv vai inga.liepina@lu.lv 

Pieteikšanās anketa https://www.lu.lv/studijas/muzizglitiba/talakizglitibas-kursi/skolas-pedagogija/socialais-pedagogs/
Nosaukums Mācību priekšmeta “Datorika” saturs un metodika vispārējā izglītībā
Programmas saturs

Programmas mērķis ir pilnveidot pedagogu zināšanas, prasmes un kompetences datorikas mācību priekšmeta mācīšanai vispārējā izglītībā. Programmas uzdevumi:
• pilnveidot pedagogu kompetenci datorikas mācību priekšmeta saturā un metodikā vispārējā izglītībā: 
apgūt Lietišķās informātikas pamatus,
apgūt datorgrafikas un video apstrādes pamatus,
apgūt vietņu izstrādes pamatus,
apgūt programmēšanas valodas Scratch pamatus,
apgūt programmēšanas valodas JavaScript pamatus.

Mērķauditorija Personas ar augstāko pedagoģisko izglītību un cita mācību priekšmeta pamatizglītības vai vidējās izglītības skolotāja profesionālo kvalifikāciju, vai personas ar tiesībām veikt pedagoģisko darbību.
Programmas apjoms (stundas) 160
Īstenošanas laiks Kursu īstenošanas laiks ir atkarīgs no grupu nokomplektēšanas. Pieteikumi tiek pieņemti nepārtraukti, tādejādi nodrošinot jaunu grupu veidošanu, kas uzsāk darbu, tiklīdz ir pieteicies nepieciešamais klausītāju skaits.
Maksa 672,00 EUR
Kontakti

Tālr.: +371 67034825
E-pasts: rita.abele@lu.lv vai inga.liepina@lu.lv 

Pieteikšanās anketa https://www.lu.lv/studijas/muzizglitiba/talakizglitibas-kursi/tehnologiju-joma/macibu-prieksmeta-datorika-saturs-un-metodika-vispareja-izglitiba/
Nosaukums "Mācību priekšmeta “Sociālās zinības” mācību saturs un didaktika"
Programmas saturs Programmas mērķis ir paaugstināt strādājošo skolotāju profesionālo kompetenci un nodrošināt valsts ekonomikas un sociālajām vajadzībām atbilstošu vispārējās izglītības sociālo zinātņu jomas- sociālo zinību skolotāju izglītību, sekmējot šīs jomas skolotāju konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskajos un demogrāfiskajos apstākļos un dodot iespēju iegūt Sertifikātu par tiesībām mācīt sociālās zinības. Pēc programmas apguves skolotāji spēs īstenot valsts pamatizglītības standartā norādītos konkrētos mācību priekšmeta mērķus, uzdevumus un mācību satura apguves pamatprasības. 
Mērķauditorija Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un cita mācību priekšmeta pamatizglītības vai vidējās izglītības skolotāja profesionālā kvalifikācija atbilstošajā izglītības jomā.
Programmas apjoms (stundas) 160
Maksa 610,00 EUR
Kontakti Tālr.: +371 67034825
E-pasts: rita.abele@lu.lv 
Pieteikšanās anketa
Nosaukums "Augstskolas didaktika: mūsdienu teorijas un prakse"
Mērķauditorija Koledžu un augstskolu akadēmiskais personāls. Programmas  apguves rezultātā tiks iegūta profesionālās kvalifikācijas Apliecība.
Programmas apjoms (stundas) 160
Kontakti Tālr.: +371 67034825
E-pasts: rita.abele@lu.lv 
Pieteikšanās anketa
Nosaukums "Vispārējās pamatizglītības angļu, franču, krievu un vācu valodas skolotājs"
Programmas saturs Programmas mērķis ir nodrošināt valsts ekonomikas un sociālajām vajadzībām atbilstošu  vispārējās pamatizglītības valodu jomas, svešvalodas – angļu vai vācu, vai franču, vai krievu valodas skolotāju izglītību, sekmējot šīs jomas skolotāju konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskajos un demogrāfiskajos apstākļos un dodot iespēju iegūt papildkvalifikāciju valodu jomas mācību priekšmeta mācīšanai pamatizglītības pakāpē. Programma piedāvā iespēju pilnveidot pedagogu svešvalodu (attiecīgi angļu vai franču, vai krievu, vai vācu valodas) zināšanas, iemaņas un prasmes komunicēt mutveidā un rakstveidā, integrējot visus valodas apguves aspektus, padziļināt pedagogu izpratni par jaunākajām tendencēm un metodiskajām nostādnēm svešvalodu mācībās un attīstīt viņu prasmes organizēt valodu aspektu un prasmju apguves procesu, attīstīt skolotāju pedagoģisko meistarību strādājot ar izglītojamajiem ar dažādiem svešvalodu apguves līmeņiem, īpašu uzmanību pievēršot jaunākā skolas vecuma skolēnu svešvalodu apguves īpatnībām.
Mērķauditorija 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kā arī vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības skolotāja profesionālā kvalifikācija tās pašas izglītības jomas citā mācību priekšmetā:kvalificēti valodu jomas mācību priekšmeta (svešvalodas – angļu vai franču, vai krievu, vai vācu valodas) skolotāji, kuri vēlas strādāt par cita šīs jomas vispārējās pamatizglītības mācību priekšmeta skolotāju.
Programmas apjoms (stundas) 160
Maksa 610,00 EUR
Kontakti Tālr.: +371 67034825
E-pasts: rita.abele@lu.lv 
Pieteikšanās anketa
Nosaukums "Latviešu literatūras, valodas un kultūras skolotājs"
Programmas saturs
 • Programmas mērķis ir nodrošināt pedagogam iespēju iegūt papildu kvalifikāciju- latviešu valodas un literatūras  skolotājs vispārizglītojošās pamatizglītības un vidējās izglītības posmos, lai veicinātu konkurētspēju darba tirgū un nodrošinātu vispārējās izglītības procesa kvalitāti valstī. Apgūstot programmu būs iespēja padziļināt zināšanas par mūsdienu latviešu valodas sistēmu un prasmi tās izmantot savā runā un profesionālajā darbībā.
 • Padziļināt zināšanas par latviešu un cittautu folkloru un prasmi tās izmantot savā profesionālajā darbībā.
 • Padziļināt zināšanas par latviešu un ārzemju literatūru, literatūras teorijas un vēstures jautājumiem un prasmi tās izmantot savā profesionālajā darbībā.
 • Apgūt izpratni par konceptuāliem valodu didaktikas un literatūras didaktikas jēdzieniem un prasmi tos izmantot pedagoģiskajā procesā.
 • Apgūt prasmi plānot un īstenot latviešu valodas un literatūras mācību procesu ar daudzveidīgiem pedagoģiskajiem līdzekļiem un kritiski izvērtēt to efektivitāti.
 • Padziļināt izpratni par caurviju prasmju apguves iespējām latviešu valodas un literatūras mācību procesā. Padziļināt izpratni par atgriezenisko saiti un skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanu un pašvērtēšanu atbilstoši mācību situācijai.
 • Pilnveidot prasmi pedagoģiskajā procesā izmantot informācijas tehnoloģijas un citus resursus. 
Mērķauditorija Vispārizglītojošo izglītības iestāžu svešvalodu pedagogi, profesionālo izglītības iestāžu svešvalodu pedagogi. Lai pedagogs varētu apgūt programmu,  jābūt latviešu valodas prasmei C1 līmenī.
Programmas apjoms (stundas) 160
Maksa 610,00 EUR
Kontakti Tālr.: +371 67034825
E-pasts: rita.abele@lu.lv 
Pieteikšanās anketa
Nosaukums "Otrās svešvalodas skolotājs"
Programmas saturs Programmas mērķis ir nodrošināt skolotājam iespēju iegūt papildu kvalifikāciju “Otrās svešvalodas skolotājs”, lai veicinātu konkurētspēju darba tirgū un nodrošinātu vispārējās izglītības procesa kvalitāti valstī. Galvenie satura bloki: 1) Valoda kā sistēma. Valodas funkcionēšanas likumi un valodas normas katrā valodas līmenī. Sistēmisks pārskats un kontrastīvā analīze. Mūsdienu svešvalodas funkcionāli komunikatīvā gramatika. 2) Svešvalodas skolotāja runas kultūra. Korekta izruna. Intonācija. Skolēnu runas (valodas) kļūdu analīze un raksturojums svešvalodā. Valodu kontrastīvā analīze lingvodidaktiskajā aspektā. Lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas,
runāšanas prasmju pilnveide otrās svešvalodas stundās. 3) Zināšanu apguve informatizācijas laikmetā. Tehnoloģiju izmantošanas iespējas svešvalodu mācībās dažādu valodas prasmju pilnveidošanā (CALL). Modernā mācību vide svešvalodas apguvē. Mācību stundas plāna izveide un prezentēšana, izmantojot modernās informācijas tehnoloģijas. 4) Leksika svešvalodas apguvē. Morfoloģija svešvalodas apguvē. Sintakse svešvalodas apguvē. Gramatikas nozīme dažādu runas darbību veidu apguvē. 5) Vispārizglītojošās pamatizglītības un vidējās izglītības svešvalodas standarti, svešvalodas mācību programma un mācību līdzekļi. Efektīvas mācību stundas plānošana. Caurviju prasmes. 
Mērķauditorija Vispārizglītojošo skolu svešvalodu pedagogi, profesionālo izglītības iestāžu svešvalodu pedagogi.
Programmas apjoms (stundas) 160
Maksa 610,00 EUR
Kontakti Tālr.: +371 67034825
E-pasts: rita.abele@lu.lv 
Pieteikšanās anketa
Nosaukums "Mācību priekšmeta “Sociālās zinības” mācību saturs un didaktika"
Programmas saturs Programma ir veidota citas izglītības jomas, cita mācību priekšmeta skolotājiem, kas vēlas iegūt sociālo zinību skolotāja kvalifikāciju. Lai sekmētu skolotāju zināšanas un prasmes sociālo zinātņu mācību priekšmetos, papildus studiju kursiem, kas paredzēti sociālo zinātņu jomas skolotājiem, šajā programmā ir paredzēts padziļināti apgūt sociālo zinību mācību priekšmeta metodikas un satura jautājumus. Pēc sekmīgas iepriekš iegūtās izglītības turpināšanas un profesionālās meistarības pilnveides, programmas dalībnieki iegūs Sertifikātu un tiesības strādāt par sociālo zinību skolotāju.
Mērķauditorija Personas, kurām ir 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kā arī vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības skolotāja profesionālā kvalifikācija jomā, kas ir atšķirīga no sociālajām zinātnēm.
Programmas apjoms (stundas) 240
Maksa 780,00 EUR
Kontakti Tālr.: +371 67034825
E-pasts: rita.abele@lu.lv 
Pieteikšanās anketa