Š.g. 30. augustā plkst. 10:00 Latvijas Universitātes Promocijas padomes izglītības zinātnēs atklātā sēdē Rīgā, Imantas 7. līnijā 1, 100. auditorijā ALEKSANDRS VOROBJOVS aizstāvēs promocijas darbu par tēmu ,,Pusaudžu matemātiskās kompetences veidošanās zinātniskā doktora (Ph.D.) grāda iegūšanai.

Recenzenti:

  • Dr.paed. Linda Daniela (Latvijas Universitāte);
  • Dr.paed. Baiba Briede (Latvijas Lauksaimniecības univeristāte);
  • Dr.psych. Lūcija Rutka (Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA”).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Latvijas Universitātes bibliotēkā Raiņa bulvārī 19, Rīgā un Latvijas Universitātes mājas lapā.