Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātniskā institūta pētnieki, prof. Linda Daniela un Līva Goba-Medne sadarbībā ar kolēģiem no Grieķijas, Kipras, Īrijas, Beļģijas un Spānijas uzsākuši ERASMUS+ stratēģiskās sadarbības projektu “Digitālie pieaugušo pedagogi: Pieaugušo pedagogu sagatavošana digitālai pasaulei” (2019-1-LV01-KA204-060398), kā ietvaros 2020.gada 16.-17.janvārī paredzēts projekta vadības pirmais seminārs.

Projekta mērķis ir sagatavot mācību materiālu kopu pieaugušo digitālās kompetences pilnveidei, kur katrs interesents varēs piekļūt šiem dažādiem mācību materiāliem un pilnveidot savu digitālo kompetenci.

Projekta uzdevumi ir:

  • Veicināt pedagogu, kas strādā ar pieaugušajiem, digitālās kompetences attīstību
  • Attīstīt pieaugušo kompetenci digitālo rīku izmantošanā nodarbinātības sekmēšanai;
  • Izstrādāt inovatīvus un kvalitatīvus izglītojošos resursus pedagogiem, kas strādā ar pieaugušajiem un pašiem pieaugušajiem kā pašmācības resursus;
  • Veicināt izpratni par digitālo prasmju nozīmi Eiropā.

Projekta nozīmīgākie plānotie sasniedzamie rezultāti ir:

  • DigitALAD mācību programmas izstrāde pedagogiem, kas strādā ar pieaugušajiem, kas būs vērtīgs resurss viņu digitālo kompetenču pilnveidei.
  • Mācīšanās platformas izveide ar tiešsaistes mācību moduļiem, kas nodrošinās, ka vienuviet būs ērti pieejami daudzveidīgi un kvalitatīvi tiešsaistes mācību resursi digitālo kompetenču pilnveidei.
  • Mācību moduļi un pedagoģiskā mācību stratēģija tiks aprobēta, organizējot mācības kombinētas (blended) mācīšanās formā kopā 200 pedagogiem, kas strādā ar pieaugušajiem Latvijā, Grieķijā, Kiprā, Īrijā, Beļģijā un Spānijā, papildinot viņu digitālo kompetenci.
  • Projekta ietekme tiks izvērtēta izmantojot IMPACT+ rīkkopu.
  • Tiks izstrādāts ziņojums ar rekomendācijām politikas veidotājiem, kas pamatosies uz projekta pieredzi.

Projekta mērķgrupas ir pedagogi, kas strādā ar pieaugušajiem un pieaugušie izglītojamie. Projekta norises periods 01.11.2019.-31.10.2021.

Projekta vadošais partneris ir Latvijas Universitāte.


 

Dalīties