Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2019.gada 4.jūlija sēdē piešķīra pedagoģijas doktora (Dr. paed.) zinātnisko grādu Inesei Stars vispārīgās pedagoģijas apakšnozarē par promocijas darbu "Pusaudžu veselībpratības konceptualizācija veselības izglītības diskursā".

Dalīties