Erasmus+ KA2 kapacitātes stiprināšana augstākajā izglītībā projekts “Ceturtās rūpnieciskās revolūcijas ietekmes mazināšana Indijas sabiedrībā: izglītības reforma skolotāju izglītībā un tālākizglītībā”  (EDUREFORM) 609699-EPP-1-2019-1-INEPPKA2-CBHE-JP.

Erasmus+ KA2 Capacity Building for Higher Education project “Mitigate the Impact of Fourth Industrial Revolution on Indian Society: Education Reform for Future and In-service School Teachers” (EDUREFORM) 609699-EPP-1-2019-1-INEPPKA2-CBHE-JP.

Projektu īsteno: Skolotāju izglītības nodaļa
Joma: Skolotāju izglītība

Periods: 2020 – 2024
Projekta mājaslapa: https://www.edureform.eu/

Projekta mērķis: palīdzēt Indijas universitātēm aktualizēt pēc iespējas vairāk skolotāju izglītības studiju kursus bakalaura, maģistra un doktora līmeņa studijās, mērķtiecīgi pilnveidojot esošos akadēmiskos studiju kursus un to saturā iekļaujot inovatīvas pieejas un metodes skolotājiem kritiskās, analītiskās un radošās domāšanas prasmju attīstībai, vienlaicīgi katrai Indijas augstākās izglītības iestādei ļaujot saglabāt savas īpatnības un tradīcijas.

Projekta pamatojums: Indijā tiek paredzēta spēcīga ceturtās rūpnieciskās revolūcijas, proti, robotu un mākslīgā intelekta, ietekme uz Indijas darba tirgu. Saskaņā ar pētījumiem Indijā automatizācijas dēļ samazināsies darbavietas, līdz ar to darba tirgū pieprasītāki būs darba ņēmēji ar augsti attīstītām kritiskās, analītiskās un radošās domāšanas prasmēm. Galvenie projekta jautājumi: kā nodrošināt, lai nākamās paaudzes neaizvietotu roboti? kādas prasmes skolēniem jāattīsta skolās?

EDUREFORM misija

1. solis: Ar Eiropas partneru palīdzību izvēlēties inovatīvas metodes, lai attīstītu un pilnveidotu skolēnu kritiskās, analītiskās un radošās domāšanas prasmes.

2. solis: Indijas kontekstā pielāgot un iekļaut projekta partneru piedāvātos inovatīvos labās prakses piemērus:

a) Indijas universitāšu skolotāju izglītības akadēmiskajos studiju kursos bakalaura, maģistra un doktora līmenī;

b) Indijas skolotāju profesionālās pilnveides tālākizglītības kursos.

Mācību programmu ietvaros projekta komanda plāno izveidot kopīgu profesionālās pilnveides programmu pasniedzējiem, organizēt Indijas studentu starptautisko mobilitāti, izstrādāt tiešsaistes kursus un izveidot izglītojošu rokasgrāmatu par projektā piedāvātajām mācību metodēm un inovatīvajām pieejām.

EDUREFORM projekta ilgtermiņa mērķis: palīdzēt skolotājiem starpdisciplināri attīstīt vidusskolēnu analītiskās, kritiskās un radošās domāšanas prasmes, izmantojot projekta partneru īpaši atlasītās un Indijas skolu skolotāju darbsemināros pilotētās inovatīvās pieejas, mācību metodes un mācību līdzekļus, kas ir apkopoti rokasgrāmatā: Biswal, A., Sonawane, S., Odina, I., Cinganotto, L., Patankar, P., & Khandagale, V. (Eds.) (2022). EDUREFORM Handbook for Innovatove Pedagogy. Gruppo Editorale La Scuola Sei.