“Zinātniskuma kultūra vidējā izglītībā sabiedrības ilgtspējai” (Nr.lzp-2021/1-0135).

Šī starpdisciplinārā projekta mērķis ir pētīt zinātnisko kultūru Latvijas vidusskolās kā vienu no būtiskākajiem zinātņu pratības sabiedrības virzītājspēkiem, radīt zināšanu bāzi zinātniskam diskursam un politikas rekomendācijām, kā arī izstrādāt un pārbaudīt teorētisku un empīriski pamatotu kritēriju modeli zinātniskās skolas kultūras novērtēšanai pēc pandēmijas.

Šajā starpdisciplinārajā projektā pētīsim zinātniskuma kultūru vidusskolās, kā arī izstrādāsim un pārbaudīsim zinātniskuma kultūras pašnovērtējuma modeli. Zinātniskuma kultūra šajā projektā tiek definēta kā relatīvi stabils normu, vērtību, uzskatu un prakšu kopums, ko veido un uztur indivīdu (skolotāju, izglītības vadītāju, skolēnu, vecāku) un apkārtējās vides faktoru (ekonomisko, sociālo, politisko, kultūras, tiesisko un vēsturisko) mijiedarbība. Projektā izmantosim ekosistēmas pieeju, uzsverot, ka skolas zinātniskuma kultūra jāvērtē un jāveicina visā izglītības saturā – ne tikai STEM priekšmetos, bet arī valodu, sociālo zinību, mākslas priekšmetos. Projektā tiks izmantots daudzveidīgs sociālo zinātņu pētījuma metožu klāsts: aptaujas, individuālas intervijas, fokusgrupu diskusijas, novērojumi, dokumentu analīze, Delfi metode. Projekta rezultāti būs zinātniskas publikācijas, ziņojumi konferencēs, kā arī izstrādāts un pilotpētījumā pārbaudīts modelis zinātniskās kultūras novērtēšanai vidējā izglītībā, izstrādāti un ar rīcībpolitikas veidotājiem, izglītības jomas NVO un citām ietekmes pusēm apspriesti priekšlikumi rīcībpolitikas izmaiņām un skolotāju tālākizglītības programmu pilnveidei. COVID-19 pandēmija ir izgaismojusi plašu problēmu loku sabiedrības un zinātnes attiecībās. Izprotot un attīstot zinātniskuma kultūru vidējā izglītībā, var uzlabot zinātņpratības līmeni sabiedrībā, sekmēt skolēnu interesi un labāku izpratni par zinātni, noturību pret dezinformāciju.

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte projektā darbojas kā projekta vadošā partnera Vidzemes Augstskolas sadarbības partneris. Projektā darbosies arī diasporas pārstāve no Lapzemes universitātes Somijā. LU pētnieki pētīs skolu zinātniskuma kultūras izveides makro kontekstuālos kritērijus, piedalīsies modeļa izveidē zinātniskās kultūras novērtēšanai vidējā izglītībā, kā arī priekšlikumu izstrādē rīcībpolitikas izmaiņām un skolotāju tālākizglītības programmu pilnveidei.

Projekta īstenošanas periods: 03.01.2022. - 30.12.2024.
Projekta Nr.: lzp-2021/1-0135
Finansētājs/ programma: Fundamentālo un lietišķo pētījumu programma

HESPI loma:

Projekta īstenotājs, vadošais partneris: Vidzemes Augstskola
Sadarbības partneris: Latvijas Universitāte
Finansējums: 299 996.40 EUR (LU daļa 111 001.00 EUR)
Projekta zinātniskais vadītājs (e-pasts): Agnese Dāvidsone (agnese.davidsone@va.lv)

LU iesaistītais personāls:

  • Projekta vadītāja, galvenā izpildītāja un vadošā pētniece Zanda Rubene.
  • Projekta galvenā izpildītāja un vadošā pētniece Linda Daniela.
  • Zinātniskā asistente Zinta Zālīte-Supe.
  • Zinātniskā asistente p.i. Sanita Litiņa