Kontaktu meklētājs

Rudīte Andersone


Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa
Profesors

Adrese: Imantas 7.līnija 1, Rīga
Telpa: 229. telpa

E-pasts: rudite.andersone@lu.lv

Prombūtne: 29.06.2020 - 23.08.2020

Dr.paed., prof. Rudīte Andersone
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)

Dzimšanas gads: 1952.

Izglītība:
2001.g. LU Pedagoģijas doktorantūra. Pedagoģijas doktora grāds.
1993. g. LU Pedagoģijas fakultāte. Pedagoģijas maģistra grāds.
1976.g.LVU Fizikas un matemātikas fakultāte. Matemātiķe..

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

 • profesore
 • Pedagoģijas doktore

Nodarbošanās:

2009.- LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesore
2005.-2009. LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes asoc.profesore
2002.- 2005. LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūta docente
2000.- 2002. LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūta lektore
1998.-2000. Izglītības satura un eksaminācijas centra vadītāja
1995.-1998. Rīgas Skolotāju izglītības centra vadītāja
1994.-1995. Rīgas pils. Ziemeļu raj. skolu valdes metod. darba koordinatore
1989.-1995. Rīgas 31.vidusskolas matemātikas skolotāja
1988.-1989. Rīgas 31.vidusskolas direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā
1983.-1988. Rīgas 31.vidusskolas matemātikas skolotāja
1980.-1983. Latvijas Zemkopības un lauksaimniecības ekonomikas zinātniski pētnieciskā institūta vecākā inženiere
1976.-1980. Rīgas 72.vidusskolas matemātikas skolotāja
1975.-1976. Jūrmalas 4.vidusskolas matemātikas skolotāja
1973.-1975. LVU Skaitļošanas centra vecākā laborante

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:

 1. Andersone R. Sociālās prasmes izglītības programmās. // Sabiedrība. Integrācija. Izglītība. – Rēzekne: RA, 2008. - 335. – 341.lpp.
 2. Žogla I, Andersone R., Černova E. Latvia. // W.Hőrner et al., The Education Systems of Europe. – Springer Netherlands, 2007. p.418. – 437.
 3. Andersone R. Izglītības un mācību priekšmetu programmas. – R.: RaKa, 2007. – 202 lpp.
 4. Andersone R. Citizenship Education in the Integrated Curriculum. // Citizenship Education in Society. – London: CiCe, 2007. – p. 135. – 147.
 5. Andersone R. Izglītības programmu integrācijas pedagoģiskie aspekti. // Pedagoģija: teorija un prakse. – Liepāja, LiePa, 2007. – 143. – 150.lpp.
 6. Andersone R. Mācību programmu izveides pedagoģiskie principi. // Pedagoģija un skolotāju izglītība. Latvijas Universitātes raksti 715.sējums. – R.: LU, 2007. – 7. – 14.lpp.
 7. Andersone R. Social skills development through the basic school course of natural science.//Journal of Baltic Science Education. – Lithuania: Scientific Methodical Center „ Scientia Educologica“, 2004. No.1 (5) – 42. – 49.p.
 8. Andersone R. The acquisition of social skills for the development of citizenship experience. // The Experience of Citizenship. – London: CiCe, 2004. – 451. – 456.p.
 9. Andersone R. Pusaudžu sociālo prasmju veidošanās. Otrais papildinātais izdevums. – R.: RaKa, 2004. – 83 lpp.
 10. Andersone R. Pusaudžu sociālo prasmju veidošanās. – R.: RaKa, 2001. – 80 lpp.

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 28
Monogrāfijas 3
Mācību grāmatas un mācību līdzekļi 6
Populārzinātniskās publikācijas 16
Redaktors 7 izdevumiem
Recenzents 8 izdevumiem

Zinātniski pētnieciskā darbība:

2004. – 2007.g. LZP projekta, LU Nr.767 “Vidusskolas skolotāju profesionālās kompetences veidošanās universitātē” dalībniece
2004. – 2007.g. LZP projekta, LU Nr.477 “ Latvijas vispārizglītojošo skolu mācību programmas: teorija un prakse” dalībniece
2001. – 2003.g. LZP projekta Nr.01.0498, LU Nr.480 “Nepārtrauktās izglītības sociāli pedagoģiskie pamati globalizācijas kontekstā” 2001.-2003. dalībniece
2001.g. IZM lietišķais pētījums (līg.Nr.2001/1851, LU Nr.20) “Pētījumi par pedagogu profesijas standartiem un pirmsskolas pedagogu profesijas standarta izstrāde”, dalībniece
2006.-2007. starptautiska projekta Nr BOE 299 projekts „Diseńo y evaluación de las competencias de los estudiantes en el EEES desde un enfoque comparado: Integración de contenidos y método” dalībniece
2005. – 2007. Starptautiska projekta Nr SEJ2005-09268-C03-01 “Intercultural abierto y a distancia para la formación de competencias socioprofesionales de docentes y discentes mediante las practicas y las TIC” dalībniece

Akadēmiskie kursi:

 • Studiju un audzināšanas pedagoģija - 2 kredītpunkti maģistra studiju pr.
 • Sociālo prasmju apguve mācību nodarbībās – 2 kredītpunkti profesionālo studiju pr., bakalaura studiju pr., maģistra studiju pr.
 • Sociālo prasmju apguve – 2 kredītpunkti profesionālo studiju pr.
 • Izglītības un mācību programmu izveide - 2 kredītpunkti profesionālo studiju pr., bakalaura stud. pr.
 • Izglītības un mācību programmu teorija un prakse – 3 kredītpunkti maģistra studiju pr.
 • Matemātisko priekšstatu veidošanās – 4 kredītpunkti profesionālo studiju pr., bakalaura studiju pr.
 • Vispārīgā pedagoģija – 3 kredītpunkti skolotāja profesionālās studiju pr.
 • Sociālo prasmju apguve mācību nodarbībās – 2 kredītpunkti brīvās izvēles studiju pr. -E- kurss
 • Izglītības un mācību programmu izveide - 2 kredītpunkti brīvās izvēles studiju pr. – E-kurss
 • Mācīšanās teorijā un praksē - 2 kredītpunkti brīvās izvēles studiju pr.. - E kurss

Papildus ziņas:

 • LU PPF Domes locekle
 • LU Pedagoģijas studiju programmu padomes locekle
 • Latvijas Pedagoģijas zinātnieku biedrības biedre
 • Latvijas Pedagogu Domes valdes locekle
 • Latvijas Matemātikas skolotāju apvienības prezidente
 • Starptautiskas asociācijas European Association „Children’s Identity & Citizenship” biedre

2008. gada 14. martā